Zapytanie ofertowe- Wykonanie czyszczenia i inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach M. Konopnickiej, Miarki i Brunona Aleksandra w Oleśnie oraz ul. Studnitza w Świerczu.

                Olesno, dnia 29.07.2019 r.

Nr K.ZP.271.09.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie czyszczenia i inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach M. Konopnickiej, Miarki i Brunona Aleksandra w Oleśnie oraz ul. Studnitza w Świerczu.

 

I. Zamawiający

Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie

46 – 300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a

Tel./fax 34/358 2421, 34/358 2476

REGON: 366188365 NIP: 576-158-03-96

Poczta elektroniczna;

 

II. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie czyszczenia i inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach M. Konopnickiej, Miarki i Brunona Aleksandra w Oleśnie oraz ul. Studnitza w Świerczu” obejmujące ok. 1777,5 m (w tym 353m czyszczenia i kamerowania sieci oraz 1424,5m czyszczenia sieci) kanalizacji sanitarnej o średnicy od Ø 150 mm do Ø 250 mm. Obszar prac obejmuje teren dróg gminnych i wojewódzkich.
 2. Zakres robót został podzielony na dwa zadania częściowe i obejmuje w szczególności:

Zadanie częściowe nr. 1 obejmujące czyszczenie i inspekcję kamerą CCTV

Ulica

Odcinek

Średnica [mm]

Długość [m]

Procent zapełnienia ściekami

Brunona Aleksandra

S36-S37

200

12,5

20 %

S37-S37a

150

35

S37-S38

250

52,5

S38-S39

250

17

Konopnickiej (wojewódzka)

S40-S41

150

37

25 %

S41-S42

200

38

S42-S43

200

56

S43-S44

200

72

S44-S45

200

33

Zadanie częściowe nr. 2 obejmujące czyszczenie

 

Ulica

Odcinek

Średnica [mm]

Długość [m]

Procent zapełnienia ściekami

 

 

Miarki

S1-S32

150

21,5

10 %

 

 

S32-S33

150

18

 

 

S33-S34

150

50

 

 

S34-S35

150

5

 

Świercze ul. Studnitza

S105-S106

200

20

Stopień zapełnienia zróżnicowany (średnio 30%)

S106-S107

200

64,5

S107-S108

200

38

S108-S109

200

41

S109-S110

200

24

S110-S111

200

54

S111-S112

200

51

S112-S113

200

62

S113-S114

200

9

S114-S115

200

42,5

S115-S116

200

45

S116-S117

200

28

S117-S118

200

23

S118-S119

200

23

S119-S120

200

40,5

S120-S121

200

8

S121-S122

200

52

S122-S123

200

43

 

S123-S124

200

27,5

S124-S125

200

27,5

S125-S126

200

29

S126-S127

200

21,5

S127-S128

200

15

S128-S129

200

23,5

S129-S130

200

35

S130-S131

200

43

S131-S132

200

34

S132-S133

200

15,5

S133-S134

200

34

S134-S135

200

32

S135-S136

200

25

S136-S137

200

40,5

S137-S138

200

12,5

S138-S139

200

37

S139-S140

200

42

S140-S141

200

43

S141-S142

200

42

S142-S143

200

82

 

 1. Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Pomimo podziału opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty tylko na jedno z zadań określonych w pkt .2.
 2. Na złączach kanalizacyjnych mogą występować nieszczelności. Nie można wykluczyć również pęknięć rur kanalizacyjnych, które w trakcie czyszczenia mogą spowodować powstanie poważnego zatoru na sieci i konieczność natychmiastowego przystąpienia do prac naprawczych, przez firmę czyszcząca powyższą sieć.
 3. Koszt czyszczenia powinien obejmować ewentualną konieczność usunięcia korzeni, tłuszczy raz innych zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych zalegających w kanale, większość korzeni i zanieczyszczeń będących w kanale powinno się dać usunąć za pomocą czyszczenia ciśnieniowego.
 4. W przypadku zaistnienia konieczności zajęcia pasa ruchu oraz projektu organizacji ruchu koszt taki należy uwzględnić w ofercie.
 5. Zakres robót wykonywanej inspekcji powinien zawierać zapis na płytce DVD, raport pisemno – graficzny wraz z mapą na której zostaną opisane czyszczone odcinki oraz opinie stanu technicznego kanalizacji. Numeracja odcinków powinna być zgodna z zapytaniem ofertowym.
 6. Raport pisemno – graficzny powinien zawierać: zleceniodawcę, nazwę obiektu, opis kanału (materiał, przekrój, długość odcinka poddanego inspekcji, kierunek jazdy kamery, spadek kanału, grafikę spadku), grafikę odcinka z lokalizacja ewentualnych uszkodzeń i przykanalików.

 

III. Termin wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin zakończenia realizacji zamówienia: 45 dni od daty podpisania umowy.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach opisanych „Wykonanie czyszczenia i inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach M. Konopnickiej, Miarki i Brunona Aleksandra w Oleśnie oraz ul. Studnitza w Świerczu” w terminie do dnia 12.08.2019 r. do godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego  (sekretariat) pokój nr 1.
 2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.08.2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego  - pokój nr 2

V. Warunki udziału w postępowaniu.

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy w terminie określonym w pkt. IV złożą następujące dokumenty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia.
 3. Wykaz usług (zgodnie z załącznikiem nr 2) – warunek spełnią wykonawcy, którzy wykażą następujące doświadczenie: w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania wykonali co najmniej 7 zadań w zakresie wykonania czyszczenia i inspekcji telewizyjnej kanału o długości co najmniej 500 m każde. Dopuszcza się mniejszą niż 7 liczbę zadań, ale łączna długość wykonanego czyszczenia i inspekcji nie może być krótsza niż 3.500,00 metrów.
 4. Wykaz pracowników odpowiedzialnych za realizację robót (zgodnie z załącznikiem nr 3) – warunek spełnią wykonawcy, którzy wykażą zespół pracowników odpowiedzialnych za realizację zamówienia wraz z podaniem ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz zakresu czynności.
 5. Wykaz sprzętu (zgodnie z załącznikiem nr 4) – warunek spełnią wykonawcy, którzy przedstawią wykaz następujących urządzeń specjalistycznych:

- kamera na wózku samojezdnym o średnicy inspekcji od Ø 150 do Ø 250 o zasięgu do 100 m z jednego stanowiska, posiadająca funkcję pomiaru spadku i rejestracji danych na płycie DVD,

- samochód do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji z odzyskiem odpadów,

- robot frezowy do wycinania korzeni i usuwania tłuszczy,

- środki i doświadczenie niezbędne do podjęcia natychmiastowych działań interwencyjnych za pomocą pakerów naprawczych.

VI. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zaproszenia do składania ofert z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 3. Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty.
 4. Oferent powinien w ofercie uwzględnić:

- koszty zajęcia terenu,

- ewentualny plan organizacji ruchu,

- wywóz i zagospodarowanie nieczystości powstałych podczas czyszczenia kanałów,

- zakorkowanie czyszczonego kanału oraz przepompowywanie napływających ścieków.

 1. Ilość materiałów i robót oblicza Oferent. Oferent jest odpowiedzialny za prawidłowe obliczenie wszystkich pozycji i ilości tak, aby obejmowały pełen zakres prac, aby oferta tworzyła całość gotową do wykonania. Żadne późniejsze zmiany nie są możliwe. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za podane przez siebie ilości.

VII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.
 2. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia lub terminu wykonania

VIII. Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.
 2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła: spełnia – nie spełnia.
 3. Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień tych Wykonawców, których oferty nie będą kompletne, lub tych, których oferty zawierają błędy.
 4. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.
 5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
  1. w sprawie przedmiotu zamówienia:

Gerard Ligus – zarząd spółki Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie ul. Lubliniecka 3a pok. 2 tel. 34/ 358 2421 w godz. 7.30 – 15.00.

 1. w sprawie procedury:

Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208, tel. 34/359 78 41 – 44 wew. 204 w godz. 7.30 – 15.00.

 1. Zamawiający zaleca dokonanie wizji w terenie przed przystąpieniem do przygotowania oferty.

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro.
 

Załączniki:

 1. DOC11-formularz-ofertowy.doc (40,50KB)
 2. DOC13-wykaz-osob.doc (37,00KB)
 3. DOC13-wykaz-osob.doc (37,00KB)
 4. DOC14-wykaz-sprzetu.doc (34,50KB)
 5. PDFUl. Brunona Aleksandra.pdf (572,75KB)
 6. PDFUl. Konopnickiej 1-2.pdf (1,58MB)
 7. PDFul. Miarki.pdf (593,15KB)
 8. PDFUl. Studnitza 1-7.pdf (4,11MB)
   

  Zarząd Spółki

  Gerard Ligus

Logo
Polityka prywatności Deklaracja dostępności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe