Wykonanie czyszczenia i inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Kossaka, Kościuszki, Matejki, Sądowa, Kościelna, Wolności i Wlk. Przedmieście Oleśnie

Olesno, dnia 28.05.2018 r.

Nr K.ZP – 271.03.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie czyszczenia i inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Kossaka, Kościuszki, Matejki, Sądowa, Kościelna, Wolności i Wlk. Przedmieście Oleśnie

I.                    

Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie

46 – 300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a

Tel./fax 34/358 2421, 34/358 2476

REGON: 366188365 NIP: 576-158-03-96

Poczta elektroniczna;

biuro@oleskiewodociagi.pl

 

 

II.                Przedmiot zamówienia.

  1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie czyszczenia i inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Kossaka, Kościuszki, Matejki, Sądowa, Kościelna, Wolności i Wlk. Przedmieście w Oleśnie” obejmujące ok. 1237 m kanalizacji sanitarnej o średnicy od Ø 200 mm. Obszar prac obejmuje teren dróg gminnych, wojewódzkich i krajowych
  2. Zakres i średnice prac

Ulica

Odcinek

Średnica [mm]

Długość [m]

Procent zapełnienia ściekami

Możliwe zanieczyszczenia

Kossaka (gminna) i Kościuszki (wojewódzka)

S1-S2

200

24

20

 

S2-S3

200

3

20

S3-S4

200

58

20

S4-S5

200

12

20

S5-S6

200

66

20

S6-S7

200

40

20

S7-S8

200

60

20

 

S8-S9

200

60

20

 

Matejki (gminna)

S10-S11

200

55

20

 

S11-S12

200

33

20

S12-S13

200

55

20

S13-S14

200

43

20

S14-S15

200

35

20

S15-S16

200

38

20

S16-S17

200

21

20

S17-S18

200

11

20

S18-S19

200

35

20

S19-S20

200

34

20

Sądowa (gminna)

S21-S22

200

18

50

piasek

S22-S23

200

26

50

S23-S24

200

32

50

Kościuszki (gminna)

S25-S26

200

28

20

 

S26-S27

200

51

20

tłuszcze

S27-S28

200

33

20

Kościelna i Wolności (gminna)

S31-S32

200

27

20

korzenie

S32-S33

200

32

20

 

S33-S34

200

52

20

korzenie

Wielkie Przedmieście (krajowa, pas zieleni)

S35-S36

200

40

20

korzenie

S36-S37

200

28

20

 

S37-S38

200

17

20

 

S38-S39

200

17

20

 

S40-S41

200

6

20

 

S40-S42

200

18

20

 

S43-S44

200

65

20

 

S44-S45

200

33

20

 

S45-S46

200

15

20

 

S46-S47

200

16

20

 

  1. Na złączach kanalizacyjnych mogą występować nieszczelności. Nie można wykluczyć również pęknięć rur kanalizacyjnych, które w trakcie czyszczenia mogą spowodować powstanie poważnego zatoru na sieci i konieczność natychmiastowego przystąpienia do prac naprawczych, przez firmę czyszcząca powyższą sieć.
  2. Koszt czyszczenia powinien obejmować ewentualną konieczność usunięcia korzeni, tłuszczy raz innych zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych zalegających w kanale większość korzeni i zanieczyszczeń będących w kanale powinno się dać usunąć za pomocą czyszczenia ciśnieniowego.
  3. W przypadku zaistnienia konieczności zajęcia pasa ruchu oraz projektu organizacji ruchu koszt taki należy uwzględnić w ofercie.
  4. Nie wyklucza się korzeni i tłuszczy na pozostałych odcinkach wymienionych w powyższej tabeli.
  5. Zakres robót wykonywanej inspekcji powinien zawierać zapis na płytce DVD, raport pisemno – graficzny wraz z mapą na której zostaną opisane czyszczone odcinki oraz opinie stanu technicznego kanalizacji.
  6. Raport pisemno – graficzny powinien zawierać: zleceniodawcę, nazwę obiektu, opis kanału (materiał, przekrój, długość odcinka poddanego inspekcji, kierunek jazdy kamery, spadek kanału, grafikę spadku), grafikę odcinka z lokalizacja ewentualnych uszkodzeń i przykanalików.

 

III.             Termin wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin zakończenia realizacji zamówienia: 1 miesiąc od daty podpisania umowy.

 

IV.             Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1.      Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach opisanych „Wykonanie czyszczenia i inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Kossaka, Kościuszki, Matejki, Sądowa, Kościelna, Wolności i Wlk. Przedmieście w Oleśnie” w terminie do dnia 11.06.2016 r. do godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego  (sekretariat) pokój nr 1.

2.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.06.2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego  - pokój nr 2.

V.                Warunki udziału w postępowaniu.

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy w terminie określonym w pkt. IV złożą następujące dokumenty:

1.      Wypełniony formularz ofertowy.

2.      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia.

3.      Wykaz usług (zgodnie z załącznikiem nr 2) – warunek spełnią wykonawcy, którzy wykażą następujące doświadczenie: w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania wykonali co najmniej 7 zadań w zakresie wykonania czyszczenia i inspekcji telewizyjnej kanału o długości co najmniej 500 m każde. Dopuszcza się mniejszą niż 7 liczbę zadań, ale łączna długość wykonanego czyszczenia i inspekcji nie może być krótsza niż 3.500,00 metrów.

4.      Wykaz pracowników odpowiedzialnych za realizację robót (zgodnie z załącznikiem nr 3) – warunek spełnią wykonawcy, którzy wykażą zespół pracowników odpowiedzialnych za realizację zamówienia wraz z podaniem ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz zakresu czynności.

5.      Wykaz sprzętu (zgodnie z załącznikiem nr 4) – warunek spełnią wykonawcy, którzy przedstawią wykaz następujących urządzeń specjalistycznych:

- kamera na wózku samojezdnym o średnicy inspekcji od Ø 150 do Ø 250 o zasięgu do 100 m z jednego stanowiska, posiadająca funkcję pomiaru spadku i rejestracji danych na płycie DVD,

- samochód do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji z odzyskiem odpadów,

- robot frezowy do wycinania korzeni i usuwania tłuszczy,

- środki i doświadczenie niezbędne do podjęcia natychmiastowych działań  interwencyjnych za pomocą pakerów naprawczych.

VI.             Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

1.      Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.

2.      Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zaproszenia do składania ofert z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

3.      Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty.

4.      Oferent powinien w ofercie uwzględnić:

- koszty zajęcia terenu,

- ewentualny plan organizacji ruchu,

- wywóz i zagospodarowanie nieczystości powstałych podczas czyszczenia kanałów,

- zakorkowanie czyszczonego kanału oraz przepompowywanie napływających ścieków.

5.      Ilość materiałów i robót oblicza Oferent. Oferent jest odpowiedzialny za prawidłowe obliczenie wszystkich pozycji i ilości tak, aby obejmowały pełen zakres prac, aby oferta tworzyła całość gotową do wykonania. Żadne późniejsze zmiany nie są możliwe. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za podane przez siebie ilości.

VII.          Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

1.      Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.

2.      Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia lub terminu wykonania

 

VIII.       Dodatkowe informacje.

1.      Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.

2.      Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła: spełnia – nie spełnia.

3.      Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień tych Wykonawców, których oferty nie będą kompletne, lub tych, których oferty zawierają błędy.

4.      Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

5.      Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

a)      w sprawie przedmiotu zamówienia:

Gerard Ligus – zarząd spółki Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie ul. Lubliniecka 3a pok. 2 tel. 34/ 358 2421 w godz. 7.30 – 15.00.

b)      w sprawie procedury:

Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208, tel. 34/359 78 41 – 44 wew. 204 w godz. 7.30 – 15.00.

6.      Zamawiający zaleca dokonanie wizji w terenie przed przystąpieniem do przygotowania oferty.

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro.

 

Załączniki;

JPEGwlk. przedieście 3.jpeg (310,25KB)
JPEGwlk. przedieście 2.jpeg (214,80KB)
JPEGsadowa.jpeg (283,52KB)
JPEGwlk. przedieście 1.jpeg (247,17KB)
JPEGmatejki 2.jpeg (251,69KB)
JPEGlompy-wolności.jpeg (321,72KB)
JPEGmatejki 1.jpeg (252,89KB)
JPEGkościuszki-techzbyt.jpeg (251,72KB)
JPEGkosciuszki 2.jpeg (297,45KB)
DOC1.3 wykaz osób.doc (33,50KB)
DOC1.4 wykaz sprzętu.doc (33,00KB)
JPEGkosciuszki 1.jpeg (286,83KB)
DOC1.1 formularz ofertowy.doc (36,50KB)
DOC1.2 wykaz robót.doc (36,50KB)
 

 

Zarząd Spółki

Gerard Ligus

Logo
Polityka prywatności Deklaracja dostępności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe