Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z 2 przyłączami kanalizacji sanitarnej przy ul. Młyńskiej w Oleśnie.

Olesno, dnia 25.07.2019 r.

K.ZP.271.08.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z 2 przyłączami kanalizacji sanitarnej przy ul. Młyńskiej w Oleśnie.

 

 

Zamawiający

Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie,

46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a

tel. (34) 358 24 21, fax (34) 358 24 21

REGON: 366188365, NIP: 5761580396

Email: biuro@oleskiewodociagi.pl

 

I. Tryb udzielenia zamówienia

 1. Zamówienie jest prowadzone wg zapisów Regulaminu udzielania zamówień Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie.
 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 3. Realizacja zamówienia odbywa się w oparciu o ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1145) oraz ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z  późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.

 

II. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia w zapytaniu ofertowym jest Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z 2 przyłączami kanalizacji sanitarnej przy ul. Młyńskiej w Oleśnie.
 2. Zakres robót został podzielony na dwa zadania częściowe i obejmuje w szczególności:

a) Zadanie częściowe nr 1 – budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Młyńskiej w Oleśnie; Zakres robót obejmuje w szczególności: Sieć wodociągową z PE100 SDR11 PEHD DN 110 o długości 130 mb. Zasuwy żeliwne DN 80 hydrantowe - 1 szt. Zasuwy żeliwne kołnierzowe DN 100 wodociągowe - 1 szt. Hydranty nadziemne DN 80 - 1 szt.; Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 200mm o długości 127mb, wraz z studniami rewizyjnymi betonowymi Ø1200 – 1 szt, Ø1000 – 1 szt oraz studniami z rur PP R 425 w ilości 3 szt.

b) Zadanie częściowe nr 2 – budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej przy ul. Młyńskiej w Oleśnie. Zakres robót obejmuje w szczególności: przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji z rur PVC 160 mm zakończone studniami rewizyjnymi rur PP R 425 w ilości 2 szt. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji projektowej, projekcie umowy, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót, stanowiących integralną część siwz.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w przedmiarze robót stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.
 2. Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Pomimo podziału opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty tylko na jedno z zadań określonych w pkt .2.
 3.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.
 4. Gwarancja - na wykonanie przedmiotu zamówienia: 72 miesiące.
 5. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów BHP i ppoż., a także zobowiązany jest do ciągłego utrzymania należytego porządku i stanu technicznego placu budowy.

 

Kod CPV:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: 30 dni od zawarcia umowy

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach opisanych: „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z 2 przyłączami kanalizacji sanitarnej przy ul. Młyńskiej w Oleśnie”, w terminie do 09.08.2019 r., do godziny 11:30 w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) pok. Nr 1.
 2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.08.2019.r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego – pokój 2.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,

b) posiadają wiedzę i doświadczenie,

c) posiadają potencjał techniczny,

d) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego złożą wypełniony formularz ofertowy (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) oraz wypełniony kosztorys ofertowy.

 

Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia

 

VI. Kryteria oceny ofert oraz informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty

 1. Kryteria oceny ofert - cena (100 %)
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zamówienia z najwyższą liczbą punktów.

 

Cena

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna 100 punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, wyliczona według następującego wzoru

gdzie:

Cena = Cena minimalna/Cena badana x 100% x 100

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do jednego miejsca po przecinku.

           

 1. Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zamówieniem, niepowodujące zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.

 

VII. Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Oferowana cena wykonania zamówienia musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zadania.  
 2. W ofercie cenę należy przedstawić na formularzu ofertowym.

 

VIII. Sposób przygotowania oferty

 1. Oferta winna być sporządzona w 1 egzemplarzu, w formie pisemnej, w języku polskim oraz zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.       
 3. Każdy z Wykonawców może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
 4. Formularz ofertowy oraz inne oświadczenia winne być ostemplowane pieczątką firmową oraz podpisane i opieczętowane pieczątką imienną przez osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym w takim przypadku stosowne pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty. Oferty niepodpisane lub podpisane przez osoby nieuprawnione będą podlegały odrzuceniu.
 5. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były ze sobą trwale połączone i kolejno ponumerowane.
 6. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty są wyłącznym kosztem Wykonawcy.
 7. Oferty składane po terminie nie będą rozpatrywane.
 8.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

IX. Informacja o sposobie zawarcia umowy.

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyniku postępowania oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej.
 2. Po wyborze oferty Zamawiający przekaże projekt umowy do akceptacji Wykonawcy.
 3. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem.
 4.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może, w zależności od potrzeb, wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród ofert bez prowadzenia ich ponownego badania i oceny.

 

X. Dodatkowe informacje.

 1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem wymogów dotyczących form określonych poniżej.
 2. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.
 3. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia:

Katarzyna Zielińska Zawadzka – Kierownik ds. techniczno-Eksploatacyjnych– tel. 34 / 358 3825 w godz. 0700– 1500.

b) w sprawie procedury:

Kamil Brzęczek – tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 0730– 1500.

 1. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu z uwagi na:
 1. Osobowe lub kapitałowe powiązanie z zamawiającym polegające w szczególności na:
  uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  1. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  2. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  3. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 2. Otwartą likwidację lub ogłoszoną upadłość.
 1. Zamawiający odrzuci ofertę która:
  1. niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa;
  2. złożone przez wykonawców niespełniających warunków udziału w procedurze udzielenia zamówienia;
  3. niezgodne z treścią niniejszego zapytania ofertowego;
  4. zawierające błędy w obliczeniu ceny
  5. zawierające rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

XI. Dodatkowe informacje.

 1. Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Oleskie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu:  
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
 4. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty

 

XII. Załączniki:

DOCXSTWiORB.docx (100,61KB)

DOCprojekt umowy.doc (106,00KB)

PDFsieci zagospodarwoawnie.pdf (251,12KB)
PDFprofil kan. san 2.pdf (80,79KB)
PDFprofil wody.pdf (93,27KB)
PDFopis sieci 1.pdf (201,66KB)
PDFprofil kan. san 1.pdf (80,60KB)
DOCformularz ofertowy.doc (39,00KB)
PDFkosztorys ślepy.pdf (619,93KB)
 

 

Zarząd Spółki

Gerard Ligus

 

Olesno, dn.30.08.2019 r.

Nr IX.271.08.2019

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Dotyczy postępowaniu prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.: Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z 2 przyłączami kanalizacji sanitarnej przy ul. Młyńskiej w Oleśnie.”.

 

W  przedmiotowym  postępowaniu  wykonawca wyłoniony w zamówieniu odstąpił od czynności podpisania umowy.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie.

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

Zarząd Spółki

Gerard Ligus

 

Logo
Polityka prywatności Deklaracja dostępności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe