Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku biurowym OPWiK Sp. z o.o. w Oleśnie

Olesno, dnia 12.02.2020 r.

K.ZP.271.04.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku biurowym OPWiK Sp. z o.o. w Oleśnie

 

Zamawiający

Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie,

46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a

tel. ( 34) 358 24 21, fax ( 34) 358 24 21

REGON: 366188365, NIP: 5761580396

Email: biuro@oleskiewodociagi.pl

 

I. Tryb udzielenia zamówienia

 1. Zamówienie jest prowadzone wg zapisów Regulaminu udzielania zamówień Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie.
 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 3. Realizacja zamówienia odbywa się w oparciu o ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1145), ustawę  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1186)

 

II. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy istniejącego podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku biurowym OPWiK sp. z o.o. w Oleśnie.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

 Stan istniejący:

Istniejący podjazd dla niepełnosprawnych do budynku biurowego OPWiK Sp. z o.o. w Oleśnie, obłożone są płytkami gresowymi. Płytki zostały ułożone na nowym podjeździe wykonanym podczas budowy budynku w 2005r. Z biegiem czasu pod wpływem czynników atmosferycznych doszło do odspojenia i połamania części płytek. Płytki odpadają lub dudnią sugerując brak przyczepności do podłoża. 

Zakres rzeczowy do realizacji:

Prace remontowe mają na celu remont podjazdu wraz ze spocznikiem:

Prace rozbiórkowe:

- demontaż istniejących barierek lub ich zabezpieczenie na czas wykonania prac- jeśli to konieczne

- skucie istniejących warstw płytek gresowych i wszystkich innych warstw, z podjazdu i spoczników

-  frezowanie (jeśli potrzebne) powierzchni betonu

Prace remontowe:

- wyrównanie konstrukcji pochylni i spocznika materiałem o wysokiej wytrzymałości

- obłożenie schodów zaimpregnowanymi płytami granitowymi grubości 2 cm – granit strzegomski lub równoważny, o nie gorszych parametrach technicznych i kolorze takim samym jak na pozostałej części schodów, płyty poziome spocznika i pochylni o fakturze antypoślizgowej (płomieniowane)

- wyczyszczenie i przygotowanie do malowania barierek (malowanie i dalsze czyszczenie po stronie inwestora) do wysokości 15 cm, ponad powierzchnię płyty granitowej

- montaż istniejących barierek

Pozostałe uwagi:

- prace muszą być wykonane w taki sposób, aby nie uszkodzić okładziny zewnętrznej schodów wykonanej z tynku mineralnego,

- należy zapewnić dostęp do pomieszczeń biurowych w godz. 7-15 (wtorek 7-16), dopuszcza się wykonanie prac w soboty

- dobrane płyty granitowe muszą być o podobnej fakturze jak i kolorystyce do istniejące płyty na schodach (dobór należy uzgodnić w OPWiK sp. z o.o.)

- należy zachować istniejące wysokości schodów

Wymiary przybliżone:

- wielkość podjazdu 1,58 x 6,38 m

- wielkość spocznika 1,92 x 1,70 m

- cokolik 0,07*6,77 m

- dopuszcza się podział podjazdu na 3 elementy granitowe

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
 5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.

 

Kod CPV:

45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 31.07.2020

 

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach, w terminie do 28.02.2020r., do godziny 11.30 w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) pok. Nr 1.
 2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2020 o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego – pokój 2.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące

 1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
 2. Zdolności technicznej lub zawodowej;
 3. Sytuacji finansowej lub ekonomicznej

 

 

VI. Kryteria oceny ofert oraz informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty

1. Kryteria oceny ofert:          cena (80 %)

gwarancja (20 %)

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki przetargu z najwyższą liczbą punktów.

 

Cena

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna 80 punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, wyliczona według następującego wzoru

gdzie:

Cena = Cena minimalna/Cena badana x 80% x 100 ,

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do jednego miejsca po przecinku.

 

Gwarancja

Kryterium „Gwarancja” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego okresu podanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Termin gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu odbioru robót.

W kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów, które będą przyznawane zgodnie z poniższym wykazem.

5 lat     -                      20 punktów

4 lata   -                      10 punktów

3 lata   -                      0 punktów

 

Uwaga: Wykonawca nie może zaproponować krótszego terminu niż 3 lata

 

Suma punktów = Cena + Gwarancja

           

3. Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zamówieniem, niepowodujące zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.

 

VII. Sposób przygotowania oferty

 1. Oferta winna być sporządzona w 1 egzemplarzu, w formie pisemnej, w języku polskim oraz zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.       
 3. Każdy z Wykonawców może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
 4. Formularz ofertowy oraz inne oświadczenia winne być ostemplowane pieczątką firmową oraz podpisane i opieczętowane pieczątką imienną przez osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym w takim przypadku stosowne pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty. Oferty niepodpisane lub podpisane przez osoby nieuprawnione będą podlegały odrzuceniu.
 5. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były ze sobą trwale połączone i kolejno ponumerowane.
 6. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty są wyłącznym kosztem Wykonawcy.
 7. Oferty składane po terminie nie będą rozpatrywane.
 8.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

VIII. Informacja o sposobie zawarcia umowy.

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyniku postępowania oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej.
 2. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem.
 3.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może, w zależności od potrzeb, wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród ofert bez prowadzenia ich ponownego badania i oceny.

 

IX. Dodatkowe informacje.

 1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem wymogów dotyczących form określonych poniżej.
 2. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.
 3. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia: Katarzyna Zielińska-Zawadzka – kierownik ds. Techniczno-eksploatacyjnych Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Oleśnie – tel. 34 / 358 24 21-44 w godz. 0800– 1500.

b) w sprawie procedury: Kamil Brzęczek – tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 0730– 1500.

 1. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu z uwagi na:
 2. Osobowe lub kapitałowe powiązanie z zamawiającym polegające w szczególności na:

a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Otwartą likwidację lub ogłoszoną upadłość.

 

X.  Informacje RODO

 1. Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu:  
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
 4. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty

 

XI. Załączniki:

DOC1.1 formularz ofertowy.doc (37,00KB)

 

Zarząd Spółki

Gerard Ligus

Olesno, dn. 28.02.2020 r.

 

Protokół z otwarcia ofert

 

 

Zamawiający informuje, że w dniu 28.02.2020 r. o godz. 12:00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu pn: Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku biurowym OPWiK Sp. z o.o. w Oleśnie

 

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 9.840,00 zł

 

Lp

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto) zł

Gwarancja (lata)

1

P J OBLONK

46-312 Bodzanowice, Wichrów 56

16.605,00

5

2

CRK MANAGEMENT SP. Z O.O. SP. K.

46-300 Olesno, ul .Dworcowa 17

12.282,78

5

 

 

Ww. Wykonawca zaakceptował wymagane przez Zamawiającego: termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.

Zarząd Spółki

Gerard Ligus

 

Logo
Polityka prywatności Deklaracja dostępności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe