Opis Projektu

 

 

OPIS PROJEKTU

 

Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oleśnie realizuje projekt pn. ,, Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno” nr POIS.02.03.00-00-0305/17  współfinansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 ,,Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II, „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W dniu 29.01.2018r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno” z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020r. Beneficjentem projektu jest Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oleśnie wspólnie z Gminą Olesno jako podmiot upoważniony  do ponoszenia kosztów

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 20 947 261,25 zł, natomiast dofinansowanie z Funduszu Spójności Unii Europejskiej wyniesie 10 924 760,40 zł. Źródłem finansowania wkładu własnego  beneficjenta są środki własne  oraz pożyczka inwestycyjna z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  . Dla zachowania płynności finansowej w realizacji tak dużej inwestycji spółka korzystać będzie z pożyczki inwestycyjnej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

W ramach przedmiotowego Projektu w zakresie inwestycji liniowych wykonano  już roboty w 2016 i 2017 r  roku  realizując budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gorzowskiej, ul. Budowlanych oraz sieci wodociągowej łączącej ul. Lompy z ul. Krasickiego oraz wodociągu w ul. Minkusa, Wachowskiej. Wykonawcą tych zadań była Gmina Olesno występująca w Projekcie jako podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków jeszcze przed podpisaniem umowy o dofinansowanie z NFOŚiGW przez OPWiK sp. z o.o w Oleśnie .

Do wykonania pozostało 12 zadań obejmujących  :

  • Budowę kanalizacji sanitarnej z odcinkami kanałów bocznych do nieruchomości  w ulicach : Wesoła , Lipowa -  Klonowa, Targowa, Chopina, Sądowa, Kolejowa, , Murka, Sienkiewicza, Kluczborska, Opolska - Stobrówki, Rolnicza.
  • Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w ul. Małe Przedmieście, Pieloka i Mostowa,
  • Budowa sieci wodociągowej łączącej ul. Klonową- Lipową z ul. Kluczborską oraz budowa wodociągu C. Skłodowskiej, Częstochowskiej .

W ramach inwestycji obiektowej będzie  wykonana  rozbudowa i modernizacja  oczyszczalni ścieków w Oleśnie. Rozbudowa polegać będzie na przebudowie i rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków z dwustopniowym oczyszczaniem mechaniczno- biologicznym i przeróbką osadu, przebudowie pompowni ścieków przy ul. Mostowej i budowie odcinka rurociągu tłocznego łączącego przepompowni. Docelowo oczyszczalnia osiągnie parametry do usuwania ładunku zanieczyszczeń odpowiadających 17 tyś. RLM ( Równoważnej Liczby Mieszkańców ).

Z uwagi na bardzo znaczący w latach 2017-2018 oraz utrzymujący się nadal w 2019 r.  wzrost kosztów budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej który na etapie składania wniosku aplikacyjnego w luty 2017 roku nie był do przewidzenia, Beneficjent w dniach 04.02.2020r. 24.02.2020r.  29.06.2020r. oraz 01.12.2020r  aneksy zwiększające finalnie  całkowitą wartość projektu w kwocie 28 984 024,71 zł netto oraz bezzwrotne  dofinansowanie do kwoty  17 852 681,19zł   

logotyp NFOŚiGW.jpeg

Logo
Polityka prywatności Deklaracja dostępności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe