Remont pokrycia stropodachu i elewacji budynku wieży ciśnień przy ul. Krzywej 11 w Oleśnie

Olesno, dnia 16.06.2020 r.

K.ZP.271.11.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Remont pokrycia stropodachu i elewacji budynku wieży ciśnień przy ul. Krzywej 11 w Oleśnie

 

 

Zamawiający

Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie,

46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a

tel. ( 34) 358 24 21, fax ( 34) 358 24 21

REGON: 366188365, NIP: 5761580396

Email: biuro@oleskiewodociagi.pl

 

I. Tryb udzielenia zamówienia

 1. Zamówienie jest prowadzone wg zapisów Regulaminu udzielania zamówień Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie.
 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 3. Realizacja zamówienia odbywa się w oparciu o ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1145), ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.),ustawę  z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska ( t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1396 z późn. zm.).

 

II. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest „Remont pokrycia stropodachu i elewacji budynku wieży ciśnień przy ul. Krzywej 11 w Oleśnie”.
 2. Zakres robót:

a) opracowanie projektu organizacji ruchu wraz z oznakowaniem oraz zajęciem pasa drogowego,

b) montaż i demontaż rusztowania rurowego z uporządkowaniem terenu (czas wykorzystania maksymalnie 60 dni),

- rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 40 m

- wykonanie zabezpieczenia ochronnego z siatki dla rusztowań elewacyjnych o szer. 0,73 m

- wykonanie daszków ochronnych ciągłych wzdłuż rusztowania o konstrukcji rurowej

- wykonanie daszka ochronnego o konstrukcji drewnianej nad wejściem do budynku

- montaż instalacji odgromowej rusztowań zewnętrznych, przyściennych o wysokości do 40 m z zastosowaniem bednarki ocynkowanej 20 x 3 mm.

c) remont pokrycia stropodachu,

- rozbiórka obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

- rozbiórka z papy na stropodach

- krycie stropodachów papą termozgrzewalną DKD na podłożu betonowym z wykonaniem obróbek wyłazu dachowego, koryt i kominów

- wykonanie obróbek blacharskich, rynien z blachy tytan cynk oraz rur i rur spustowych z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach wewnątrz budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 110 mm

d) remont elewacji.

- zabezpieczenie stolarki przed zabrudzeniem zaprawa przez obłożenie folią

- przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

- ostrożne wykucie z powierzchni muru uszkodzonych cegieł, wstawienie nowych cegieł w ilości 2 – 3 cegły w jednym miejscu, głębokość kucia ½ cegły – cegła zwykła klasy 150, przyjęto 10 % powierzchni. Dostosować kolor cegły do cegieł istniejących.

- wykucie starych spoin na zaprawie cem. – wap. mury gładkie  - 100 % powierzchni

- spoinowanie murów z cegły, gładkich, tynkiem renowacyjnym podkładowym CR61 – przyjęto 100% powierzchni

- Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie jednokrotne impregnatem

e) dokumentacja fotograficzna stanu elewacji przed i po robotach.

 1. Obiekt ujęty jest w rejestrze ewidencji zabytków.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
 6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.
 8. Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych w szczególności:kierowcy samochodów wywożących osady, operatorzy maszyn.

 

Kod CPV:

45262500-6 – Roboty murowe

45261900-3 – Naprawa i konserwacja dachów

45261400-8 – Pokrywanie

45261210-9 – Wykonywanie pokryć dachowych

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

 

Termin wykonania zamówienia: 120 dni od zawarcia umowy.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.06.2020 roku, do godz. 11.30 w formie elektronicznej na adres
 2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2020 roku o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 3).

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

Doświadczenie

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udowodni, że wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane o podobnym charakterze do będącej  przedmiotem przetargu  oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie

Uwaga: 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeśli przynajmniej jeden z wykonawców spełni w całości wymagany warunek samodzielnie.

Osoby zdolne do wykonywania zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

 

 1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia

 

VI. Kryteria oceny ofert oraz informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty

 

1. Kryteria oceny ofert:          Cena (80 %)

Gwarancja (20 %)

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki przetargu z najwyższą liczbą punktów.

 

Cena

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna 80 punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, wyliczona według następującego wzoru

gdzie:

Cena = Cena minimalna/Cena badana x 80% x 100 ,

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do jednego miejsca po przecinku.

 

Gwarancja

Kryterium „Gwarancja” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego okresu podanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Gwarancja będzie liczony od daty protokółu końcowego odbioru robót.

W kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów, które będą przyznawane zgodnie z poniższym wykazem.

5 lat     -                      20 punktów

4 lata   -                      10 punktów

3 lata  -                       0 punktów

 

Uwaga: Wykonawca nie może zaproponować krótszego okresu gwarancji niż 3 lata.

 

Suma punktów = Cena + Gwarancja

           

3. Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zamówieniem, niepowodujące zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.

 

VII. Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Oferowana cena wykonania zamówienia musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zadania.
 2. W ofercie cenę należy przedstawić na formularzu ofertowym.

 

VIII. Sposób przygotowania oferty

 1. Oferta winna być sporządzona w 1 egzemplarzu, w języku polskim orazzgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
 3. Każdy z Wykonawców może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
 4. Formularz ofertowy oraz inne oświadczenia winne być ostemplowane pieczątką firmową orazpodpisane i opieczętowane pieczątką imienną przez osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym w takim przypadku stosowne pełnomocnictwo musi byćdołączone do oferty. Oferty niepodpisane lub podpisane przez osoby nieuprawnione będą podlegały odrzuceniu.
 5. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były ze sobą trwale połączone i kolejno ponumerowane.
 6. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty są wyłącznym kosztem Wykonawcy.
 7. Oferty składane po terminie nie będą rozpatrywane.
 8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

IX. Informacja o sposobie zawarcia umowy.

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyniku postępowania.
 2. Po wyborze oferty Zamawiający przekaże projekt umowy do akceptacji Wykonawcy.
 3. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem.
 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może, w zależności od potrzeb, wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród ofert bez prowadzenia ich ponownego badania i oceny.

 

X. Dodatkowe informacje.

 1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem wymogów dotyczącychform określonych poniżej.
 2. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.
 3. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia:

Katarzyna Zielińska - Zawadzka – kierownik ds. techniczno - eksploatacyjnych Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Oleśnie – tel. 34 / 358 3825 w godz. 0700– 1500.

b) w sprawie procedury:

Kamil Brzęczek – tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 0730– 1500.

 

 1. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu z uwagi na:
 1. Osobowe lub kapitałowe powiązanie z zamawiającym polegające w szczególności na:
  a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Otwartą likwidację lub ogłoszoną upadłość.

 

XI. Dodatkowe informacje.

 1. Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Oleskie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu:  
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
 4. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty

 

XII. Załączniki:

DOC1.3 wykaz osób.doc (33,00KB)
DOC1.4 wykaz uslug.doc (34,50KB)
DOC1.1 formularz ofertowy.doc (37,00KB)
PDF1.2 przedmiar robót.pdf (601,48KB)
PDF1.2 opis do przedmiaru_wieza cisnien..pdf (209,34KB)
PDF1.2 specyfikacja wieza cisnien.pdf (285,55KB)
Dokumentacja fotograficzna
 

 

Zarząd Spółki

Gerard Ligus

 

Olesno, dn. 30.06.2020 r.

 

Protokół z otwarcia ofert

 

 

Zamawiający informuje, że w dniu 30.06.2020 r. o godz. 12:00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu pn: Remont pokrycia stropodachu i elewacji budynku wieży ciśnień przy ul. Krzywej 11 w Oleśnie

 

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 262.505,20 zł

 

Lp

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto) zł

Gwarancja

(lata)

1

T.R.B Piotr Tronina

42-160 Krzepice, ul. Bukowa 14

350.550,00

5

2

MATERIA Magdalena Turek

46-060 Górki, ul. Ogrodowa 17a

274.290,00

5

3

Zakład Remontowo – Budowlany

Krzysztof Tomaszczyk

46-21 1 Kujakowice Górne, Krzywizna, ul. Witosa 51

355.880,45

5

Zarząd Spółki

Gerard Ligus

Logo
Polityka prywatności Deklaracja dostępności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe