Wykonanie remontu zamknięcia hydraulicznego pomiędzy częścią przepływową, a fermentacyjną w dwóch osadnikach Imhoffa oczyszczalni ścieków w Oleśnie

Olesno, dnia 11.06.2019 r.

K.ZP.271.06.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Wykonanie remontu zamknięcia hydraulicznego pomiędzy częścią przepływową, a fermentacyjną w dwóch osadnikach Imhoffa oczyszczalni ścieków w Oleśnie

 

 

Zamawiający

Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie,

46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a

tel. ( 34) 358 24 21, fax ( 34) 358 24 21

REGON: 366188365, NIP: 5761580396

Email: biuro@oleskiewodociagi.pl

 

I. Tryb udzielenia zamówienia

 1. Zamówienie jest prowadzone wg zapisów Regulaminu udzielania zamówień Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie.
 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 3. Realizacja zamówienia odbywa się w oparciu o ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1025), ustawę  z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992) wraz z przepisami wykonawczymi oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska ( t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 799).

 

II. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu zamknięcia hydraulicznego pomiędzy częścią przepływową, a fermentacyjną w dwóch osadnikach Imhoffa.
 2. Zakres usługi: Wykonanie zamknięć hydraulicznych dla dwóch osadników Imhoffa. Zamknięcie ma kształt ściętego stożka o średnicy w podstawie około 10 metrów. szerokość  stożka około 80 cm. Stożek ma być nałożony na istniejącą przegrodę. Grubość blachy, z której ma być wykonany stożek – 2 mm. Materiał stożka – stal konstrukcyjna. Stożek musi na obwodzie być odsunięty na minimum 5 cm od ściany, ale nie może odsłonić komory fermentacyjnej (maksymalna odległość 8 cm). Szerokość skosu na ścianie wynosi tylko 10 cm. Większa odległość stożka od ściany odsłoni komorę fermentacyjną i zamknięcie nie spełni swojej funkcji.  Należy zapewnić przyleganie-szczepienie starej i nowej blachy tak, by powstające w czasie fermentacji gazy nie podnosiły nałożonego pasa. Stożek może składać się z dowolnej liczby elementów. Sposób łączenia elementów stożka – wykluczamy spawanie wewnątrz zbiornika ze względu na możliwość zaprószenia ognia. Prace muszą być prowadzone przy obniżonym lustrze osadów w komorze fermentacyjnej. Nie ma możliwości całkowitego opróżnienia zbiornika. Ze zbiornika wydobywa się metan. Zbiornik możemy wyłączyć z ruchu maksymalnie na tydzień. Przed przystąpieniem do przetargu zalecana jest wizja lokalna. Dołączono rysunki, na których uwidoczniono uszczelnienie hydrauliczne, które uległo częściowemu zniszczeniu. Osadniki są wyniesione ponad 6 m powyżej terenu. Sprawdzenie atmosfery wewnątrz zbiornika i  zabezpieczenie pracowników leży w gestii wykonawcy. Dźwig można postawić na drodze betonowej. W przypadku konieczności postawienia dźwigu na trawniku należy to zrobić w porze suchej. Podłoże na oczyszczalni jest gliniaste i dźwig może się zapaść.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
 7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 8. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.
 9. Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych w szczególności: kierowcy samochodów wywożących osady, operatorzy maszyn.

 

Kod CPV:

45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczani ścieków

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

 

Termin wykonania zamówienia: wrzesień 2019. Rozpoczęcie musi nastąpić maksymalnie w terminie 2 dni od zakończenia etapu odwadniania. O planowanym etapie zakończenia odwadniania Zamawiający poinformuje Wykonawcę telefonicznie.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach opisanych: „Wykonanie remontu zamknięcia hydraulicznego pomiędzy częścią przepływową, a fermentacyjną w dwóch osadnikach Imhoffa oczyszczalni ścieków w Oleśnie”, w terminie do 27.06.2019 r., do godziny 11:30 w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) pok. Nr 1.
 2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.06.2019.r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego – pokój 2.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia

 

VI. Kryteria oceny ofert oraz informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty

1. Kryteria oceny ofert - cena (100 %)

 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zamówienia z najwyższą liczbą punktów.

 

Cena

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna 100 punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, wyliczona według następującego wzoru

gdzie:

Cena = Cena minimalna/Cena badana x 100% x 100

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do jednego miejsca po przecinku.

           

3. Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zamówieniem, niepowodujące zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.

 

VII. Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Oferowana cena wykonania zamówienia musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zadania.  
 2. W ofercie cenę należy przedstawić na formularzu ofertowym.

 

VIII. Sposób przygotowania oferty

 1. Oferta winna być sporządzona w 1 egzemplarzu, w formie pisemnej, w języku polskim oraz  zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.       
 3. Każdy z Wykonawców może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
 4. Formularz ofertowy oraz inne oświadczenia winne być ostemplowane pieczątką firmową oraz  podpisane i opieczętowane pieczątką imienną przez osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym w takim przypadku stosowne pełnomocnictwo musi być  dołączone do oferty. Oferty niepodpisane lub podpisane przez osoby nieuprawnione będą podlegały odrzuceniu.
 5. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były ze sobą trwale połączone i kolejno ponumerowane.
 6. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty są wyłącznym kosztem Wykonawcy.
 7. Oferty składane po terminie nie będą rozpatrywane.
 8.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

IX. Informacja o sposobie zawarcia umowy.

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyniku postępowania oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej.
 2. Po wyborze oferty Zamawiający przekaże projekt umowy do akceptacji Wykonawcy.
 3. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem.
 4.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może, w zależności od potrzeb, wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród ofert bez prowadzenia ich ponownego badania i oceny.

 

X. Dodatkowe informacje.

 1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem wymogów dotyczących  form określonych poniżej.
 2. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.
 3. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia:

Jacek Widera – kierownik działu oczyszczalni ścieków Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Oleśnie – tel. 34 / 358 3825 w godz. 0700– 1500.

b) w sprawie procedury:

Kamil Brzęczek – tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 0730– 1500.

 

 1. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu z uwagi na:
 1. Osobowe lub kapitałowe powiązanie z zamawiającym polegające w szczególności na:
  a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Otwartą likwidację lub ogłoszoną upadłość.

 

XI. Dodatkowe informacje.

 1. Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Oleskie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu:  
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
 4. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty

 

XII. Załączniki:

DOC1.1 FORMULARZ OFERTOWY.doc (37,00KB)
ZIPdokumentacja techniczna.zip (9,00MB)
 

 

Zarząd Spółki

Gerard Ligus

Logo
Polityka prywatności Deklaracja dostępności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe