Rusza budowa nowych sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w Oleśnie

 

      Zadania realizowane są w ramach Projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno”  współfinasowanego z Funduszów Europejskich w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu", działanie 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach.

      Dofinansowanie do Projektu zgodnie z podpisana umową z NFOŚiGW wynosi ogółem   63,5 %. Inwestorem i beneficjentem dofinasowania jest Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Oleśnie, spółka komunalna w której 100 % udziałów posiada Gmina Olesno. 

                             Roboty Budowlane

          Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Aglomeracji Olesno nabiera tempa.  W pierwszych dniach października Wykonawcy robót na ul. Wesołej oraz ul. Klonowej   i Lipowej przystąpił do prac budowlano-montażowych.

          Dla zadania budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wesołej w Oleśnie został wybrany w ramach postępowania przetargowego Wykonawca - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ,,KURPET” Rafał Kurpet .

           W ramach zadania zostanie wybudowana  sieć kanalizacji sanitarnej odbierająca ścieki z budynków mieszkalnych  przy ul. Wesołej. W ramach robót Wykonawca wykona :

  • Sieć przewodów kanalizacji sanitarnej  grawitacyjnych  o średnicy śr.200mm  oraz śr. 160mm o łącznej długości 300  m
  • Sieć przewodów tłocznych o średnicy 90mm o długości  140m
  • budowa przepompowni sieciowej z komorą zasuw wraz z monitoringiem pracy przepompowni ścieków zwizualizowanej na centralnej dyspozytorni.

          Dla zadania ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej i Lipowej oraz budowa sieci wodociągowej łączącej ul. Klonową - Lipową z ul. Kluczborską w Oleśnie została wybrana w ramach postępowania przetargowego Firma Instalacji Sanitarnej POLAN Krzysztof Polak .

          W ramach zadania zostanie wybudowana  sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa  dla istniejących i planowanych budynków w ul. Klonowej i Lipowej. W ramach robót Wykonawca wykona :

  • Sieć przewodów wodociągowych o średnicy od 32mm do 180mm- o łącznej długości ok 662 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  • Budowa przewodów grawitacyjnych o średnicy 160mm oraz 200mm o długości łącznej 315 m.  

Planowane terminy zakończenia i odbioru robót przewidywane są dla obu zadań na koniec stycznia 2019 roku.

logotyp NFOŚiGW.jpeg

Logo
Polityka prywatności Deklaracja dostępności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe