Załadunek, transport i przetwarzanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Oleśnie

Olesno, dnia 01.04.2019 r.

K.ZP.271.05.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Załadunek, transport i przetwarzanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Oleśnie

 

Zamawiający

Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie,

46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a

tel. ( 34) 358 24 21, fax ( 34) 358 24 21

REGON: 366188365, NIP: 5761580396

Email: biuro@oleskiewodociagi.pl

 

I. Tryb udzielenia zamówienia

 1. Zamówienie jest prowadzone wg zapisów Regulaminu udzielania zamówień Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie.
 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 3. Realizacja zamówienia odbywa się w oparciu o ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1025), ustawę  z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992) wraz z przepisami wykonawczymi oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska ( t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 799).

 

II. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na załadunku, transporcie i przetwarzaniu komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Oleśnie.
 2. Orientacyjna ilość komunalnych osadów ściekowych przewidzianych do załadunku, transportu i przetwarzania wynosi ok. 800 Mg o zawartości suchej masy ok. 20%.
 3. Realizacja załadunku, transportu i przetwarzania komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Oleśnie będzie się odbywać w czterech cyklach ( 4 x ok. 200 Mg) w okresie od maja 2019 r. do 10 marca 2020 r.
 4. Realizacja poszczególnych cyklów, o których mowa w pkt. 3 musi nastąpić w terminie do 10 dni od zgłoszenia przez przedstawiciela Zamawiającego za pomocą emaila lub faxu.
 5. Wykonawca przedstawi informację o planowanym sposobie i miejscu przetwarzania ( odzysku lub unieszkodliwiania) odwodnionych osadów ( ustabilizowane komunalne osady ściekowe, kod odpadu 19 08 05) ze szczególnym uwzględnieniem okresu zimowego.
 6. Zamawiający nie dopuszcza odzysku komunalnych osadów ściekowych na cele określone w art. 96 ust. 1 pkt. 1 – 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 7. Wykonawca musi zabezpieczyć własnym kosztem i staraniem załadunek osadów na środek transportu.
 8. Wykonawca zapewnia zgodnie z przepisami zabezpieczenie terenu na którym będzie wykonywał przedmiot zamówienia oraz ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób i mienia wynikłe z nieprawidłowego zabezpieczenia prac.
 9. Ważenie osadów wywożonych z oczyszczalni ścieków w Oleśnie będzie odbywać się kosztem i staraniem Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo obecności przy ważeniu osadów ściekowych.
 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 13. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
 14. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 15. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.
 16. Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych w szczególności: kierowcy samochodów wywożących osady, operatorzy maszyn.

 

Kod CPV:

90 00 00 00-7 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Od maja 2019 r.  do 10 marca 2020 r. (przewidywane cztery cykle)

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach opisanych: „Załadunek, transport i przetwarzanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Oleśnie”, w terminie do 16.04.2019 r., do godziny 11.30 w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) pok. Nr 1.
 2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.04.2019.r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego – pokój 2.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli przedstawi:

a) aktualną decyzję w zakresie transportu odpadów (z wyszczególnieniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, kod odpadu 19 08 05) lub wpis do rejestru BDO;

 b) aktualną decyzję w zakresie przetwarzania ( odzysku lub unieszkodliwiania) odpadów (z wyszczególnieniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, kod odpadu 19 08 05) lub wpis do rejestru BDO.

Uwaga: 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeśli przynajmniej jeden z wykonawców spełni w całości wymagany warunek samodzielnie.

W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada takiej decyzji, powinien dołączyć do oferty decyzję firmy (Podwykonawcy) na transport oraz odzysk lub unieszkodliwianie przedmiotowego odpadu lub wpis do rejestru BDO oraz umowę z tą firmą (Podwykonawcą).

 

Uwaga:

Jeżeli w wyniku przetwarzania komunalnych osadów ściekowych zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1259) Wykonawca musi posiadać decyzję Ministra Rolnictwa zezwalającą na wprowadzanie produktu do obrotu.

Jeżeli w wyniku przetwarzania komunalnych osadów ściekowych powstają produkty, które nie będą wprowadzane do gleby, Wykonawca musi posiadać dokumenty na podstawie których zostały one wprowadzone do obrotu.

 

 

 1. Zdolności technicznej lub zawodowej;

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udowodni, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na załadunku, transporcie i przetwarzaniu komunalnych osadów ściekowych w ilości przynajmniej 800 Mg odwodnionego oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie

Uwaga: 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeśli przynajmniej jeden z wykonawców spełni w całości wymagany warunek samodzielnie.

Zamawiający dopuszcza zamówienie wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane.

 

 1. Sytuacji finansowej lub ekonomicznej

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udowodni, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż  100.000,00 zł.

 

 

VI. Kryteria oceny ofert oraz informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty

1. Kryteria oceny ofert - cena (100 %)

 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki przetargu z najwyższą liczbą punktów.

 

Cena

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna 80 punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, wyliczona według następującego wzoru

gdzie:

Cena = Cena minimalna/Cena badana x 100% x 100

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do jednego miejsca po przecinku.

           

3. Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zamówieniem, niepowodujące zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.

 

VII. Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Oferowana cena wykonania zamówienia musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zadania a w szczególności:
 • Całkowity koszt transportu odpadu do miejsca przetwarzania,
 • Koszt załadunku,
 • Koszt ważenia osadów,
 • Cenę przetwarzania odpadu,
 • Koszt ewentualnych badań, jeżeli wymaga tego rodzaj przetwarzania,
 • Podatki, ubezpieczenia i inne opłaty niewymienione, które mogą wystąpić przy realizacji, przedmiotu zamówienia,
 • Zysk, narzuty, ewentualne upusty, oraz pozostałe czynniki cenotwórcze.

                                                                                                                         

 1. Cenę należy przedstawić jako koszt załadunku, transportu i zagospodarowania 1 Mg osadów (cena jednostkowa netto) pomnożoną przez  przewidywaną ilość w ramach zamówienia tj. 800Mg.
 2. W ofercie cenę należy przedstawić na Formularzu ofertowym.

 

VIII. Sposób przygotowania oferty

 1. Oferta winna być sporządzona w 1 egzemplarzu, w formie pisemnej, w języku polskim oraz  zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.       
 3. Każdy z Wykonawców może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
 4. Wraz z ofertą składa się następujące dokumenty:

 

 1. koncesję, zezwolenie, licencję lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
 2. dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 
 3. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 1. Formularz ofertowy oraz inne oświadczenia winne być ostemplowane pieczątką firmową oraz  podpisane i opieczętowane pieczątką imienną przez osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym w takim przypadku stosowne pełnomocnictwo musi być  dołączone do oferty. Oferty niepodpisane lub podpisane przez osoby nieuprawnione będą podlegały odrzuceniu.
 2. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były ze sobą trwale połączone i kolejno ponumerowane.
 3. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty są wyłącznym kosztem Wykonawcy.
 4. Oferty składane po terminie nie będą rozpatrywane.
 5.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

IX. Informacja o sposobie zawarcia umowy.

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyniku postępowania oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej.
 2. Po wyborze oferty Zamawiający przekaże projekt umowy do akceptacji Wykonawcy.
 3. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem.
 4.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może, w zależności od potrzeb, wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród ofert bez prowadzenia ich ponownego badania i oceny.

 

X. Dodatkowe informacje.

 1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem wymogów dotyczących  form określonych poniżej.
 2. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.
 3. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia:

Gerard Ligus – zarząd spółki Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Oleśnie – tel. 34 / 358 24 21-44 w godz. 0800– 1500.

b) w sprawie procedury:

Kamil Brzęczek – tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 0730– 1500.

 

 1. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu z uwagi na:
 1. Osobowe lub kapitałowe powiązanie z zamawiającym polegające w szczególności na:
  a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Otwartą likwidację lub ogłoszoną upadłość.

 

XI. Dodatkowe informacje.

 1. Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Oleskie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu:  
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
 4. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty

 

XII. Załączniki:

DOC1.1 formularz ofertowy.doc (42,50KB)

DOC1.2 wykaz uslug.doc (35,00KB)
 

 

Zarząd Spółki

Gerard Ligus

Olesno, dnia 01.04.2019 r.

K.ZP.271.05.2019

 

Zamawiający informuje, że w związku z poprawą oczywistych omyłek pisarskich modyfikacji ulegają załączniki do niniejszego zapytania.

 

DOCzmodyfikowany wykaz usług.doc (34,50KB)
DOCzmodyfikowany formularz.doc (42,00KB)

 

Zarząd Spółki

Gerard Ligus

 

Olesno, dnia 11.04.2019 r.

Nr. KZP.271.05.20129

Dnia 10 kwietnia 2019 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące zapytania ofertowego na „Załadunek, transport i przetwarzanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Oleśnie” o następującej treści:

„Proszę o udostępnienie archiwalnych wyników badań ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych. W razie pytań pozostaję do dyspozycji”.

Odpowiedź na pytanie:

W załączeniu przesyłamy wyniki badań za 2018 rok. Równocześnie informujemy, iż komunalne osady ściekowe będące przedmiotem niniejszego zamówienia mogą mieć inne  wyniki badań niż w 2018 roku. Ponadto przypominamy, iż zgodnie z treścią zapytania ofertowego Zamawiający nie dopuszcza odzysku komunalnych osadów ściekowych na cele określone w art. 96 ust. 1 pkt. 1 – 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

ZIPbadania.zip (2,74MB)
 

Zarząd Spółki

Gerard Ligus

Olesno, dn. 16.04.2019 r.

 

Protokół z otwarcia ofert

 

Zamawiający informuje, że w dniu 16.04.2019 r. o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu pn: Załadunek, transport i przetwarzanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Oleśnie

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:  86.400,00 zł

 

Lp

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto) zł

1

GEOTRANS sp. z o.o.

52-315 Wrocław, ul. Kobierzycka 20 BA

133920,00

2

KOZERA sp. z o.o.

46-146 Domaszewice, ul. Strzelecka 15

103680,00

 

Ww. Wykonawca zaakceptował wymagane przez Zamawiającego: termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.

Zarząd Spółki

Gerard Ligus

Logo
Polityka prywatności Deklaracja dostępności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe