Odwadnianie komunalnych osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Oleśnie wraz z wywozem oraz odzyskiem lub unieszkodliwianiem

Olesno, dnia 05.03.2019 r.

K.ZP.271.03.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Odwadnianie  komunalnych osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Oleśnie wraz z wywozem oraz odzyskiem lub unieszkodliwianiem

 

Zamawiający

Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie,

46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a

tel. ( 34) 358 24 21, fax ( 34) 358 24 21

REGON: 366188365, NIP: 5761580396

Email: biuro@oleskiewodociagi.pl

 

I. Tryb udzielenia zamówienia

 1. Zamówienie jest prowadzone wg zapisów Regulaminu udzielania zamówień Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie.
 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 3. Realizacja zamówienia odbywa się w oparciu o ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), ustawę  z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 799 z późn. zm.)

 

II. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odwadnianiu komunalnych osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Oleśnie w 2019 r., w ilości ok. 4.000  m3 uwodnionego osadu na rok, w czterech cyklach w okresie: od marca do listopada 2019 r. wraz z wywozem oraz odzyskiem lub unieszkodliwianiem odwodnionych osadów wykonanym w okresie do 10 marca 2020 r.
 2. Wykonawca przedstawi informację o planowanym sposobie i miejscu odzysku lub unieszkodliwiania odwodnionych osadów (ustabilizowane komunalne osady ściekowe, kod odpadu 19 08 05) ze szczególnym uwzględnieniem okresu zimowego.
 3. Zamawiający nie dopuszcza odzysku komunalnych osadów ściekowych na cele określone w art. 96 ust. 1 pkt. 1 – 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 4. Wykonawca wraz z odwadnianiem przeprowadzi również higienizację osadów, jeżeli jest to konieczne dla planowanego sposobu odzysku i unieszkodliwiania.
 5. Koszty badań komunalnych osadów ściekowych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych obciążają Zamawiającego, natomiast powtórne badania tego samego osadu (nieskuteczna higienizacja) w oparciu o wyżej wymienione przepisy oraz wszelkie inne badania niezbędne do innej metody odzysku lub unieszkodliwiania niż opisanej w art. 96 ust 1 ustawy o odpadach obciążają Wykonawcę.
 6. Ważenie osadów wywożonych z oczyszczalni ścieków w Oleśnie będzie odbywać się kosztem i staraniem Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo obecności przy ważeniu osadów ściekowych.
 7. Łączna maksymalna moc urządzeń na instalacji do odwadniania osadów nie może być większa niż 26 kW.
 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
 12. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 13. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.
 14. Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych w szczególności: kierowcy samochodów wywożących osady, operatorzy maszyn. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.

 

Kod CPV:

90 00 00 00-7 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- odwadnianie osadów do 30 listopada 2019 r.

- wywóz wraz z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odwodnionych osadów do 10 marca 2020 r.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach opisanych: „Odwadnianie  komunalnych osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Oleśnie wraz z wywozem oraz odzyskiem lub unieszkodliwianiem”, w terminie do 13.03.2019 r., do godziny 11.30 w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) pok. Nr 1.
 2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.03.2019.r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego – pokój 2.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące

 1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli przedstawi:

a) aktualną decyzję w zakresie transportu odpadów (z wyszczególnieniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, kod odpadu 19 08 05) lub wpis do rejestru BDO;

 b) aktualną decyzję w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (z wyszczególnieniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, kod odpadu 19 08 05) lub wpis do rejestru BDO.

Uwaga: 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeśli przynajmniej jeden z wykonawców spełni w całości wymagany warunek samodzielnie.

W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada takiej decyzji, powinien dołączyć do oferty decyzję firmy (Podwykonawcy) na transport oraz odzysk lub unieszkodliwianie przedmiotowego odpadu lub wpis do rejestru BDO oraz umowę z tą firmą (Podwykonawcą).

 

Uwaga:

Jeżeli w wyniku przetwarzania komunalnych osadów ściekowych zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1259) Wykonawca musi posiadać decyzję Ministra Rolnictwa zezwalającą na wprowadzanie produktu do obrotu.

Jeżeli w wyniku przetwarzania komunalnych osadów ściekowych powstają produkty, które nie będą wprowadzane do gleby, Wykonawca musi posiadać dokumenty na podstawie których zostały one wprowadzone do obrotu.

 

 1. Zdolności technicznej lub zawodowej;

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udowodni, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na Wykonaniu odwadniania osadów ściekowych w ilości przynajmniej 3.000 m³ odwodnionego osadu) wraz z wywozem oraz odzyskiem lub unieszkodliwianiem, wykonanych  w okresie ostatnich 3 lat oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie

Uwaga: 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeśli przynajmniej jeden z wykonawców spełni w całości wymagany warunek samodzielnie.

Zamawiający dopuszcza zamówienie wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane.

W przypadku Wykonawców, którzy realizowali usługi/zamówienia za wynagrodzeniem innym niż w polskich złotych, Zamawiający przeliczy wartość tych usług/zamówień po średnim kursie złotego w oparciu o NBP z dnia wszczęcia postępowania.

 

 1. Sytuacji finansowej lub ekonomicznej

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udowodni, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż  100.000,00 zł.

 

 

 

VI. Kryteria oceny ofert oraz informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty

1. Kryteria oceny ofert:          cena (80 %)

Termin płatności faktury (20 %)

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki przetargu z najwyższą liczbą punktów.

 

Cena

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna 80 punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, wyliczona według następującego wzoru

gdzie:

Cena = Cena minimalna/Cena badana x 80% x 100 ,

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do jednego miejsca po przecinku.

 

Termin płatności faktury

Kryterium „Termin płatności faktury” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego okresu podanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Termin płatności faktury będzie liczony od daty złożenia dokumentu w siedzibie Zamawiającego .

W kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów, które będą przyznawane zgodnie z poniższym wykazem.

30 dni -                      10 punktów

21 dni  -                      5 punktów

14 dni  -                      3 punkty

7 dni  -                        1 punkt

 

Uwaga: Wykonawca nie może zaproponować krótszego terminu podjęcia niż 7 dni

 

Suma punktów = Cena + Termin płatności

           

3. Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zamówieniem, niepowodujące zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.

 

VII. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem ust. 3-4.
 3. Zmiany umowy mogą nastąpić w szczególności pod następującymi warunkami:
 1. Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę umowy,
 2. okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany zostaną wskazane w preambule aneksu,
 3. konieczność dokonania zmian uzasadniona będzie co najmniej jedną z okoliczności wskazanych w ust 4.
 1. Okoliczności uzasadniające zmianę umowy:
 1. wystąpienie uzasadnionej konieczności zmiany któregokolwiek z terminów wskazanych w umowie,
 2. dokonanie zmiany umowy jest korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności:
 • może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania przedmiotu umowy,
 • może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania przedmiotu umowy,
 1. ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonywania zamówienia przez Wykonawcę;
 2. wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia, a więc mieszczące się w charakterze pojęciowym tzw. siły wyższej), np. niesprzyjające warunki pogodowe . Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;
 3. Gdy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług, umowa nie ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto.

Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu.

 

VIII. Sposób przygotowania oferty

 1. Oferta winna być sporządzona w 1 egzemplarzu, w formie pisemnej, w języku polskim oraz  zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.       
 3. Każdy z Wykonawców może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
 4. Wraz z ofertą składa się następujące dokumenty:

 

 1. koncesję, zezwolenie, licencję lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
 2. dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 
 3. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 1. Formularz ofertowy oraz inne oświadczenia winne być ostemplowane pieczątką firmową oraz  podpisane i opieczętowane pieczątką imienną przez osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym w takim przypadku stosowne pełnomocnictwo musi być  dołączone do oferty. Oferty niepodpisane lub podpisane przez osoby nieuprawnione będą podlegały odrzuceniu.
 2. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były ze sobą trwale połączone i kolejno ponumerowane.
 3. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty są wyłącznym kosztem Wykonawcy.
 4. Oferty składane po terminie nie będą rozpatrywane.
 5.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

IX. Informacja o sposobie zawarcia umowy.

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyniku postępowania oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej.
 2. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem.
 3.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może, w zależności od potrzeb, wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród ofert bez prowadzenia ich ponownego badania i oceny.
 4. Warunki umowy zostały zawarte w załączniku do niniejszego zapytania pn. projekt umowy.

 

X. Dodatkowe informacje.

 1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem wymogów dotyczących  form określonych poniżej.
 2. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.
 3. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia:

Gerard Ligus – zarząd spółki Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Oleśnie – tel. 34 / 358 24 21-44 w godz. 0800– 1500.

b) w sprawie procedury:

Kamil Brzęczek – tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 0730– 1500.

 

 1. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu z uwagi na:
 1. Osobowe lub kapitałowe powiązanie z zamawiającym polegające w szczególności na:
  a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Otwartą likwidację lub ogłoszoną upadłość.

 

XI. Załączniki:

DOC1.2 projekt umowy.doc (57,50KB)

DOC1.1 formularz ofertowy.doc (41,50KB)
 

 

Zarząd Spółki

Gerard Ligus

Logo
Polityka prywatności Deklaracja dostępności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe