Odbiór i unieszkodliwianie lub odzysk odpadów o kodach 19 08 01 i 19 08 02 z oczyszczalni ścieków w Oleśnie

Olesno, dnia 09.03.2020 r.

 

K.ZP.271.06.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Odbiór i unieszkodliwianie lub odzysk odpadów o kodach 19 08 01 i 19 08 02 z oczyszczalni ścieków w Oleśnie

 

I Zamawiający.

Oleskie Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie,

46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a

tel. (34) 358 24 84, fax.  (34) 358 24 21

REGON: 366188365, NIP: 5761580396

 

II Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i unieszkodliwiania lub odzysku  odpadów o kodach 19 08 01 (skratki) i 19 08 02 (zawartość piaskownika) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10) powstałych w procesie oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków przy ul. Stobrówki w Oleśnie.
 2. Zadanie musi być zrealizowane w oparciu o ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach   ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701  z późn. zm.).
 3. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Zadanie częściowe nr 1

Odbiór i unieszkodliwianie lub odzysk skratek – kod odpadu 19 08 01. Wywóz skratek w workach foliowych o masie około 50 kg będzie odbywał się sukcesywnie z poletka na oczyszczalni ścieków przy ul. Stobrówki w Oleśnie. Rozliczenie z ilości skratek nastąpi po zważeniu ilości odpadów dostarczonych do unieszkodliwienia lub odzysku. Ważenie skratek wywożonych z oczyszczalni ścieków będzie odbywać się kosztem i staraniem Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo obecności przy ważeniu skratek.

Szacunkowa łączna ilość skratek – 30 ton.

Zadanie częściowe nr 2

Odbiór i unieszkodliwianie lub odzysk zawartości piaskownika – kod odpadu 19 08 02. Wyżej wymieniony odpad powinien być odbierany sukcesywnie poprzez załadunek za pomocą ładowarki na środek transportu z poletek na oczyszczalni ścieków. Wywóz do unieszkodliwiania lub odzysku musi odbywać się samochodem przykrytym plandeką. Rozliczenie z ilości zawartości piaskownika nastąpi po zważeniu ilości odpadów dostarczonych do unieszkodliwiania lub odzysku. Ważenie zawartości piaskownika wywożonej z oczyszczalni ścieków będzie odbywać się kosztem i staraniem Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo obecności przy ważeniu zawartości piaskownika.

Szacunkowa łączna ilość zawartość piaskownika – 120 ton.

 1. Załadunek odpadów w obydwu częściach zamówienia będzie leżeć w gestii Wykonawcy.
 1. Przy wyborze metody odzysku lub unieszkodliwienia należy wziąć pod uwagę ograniczenia wynikające z podstawowej charakterystyki odpadów o kodach 19 08 01 i 19 08 02.

 

CPV

90 00 00 00-7 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

 

III Terminy wykonywania zamówienia.

Pożądany termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2020 roku

 

IV Miejsce, termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z opisem „Odbiór i unieszkodliwianie lub odzysk odpadów o kodach 19 08 01 i 19 08 02 z oczyszczalni ścieków w Oleśnie” w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 2) –  w terminie do dnia 25.03.2020 roku, do godz. 11.30.
 2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.03.2020 roku o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 3).

 

V Warunki udziału w postępowaniu oraz zawartość ofert.

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy w terminie określonym w punkcie IV złożą następujące dokumenty:

 1. wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1),
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
 3. dokumenty potwierdzające, że w okresie ostatnich 3 lat zrealizowali przynajmniej 2 zadania polegające na wykonaniu usługi odbioru i unieszkodliwienia odpadów wraz z wywozem oraz odzyskiem lub unieszkodliwianiem oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie,
 4. uprawnienia w zakresie transportu odpadów ( wpis do rejestru BDO) z wyszczególnieniem odpadów o kodach 19 08 01 i 19 08 02,
 5. aktualną decyzję w zakresie przetwarzania (odzysku lub unieszkodliwiania) odpadów z wyszczególnieniem odpadów o kodach 19 08 01 i 19 08 02 oraz wpis do rejestru BDO,
 6. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada takich uprawnień lub decyzji, powinien dołączyć do oferty uprawnienia lub decyzję firmy (Podwykonawcy) na transport oraz przetwarzanie (odzysk lub unieszkodliwianie) przedmiotowego odpadu oraz umowę z tą firmą (Podwykonawcą).

 

VI Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 

 1. Jedynym kryterium oceny ofert (100 %) jest cena realizacji zamówienia.
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 3. Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty. Ilości materiałów i robót oblicza Oferent. Oferent jest odpowiedzialny za prawidłowe obliczenie wszystkich pozycji i ilości, tak aby obejmowały pełen zakres prac, aby oferta tworzyła całość gotową do wykonania. Żadne późniejsze zmiany nie są możliwe. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za podane przez siebie ilości.

 

VII Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje na swojej stronie internetowej.
 2. Protokół z rozstrzygnięcia zapytania zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

VIII Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia i zawiera istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

IX Dodatkowe informacje.

 

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania Oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są:

a)  w sprawie przedmiotu zamówienia: Gerard Ligus – Zarząd Spółki  tel. 34 /  358 24 21 w godz. 800 - 1400

b) w sprawie procedury: Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 800 – 1400.

 

X Załączniki.

 

DOC1.4 Podstawowa charakterystyka_OLESNO_piasek.doc (79,50KB)

DOC1.5 Podstawowa charakterystyka_OLESNO_skratki.doc (78,50KB)
DOC1.1 formularz ofertowy.doc (33,50KB)
DOC1.2 projekt umowy.doc (48,00KB)
DOC1.3 wykaz uslug.doc (34,50KB)
 

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

Zarząd Spółki

Gerard Ligus

Olesno, dn. 16.04 2020 r.

 

K.ZP.271.06.2020

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Zamawiający unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego nr K.ZP.271.06.2020 opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej dotyczące Odbiór i unieszkodliwianie lub odzysk odpadów o kodach 19 08 01 i 19 08 02 z oczyszczalni ścieków w Oleśnie”.

 

Zarząd Spółki

Gerard Ligus

Logo
Polityka prywatności Deklaracja dostępności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe