Wykonanie awaryjnego otworu poszukiwawczego za wodą S-II bis2 dla ujęcia wód podziemnych „Wysoka” koło Olesna

Olesno, dnia 12.11.2019 r.

K.ZP.271.14.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Wykonanie awaryjnego otworu poszukiwawczego za wodą S-II bis2 dla ujęcia wód podziemnych „Wysoka” koło Olesna

 

 

Zamawiający

Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie,

46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a

tel. ( 34) 358 24 21, fax ( 34) 358 24 21

REGON: 366188365, NIP: 5761580396

Email: biuro@oleskiewodociagi.pl

 

I. Tryb udzielenia zamówienia

 

 1. Zamówienie jest prowadzone wg zapisów Regulaminu udzielania zamówień Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie.
 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 3. Realizacja zamówienia odbywa się w oparciu o ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1145), ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 868) oraz ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.).      

 

II. Przedmiot zamówienia.

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie otworu wiertniczego ( studni) S-IIbis2 wraz z obudową, przyłączem elektrycznym i podłączeniem do istniejącego rurociągu na terenie ujęcia wód podziemnych „Wysoka” ( nr działki 116/14).
 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
 • odwiercenie otworu wiertniczego S-IIbis2 o projektowanej głębokości 50 m na terenie działki nr 116/14,
 • zabudowanie w otworze kolumny filtrowej PCV315/300 mm z częścią czynną w postaci filtra szczelinowego,
 • zabudowanie w otworze kolumny piezometrycznej PCV42/35 mm z częścią czynną w postaci filtra szczelinowego,
 • wykonanie obsypki żwirowej wokół kolumny filtrowej i piezometrycznej do głębokości 10 m,
 • uszczelnienie przestrzeni pierścieniowej pomiędzy kolumną filtrową i piezometryczną a ściana otwory compactonitem,
 • wykonanie pompowania oczyszczającego,
 • dezynfekcję otworu,
 • wykonanie pompowania sprawnościowego i pomiarowego w celu ustalenia wydajności eksploatacyjnej studni,
 • dostarczenie montaż kompletnej nadziemnej, termoizolacyjnej obudowy studni np. typu „Water Line” wraz z armaturą ø 100 mm oraz szybkozłączem 2” z zaworem kulowym do odprowadzenia wody podczas dezynfekcji studni,
 • podłączenie armatury w obudowie do istniejącego rurociągu,
 • podłączenie do sieci energetycznej skrzynki elektrycznej zainstalowanej w obudowie studni istniejącego przyłącza na terenie ujęcia.
 • wykonanie wymaganych pomiarów elektrycznych.
 1. Kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia wynosi 135.000,00 złotych brutto.
 2. Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej powykonawczej wraz z nadzorem inwestorskim hydrogeologicznym oraz uzyskanie zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej przez właściwy organ administracji geologicznej leży po stronie Zamawiającego.
 3. Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia:

- 60 miesiące na roboty i użyte materiały obejmujące wykonanie otworu wiertniczego z zabudową filtra, i wszystkie prace z tym związane;

- 24 miesiące na roboty i użyte materiały obejmujące wykonanie obudowy studni wraz z podłączeniem do istniejącego wodociągu, przyłączem do zasilania energetycznego , oraz wszystkie prace z tym związane

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
 5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy.

 

Kody CPV:

45000000-7 – Roboty budowlane.

45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1– Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe.

45262220-9 – Wiercenie studni wodnych.

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

 

Termin wykonania zamówienia: 10 tygodni od dnia zawarcia umowy

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach opisanych: „Wykonanie awaryjnego otworu poszukiwawczego za wodą S – IIbis2 dla ujęcia wód podziemnych „Wysoka” koło Olesna – powtórzone postępowanie”, w terminie do 22.11.2019 r., do godziny 11:30 w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) pok. Nr 1.
 2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.11.2019.r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego – pokój 2.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

– warunek spełnią wykonawcy, którzy wykażą następujące doświadczenie: w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania wykonali co najmniej 3 zadania polegających na wykonaniu studni głębinowych o głębokości minimum 40 m lub wydajności minimum 40 m3/h.

 1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia.
 2. Wykaz usług ( zgodnie z załącznikiem nr 2)

Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia

 

VII. Kryteria oceny ofert oraz informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty

 

1. Kryteria oceny ofert - cena (100 %)

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zamówienia z najwyższą liczbą punktów.

 

Cena

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna 100 punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, wyliczona według następującego wzoru

gdzie:

Cena = Cena minimalna/Cena badana x 100% x 100

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do jednego miejsca po przecinku.

           

3. Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zamówieniem, niepowodujące zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.

 

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny

 

 1. Oferowana cena wykonania zamówienia musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zadania.  
 2. W ofercie cenę należy przedstawić na formularzu ofertowym.

 

IX. Sposób przygotowania oferty

 

 1. Oferta winna być sporządzona w 1 egzemplarzu, w formie pisemnej, w języku polskim oraz  zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.       
 3. Każdy z Wykonawców może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
 4. Formularz ofertowy oraz inne oświadczenia winne być ostemplowane pieczątką firmową oraz  podpisane i opieczętowane pieczątką imienną przez osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym w takim przypadku stosowne pełnomocnictwo musi być  dołączone do oferty. Oferty niepodpisane lub podpisane przez osoby nieuprawnione będą podlegały odrzuceniu.
 5. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były ze sobą trwale połączone i kolejno ponumerowane.
 6. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty są wyłącznym kosztem Wykonawcy.
 7. Oferty składane po terminie nie będą rozpatrywane.
 8.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

X. Informacja o sposobie zawarcia umowy.

 

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyniku postępowania oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej.
 2. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem.
 3.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może, w zależności od potrzeb, wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród ofert bez prowadzenia ich ponownego badania i oceny.

 

XI. Dodatkowe informacje.

 1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem wymogów dotyczących  form określonych poniżej.
 2. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.
 3. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia: Katarzyna Zielińska Zawadzka – Kierownik ds. Techniczno-eksploatacyjnych Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Oleśnie – tel. 34 / 358 2476 w godz. 07.00– 15.00.

b) w sprawie procedury: Kamil Brzęczek – tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 07.30– 15.00.

 

 1. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu z uwagi na:
 1. Osobowe lub kapitałowe powiązanie z zamawiającym polegające w szczególności na:
  a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Otwartą likwidację lub ogłoszoną upadłość.

 

XII. Wadium

 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 2.000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych).
 2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku z poniżej podanych form:
 1. pieniądzu, (tylko przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej przez Zamawiającego),
 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 3. gwarancjach  bankowych,
 4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
 5. poręczeniach  udzielanych  przez podmioty, o których  mowa  w  art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy  z dnia  9 listopada  2000 r. o utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.)
 1. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, kwota wadium musi być wniesiona przelewem na konto spółki w ING Bank Śląski O/Olesno Nr 17 1050 1171 1000 0022 5850 2356 z dopiskiem „Wadium na wykonanie awaryjnego otworu poszukiwawczego za wodą S – II bis2”.
 2. Zamawiający uzna, że wadium wniesione przelewem zostało wniesione w terminie, jeżeli przed upływem wyżej określonego terminu nastąpiło uznanie wyżej wskazanego rachunku bankowego o kwotę wadium. Do oferty należy dołączyć pokwitowanie wniesienia wadium.
 3. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądzu należy dołączyć w formie oryginału do oferty.
 4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie.

 

XII. Dodatkowe informacje.

 

 1. Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Oleskie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu:  
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
 4. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty

 

XIII. Załączniki:

ZIP1.5 dokumentacja projektowa.zip (2,69MB)

PDF1.4 projekt robót geologicznych.pdf (26,84MB)

DOCX1.1 formularz ofertowy.docx (16,01KB)

DOC1.2 wykaz uslug.doc (35,50KB)

DOC1.3 projekt umowy.doc (87,50KB)
 

 

Zarząd Spółki

Gerard Ligus

Logo
Polityka prywatności Deklaracja dostępności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe