Zapytanie ofertowe na zadania: 1)Kontrakt 6 - Budowa sieci kanaliz. sanitarnej w ul. Wesołej w Oleśnie; 2)Kontrakt 11 - Budowa sieci kanaliz. sanitarnej w ul. Klonowej i Lipowej oraz budowa sieci wodociąg. łączącej ul. Klonową - Lipową z ul. Kluczborską

 

 

ZP.JRP.271.01.2018                                                                                                                                 Olesno, dnia 13.06.2018r.

 

 

Zawiadomienie

 

o wyborze oferty oraz unieważnieniu części postępowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia  prowadzonego bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) zgodnie z Regulamin udzielania zamówień przez Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie - załącznik nr 1 (Zasady udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Postępowanie o udzielenie zamówienia  publicznego prowadzone w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – zasada konkurencyjności.

 – na zadania:

  1. Kontrakt 6 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wesołej w Oleśnie
  2. Kontrakt 11 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej i Lipowej oraz budowa sieci wodociągowej łączącej ul. Klonową - Lipową z ul. Kluczborską w Oleśnie

Zadania są częścią Projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno”            

 

Zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadania:

Kontrakt 6 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wesołej w Oleśnie oraz

Kontrakt 11 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej i Lipowej oraz budowa sieci wodociągowej łączącej ul. Klonową - Lipową z ul. Kluczborską w Oleśnie:

 

  1. Kontrakt 6 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wesołej w Oleśnie – unieważniono postępowanie w części

 

Uzasadnienie:

Przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia w wysokości 346 601,66 zł  brutto.

W postępowaniu została złożona jedna oferta: Firma Instalacji Sanitarnej POLAN Krzysztof Polak, ul. Mickiewicza 89, 46-320 Praszka za cenę 463 591,92 zł brutto.

Cena jedynej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

W związku z powższym postępowanie zostało unieważnione dla Kontraktu 6 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wesołej w Oleśnie.

 

  1. Kontrakt 11 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej i Lipowej oraz budowa sieci wodociągowej łączącej ul. Klonową - Lipową z ul. Kluczborską w Oleśnie -  wybrano następującą ofertę:

 

Oferta nr 1

Firma Instalacji Sanitarnej POLAN Krzysztof Polak

ul. Mickiewicza 89, 46-320 Praszka

Cena (brutto): 463.454,16 zł

Oferowany termin gwarancji jakości – 60 miesięcy

 

Uzasadnienie wyboru:

Jedyna złożona oferta. Oferta jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym.

 

Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena  zł

brutto / l. pkt.

Termin gwarancji

(miesiące) / l. pkt.

Razem l. pkt

1

Firma Instalacji Sanitarnej POLAN Krzysztof Polak

ul. Mickiewicza 89, 46-320 Praszka

463.454,16

/ 80

60 / 20

100

Zatwierdził
Zarząd Spółki
Gerard Ligus

Załącznik: PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (872,10KB)
 


Olesno dn, 05.06.2018r

 

Protokół z otwarcia ofert

 

Dnia 05.06.2018r. w siedzibie Zamawiającego (Olesno ul. Lubliniecka 3a) o godz. 1330

odbyło się otwarcie ofert zapytania ofertowego nr. ZP.JRP.271.01.2018  pn:

  1. Kontrakt 6 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wesołej w Oleśnie;
  2. Kontrakt 11 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej i Lipowej oraz budowa sieci wodociąg. łączącej ul. Klonową - Lipową z ul. Kluczborską

Na otwarciu Zamawiający podał kwoty jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadań:

  • Dla Kontraktu 6 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wesołej w Oleśnie-kwotę 346 601,66 zł  brutto
  • Dla Kontraktu 11 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej i Lipowej oraz budowa sieci wodociąg. łączącej ul. Klonową - Lipową z ul. Kluczborską- kwotę 428 692,78 zł brutto

 

Złożono 1 ofertę (nazwa wykonawcy i cena)

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa brutto dla Kontraktu nr 6 (zł)

Cena ofertowa brutto dla Kontraktu nr 11 (zł)

1

Firma Instalacji Sanitarnej ,,POLAN: Krzysztof Polak ul. Mickiewicza 89, 46-320 Praszka

463 591,92

463 454,16

 

Sporządził                                                                                                                                                      Zatwierdził

Stanowisko ds. Organizacyjnych, Zamówień Publicznych                                                                    Zarząd Spółki                                  Monitorowania i Promocji Projektu                                                                                                         Gerard Ligus

          Bartłomiej Tokarski

 

Załącznik: PDFProtokół z otwarcia ofert.pdf (535,23KB)
 

 


Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-06-2018

Numer ogłoszenia

1112860

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a lub przesłać przesyłką kurierską pod ww. adres w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 05.06.2018, do godziny: 13.00
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Adresat:
Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie
Lubliniecka 3a, 46-300 Olesno
Adnotacja na kopercie:
Oferta przetargowa na : Kontrakt 6 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wesołej w Oleśnie i/lub Kontrakt 11 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej i Lipowej oraz budowa sieci wodociągowej łączącej ul. Klonową - Lipową z ul. Kluczborską w Oleśnie
Nie otwierać przed dniem: [05.06.2018 godz. 13.30]
3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest : Piotr Kętrzyński-MAO Projektu, e-mail: biuro.jrp@oleskiewodociagi.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Postępowanie sektorowe poniżej progu, o którym mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dani 29 stycznia 2004 r. prowadzonego zgodnie z regulaminem udzielania zamówień wg. wewnętrznych procedur przetargowych JRP Zamawiającego, realizowanego w ramach projektów współfinansowanych z Programu POIiŚ.
W zakres zamówienia wchodzi wykonanie następujących zadań:
1) Kontrakt 6 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wesołej w Oleśnie:
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej obejmuje budynki mieszkalne przy ul. Wesołej w Oleśnie. Odprowadzenie ścieków projektuje się̨ do studzienki istniejącej kanalizacji w ul. Częstochowskiej na wysokości skrzyżowania z ul. Wesołą.
Obiekt jest usytuowany na terenie miasta Olesno, w gminie Olesno.
W skład obiektu wchodzą̨:
- sieć przewodów kanalizacyjnych grawitacyjnych z rur PVC śr.200mm dług. 248,90 m ; śr. 160mm dług. 51,80 m
- sieć przewodów kanalizacyjnych tłocznych z rur PE śr 90 mm dług. 141,90 m
- studnie kanalizacyjne bet Ø 1200 mm bet. 8 kpl. PVC Ø 425 mm 12 kpl.
- studnia rozprężna bet. 1 kpl.
- przepompownia ścieków P3 wraz z monitoringiem pracy przepompowni - 1 kpl.
- komora zasuw D1500 – 1 kpl.
2) Kontrakt 11 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej i Lipowej oraz budowa sieci wodociągowej łączącej ul. Klonową - Lipową z ul. Kluczborską w Oleśnie, w tym:
a) Budowa sieci wodociągowej obejmuje ul. Lipową i ul. Klonową w Oleśnie. Zasilenie w wodę̨ projektuje się̨ z istniejącej sieci wodociągowej w ul. Kluczborskiej D110 oraz z sieci w ul. Lipowej D110.
Obiekt jest usytuowany na terenie miasta Olesno, w gminie Olesno.
W skład obiektu wchodzą̨:
- sieć przewodów wodociągowych z rur PEHD śr. 180 dług.- 373,90 m; śr. 160 mm - 202,30 m;
śr 90 mm - 3,6 m, PE śr. 32 -47,90 m, metodą przewiertną z rur PE śr. 32 – dług. 34,50 m z armatura zaporową .
- studzienki wodomierzowe
 - 10 kpl
- hydranty p.poż. – 3 szt
b) Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej obejmuje ul. Lipową i ul. Klonową w Oleśnie. Odprowadzenie ścieków projektuje się do już̇ istniejących studzienek kanalizacyjnych w ul. Lipowej i ul. klonowej.
Obiekt jest usytuowany na terenie miasta Olesno, w gminie Olesno.
W skład obiektu wchodzą̨:
- sieć przewodów kanalizacyjnych grawitacyjnych z rur PVC śr. 200mm dług. 264,40 m ; śr. 160 mm
dług. - 50,40 m;
- studnie kanalizacyjne bet 1200 mm - 10 kpl.
- studni kanalizacyjnych PVC o śr. 425 mm - 10 kpl.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część III SIWZ (opis przedmiotu zamówienia).
Z UWAGI NA OGRANICZONE MOŻLIWOŚCI PUBLIKACJI WSZYSTKICH ZAŁĄCZNIKÓW ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE KOMPLETNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA (W SZCZEGÓLNOŚCI OPZ, DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, STWIORB) SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO:
LINK DO STRONY:
http://bip.oleskiewodociagi.pl

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: oleski Miejscowość: Olesno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem głównym umowy wykonanie dwóch kontraktów na roboty budowlane w ramach realizacji Projektu Funduszu Spójności pn. „ Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno” nr POIiŚ .02.03.00-00-0305/17 w realizacji w/w Projektu zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w zakresie wdrażania projektów Funduszu Spójności oraz umową o dofinansowanie Projektu z Funduszu Spójności.

Przedmiot zamówienia

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie następujących zadań:
1) Kontrakt 6 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wesołej w Oleśnie:
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej obejmuje budynki mieszkalne przy ul. Wesołej w Oleśnie. Odprowadzenie ścieków projektuje się̨ do studzienki istniejącej kanalizacji w ul. Częstochowskiej na wysokości skrzyżowania z ul. Wesołą.
Obiekt jest usytuowany na terenie miasta Olesno, w gminie Olesno.
W skład obiektu wchodzą̨:
- sieć przewodów kanalizacyjnych grawitacyjnych z rur PVC śr.200mm dług. 248,90 m ; śr. 160mm dług. 51,80 m
- sieć przewodów kanalizacyjnych tłocznych z rur PE śr 90 mm dług. 141,90 m
- studnie kanalizacyjne bet Ø 1200 mm bet. 8 kpl. PVC Ø 425 mm 12 kpl.
- studnia rozprężna bet. 1 kpl.
- przepompownia ścieków P3 wraz z monitoringiem pracy przepompowni - 1 kpl.
- komora zasuw D1500 – 1 kpl.

2) Kontrakt 11 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej i Lipowej oraz budowa sieci wodociągowej łączącej ul. Klonową - Lipową z ul. Kluczborską w Oleśnie, w tym:
a) Budowa sieci wodociągowej obejmuje ul. Lipową i ul. Klonową w Oleśnie. Zasilenie w wodę̨ projektuje się̨ z istniejącej sieci wodociągowej w ul. Kluczborskiej D110 oraz z sieci w ul. Lipowej D110.
Obiekt jest usytuowany na terenie miasta Olesno, w gminie Olesno.
W skład obiektu wchodzą̨:
- sieć przewodów wodociągowych z rur PEHD śr. 180 dług.- 373,90 m; śr. 160 mm - 202,30 m;
śr 90 mm - 3,6 m, PE śr. 32 -47,90 m, metodą przewiertną z rur PE śr. 32 – dług. 34,50 m z armatura zaporową .
- studzienki wodomierzowe
 - 10 kpl
- hydranty p.poż. – 3 szt
b) Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej obejmuje ul. Lipową i ul. Klonową w Oleśnie. Odprowadzenie ścieków projektuje się do już̇ istniejących studzienek kanalizacyjnych w ul. Lipowej i ul. klonowej.
Obiekt jest usytuowany na terenie miasta Olesno, w gminie Olesno.
W skład obiektu wchodzą̨:
- sieć przewodów kanalizacyjnych grawitacyjnych z rur PVC śr. 200mm dług. 264,40 m ; śr. 160 mm
dług. - 50,40 m;
- studnie kanalizacyjne bet 1200 mm - 10 kpl.
- studni kanalizacyjnych PVC o śr. 425 mm - 10 kpl.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część III SIWZ (opis przedmiotu zamówienia).

Kod CPV

45231300-8

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia:
Kontrakt 6 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wesołej w Oleśnie – 6 miesięcy od dnia podpisania umowy
Kontraktu 11 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej i Lipowej oraz budowa sieci wodociągowej łączącej ul. Klonową - Lipową z ul. Kluczborską w Oleśnie – 7 miesięcy od dnia podpisania umowy .

Załączniki

PDFIDW.pdf (18,94MB)
PDFPROJEKT UMOWY.pdf (454,15KB)
DOCOPZ.doc (42,00KB)
ZIPDokumentacja techniczna-ul. Wesoła.zip (48,71MB)
XLSPrzedmiar robot- ul.WESOŁA.xls (128,00KB)
ZIPDokumentacja techniczna ul. Klonowa-Lipowa.zip (45,26MB)
XLSPrzedmiar robot-ul. KLONOWA-LIPOWA.xls (119,00KB)

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże, że:
1) wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
a) w zakresie warunku określonego dla Kontraktu 6 - co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie porównywalnym z niniejszym zamówieniem tj. polegającą na budowie/rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej, o długości nie mniejszej niż 200 m w ramach jednej lub dwóch umów na roboty budowlane.
b) w zakresie warunku określonego dla Kontraktu 11:
- co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie porównywalnym z niniejszym zamówieniem tj. polegającą na budowie/rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej, o długości nie mniejszej niż 200 m.
- co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie porównywalnym z niniejszym zamówieniem tj. polegającą na budowie/rozbudowie sieci wodociągowej, o długości nie mniejszej niż 400. m.
Zamawiający uzna warunek dla Kontraktu 11 za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem doświadczenia opisanego w lit. b) powyżej w ramach jednej lub dwóch umów na roboty budowlane.
W przypadku złożenia oferty jednocześnie na Kontrakt 6 oraz Kontrakt 11 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem doświadczenia wymaganego dla Kontraktu 6 oraz Kontraktu 11 w ramach jednej umowy na roboty budowlane (suma km sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej) lub dwóch umów na roboty budowlane lub trzech umów na roboty budowlane.

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że
dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia następującymi osobami (w zakresie warunku określonego dla Kontraktu 6 oraz Kontraktu 11): Kierownik Budowy – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych;
Ww. osoba (lit. a,b) musi posiadać uprawnienia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Wskazana powyżej osoba musi posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazana osoba nie posiada biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż:
a. w zakresie warunku określonego dla Kontraktu 6 - co najmniej 160.000 PLN
b. w zakresie warunku określonego dla Kontraktu 11 - co najmniej 200.000 PLN

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje zmiany umowy.
Warunki zmiany umowy zostały szczegółowo określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą:
1) wykaz robót budowlanych – wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
3) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
cena ofertowa - 80 %
gwarancja - 20 %
3. W kryterium 1 - CENA najwyższą liczbę punktów (80 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Liczba punktów oferty = (cena oferty najtańszej/cena oferty ocenianej) x 80 pkt.
4. W kryterium 2 - GWARANCJA JAKOŚCI - najwyższą liczbę punktów (pkt) 20 otrzyma oferta tego Wykonawcy, który zaproponuje najdłuższy termin dla gwarancji jakości, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
Liczba punktów oferty = (okres gwarancji w badanej ofercie/okres gwarancji w ofercie najkorzystniejszej (najdłuższy okres gwarancji)) x 20 pkt.
UWAGA:
1) W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny zostanie przyjęty 60 miesięczny okres gwarancji;
2) Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres dla gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy;
3) Termin gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.
5. Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez Wykonawcę w kryteriach nr 1, nr 2. Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów
6. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
7. Składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wykluczenia

Informacje na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych: nie dotyczy z uwagi na, iż zamówienia udziela Zamawiający Sektorowy w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Odrzuceniu podlegają oferty:
1) niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa;
2) złożone przez wykonawców niespełniających warunków udziału w procedurze udzielenia zamówienia;
3) nieodpowiadające opisowi przedmiotu zamówienia;
4) zawierające błędy w obliczeniu ceny
5) zawierające rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OLESKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W OLEŚNIE

Adres

46-300 Olesno

opolskie , oleski

Numer telefonu

343582484

Fax

343582421

NIP

5761580396

Tytuł projektu

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0305/17-00

Logo
Polityka prywatności Deklaracja dostępności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe