Usunięcie kożucha fermentacyjnego z  2 szt. osadników Imhoffa na oczyszczalni ścieków w Oleśnie wraz z wywozem oraz odzyskiem lub unieszkodliwianiem

Olesno, dnia 13.08.2018 r.

K.ZP.271.04.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Usunięcie kożucha fermentacyjnego z  2 szt. osadników Imhoffa na oczyszczalni ścieków w Oleśnie wraz z wywozem oraz odzyskiem lub unieszkodliwianiem

 

Zamawiający

Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie,

46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a

tel. ( 34) 358 24 21, fax ( 34) 358 24 21

REGON: 366188365, NIP: 5761580396

Email: biuro@oleskiewodociagi.pl

 

I. Tryb udzielenia zamówienia

 1. Zamówienie jest prowadzone wg zapisów Regulaminu udzielania zamówień Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie.
 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 3. Realizacja zamówienia odbywa się w oparciu o ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1250), ustawę  z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21) wraz z przepisami wykonawczymi oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 519 z późn. zm.)

 

II. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na mechanicznym usunięciu kożucha fermentacyjnego zalegającego w 2 osadnikach Imhoffa. Szacunkowa ilość osadu stanowiąca kożuch fermentacyjny w obydwu osadnikach Imhoffa wynosi 72 m³, co daje masę ok. 58 Mg. Osad znajduje się w części fermentacyjnej osadnika Imhoffa. Dostęp do kożucha fermentacyjnego możliwy jest tylko od góry zbiornika. Wysokość osadnika Imhoffa licząc od powierzchni terenu do góry zbiornika wynosi ok. 8 m. Komora fermentacyjna osadnika Imhoffa ma średnicę 5,5 m. Przez środek komory fermentacyjnej przebiega podest technologiczny o szerokości 0,70 m oparty na dwóch dźwigarach ceowych o wysokości 250 mm. Szacowana grubość kożucha w komorach fermentacyjnych osadnika Imhoffa wynosi ok. 1,5 m. Kożuch fermentacyjny ma zbitą strukturę z dużą ilością włókien. Istnieje możliwość czasowego składowania osadu z kożucha fermentacyjnego w ilości ok. 60 m 3 na sąsiadującym  z osadnikami Imhoffa poletku osadowym. Po usunięciu z osadników Imhoffa, osad z kożucha fermentacyjnego należy poddać procesowi unieszkodliwienia lub odzysku, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. Usunięcie kożucha fermentacyjnego z osadników Imhoffa nie może spowodować przerwy w pracy oczyszczalni ścieków. Wszelkie badania osadu z kożucha fermentacyjnego oraz jego ewentualna higienizacja obciążają Wykonawcę. Przed przystąpieniem do przetargu zalecana jest wizja lokalna.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
 6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.
 8. Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych w szczególności: kierowcy samochodów wywożących osady, operatorzy maszyn. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.

 

Kod CPV:

90 00 00 00-7 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Usunięcie kożucha fermentacyjnego z pierwszego osadnika Imhoffa musi nastąpić w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. Natomiast do usuwania kożucha fermentacyjnego z drugiego osadnika Imhoffa można przystąpić po włączeniu do eksploatacji pierwszego osadnika Imhoffa.

Całość prac należy zakończyć w terminie do 12.10.2018 r.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach opisanych: „Usunięcie kożucha fermentacyjnego z 2 szt. osadników Imhoffa  na oczyszczalni ścieków w Oleśnie wraz z wywozem oraz odzyskiem lub unieszkodliwianiem”, w terminie do 27.08.2018 r., do godziny 11.30 w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) pok. Nr 1.
 2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.08.2018.r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego – pokój 2.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące

 1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli przedstawi:

a) aktualną decyzję w zakresie transportu odpadów;

 b) aktualną decyzję w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

 

Uwaga: 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeśli przynajmniej jeden z wykonawców spełni w całości wymagany warunek samodzielnie.

W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada takiej decyzji, powinien dołączyć do oferty decyzję firmy (Podwykonawcy) na transport oraz odzysk lub unieszkodliwianie przedmiotowego odpadu oraz umowę z tą firmą (Podwykonawcą).

 

 1. Zdolności technicznej lub zawodowej;

 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

 

 1. Sytuacji finansowej lub ekonomicznej

 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

 

VI. Kryteria oceny ofert oraz informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty

1. Kryteria oceny ofert:          cena (100 %)

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki przetargu z najwyższą liczbą punktów.

 

Cena

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna 80 punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, wyliczona według następującego wzoru

gdzie:

Cena = Cena minimalna/Cena badana x 100% x 100           ,

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do jednego miejsca po przecinku.

 

Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zamówieniem, niepowodujące zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.

 

VII. Sposób przygotowania oferty

 1. Oferta winna być sporządzona w 1 egzemplarzu, w formie pisemnej, w języku polskim oraz  zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.       
 3. Każdy z Wykonawców może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
 4. Wraz z ofertą składa koncesję, zezwolenie, licencję lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
 5. Formularz ofertowy oraz inne oświadczenia winne być ostemplowane pieczątką firmową oraz  podpisane i opieczętowane pieczątką imienną przez osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym w takim przypadku stosowne pełnomocnictwo musi być  dołączone do oferty. Oferty niepodpisane lub podpisane przez osoby nieuprawnione będą podlegały odrzuceniu.
 6. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były ze sobą trwale połączone i kolejno ponumerowane.
 7. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty są wyłącznym kosztem Wykonawcy.
 8. Oferty składane po terminie nie będą rozpatrywane.
 9.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

VIII. Informacja o sposobie zawarcia umowy.

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyniku postępowania oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej.
 2. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem.
 3.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może, w zależności od potrzeb, wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród ofert bez prowadzenia ich ponownego badania i oceny.
 4. Warunki umowy zostały zawarte w załączniku do niniejszego zapytania pn. projekt umowy.

 

X. Dodatkowe informacje.

 1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem wymogów dotyczących  form określonych poniżej
 2. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.
 3. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia:

Gerard Ligus – zarząd spółki Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Oleśnie – tel. 34 / 358 24 21-44 w godz. 0800– 1500.

Piotr Kętrzyński – główny specjalista ds. organizacyjnych i rozwoju Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Oleśnie – tel. 34 / 358 24 21-44 w godz. 0800– 1500.

b) w sprawie procedury:

Kamil Brzęczek – tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 0730– 1500.

 

 1. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu z uwagi na:
 1. Osobowe lub kapitałowe powiązanie z zamawiającym polegające w szczególności na:
  a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Otwartą likwidację lub ogłoszoną upadłość.

 

XI. Załączniki:

DOC1.1 formularz ofertowy.doc (37,00KB)

DOC1.2 projekt umowy.doc (54,00KB)
 

 

 

Zarząd Spółki

Gerard Ligus

 

 

Logo
Polityka prywatności Deklaracja dostępności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe