Wykonanie projektu budowlanego dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Olesno, ul. Młyńska i  ul. Budowlanych

Olesno, dn. 07.07.2020 r.

 

K.ZP.271.13.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wykonanie projektu budowlanego dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Olesno, ul. Młyńska i  ul. Budowlanych

 

I. Zamawiający.

Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Sp. z o.o. w Oleśnie

46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a

tel. (34) 358 24 84, fax.  (34) 358 24 21

REGON: 366188365, NIP: 5761580396

 

II. Przedmiot zamówienia.

1.  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Olesno ul. Młyńska i Budowlanych (szacunkowa długość sieci wodociągowej ok. 840 m, ilość przyłączy wodociągowych ok. 29 szt. + 7 przepięć)

2.    Projekty budowlane winny zawierać:

·      Mapę do celów projektowych dla terenu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia oraz dla innych terenów, o ile prace projektowe i uzgodnienia wykażą taką potrzebę.

·        Mapę zasadniczą oraz pozostałe dokumenty geodezyjne zabezpiecza we własnym zakresie Wykonawca

·         Plan orientacyjny w skali 1:10000,

·         Mapę ewidencji gruntów, wykaz właścicieli i władających,

·        Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia publicznego (ew. sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko) – jeśli będzie wymagana.

3.      Zakres planowanej usługi obejmuje w szczególności:

·       Uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy.

·        Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych sieci wodociągowych – w 5 egz.

·         Wszelkie wymagane uzgodnienia projektowe i inne niezbędne opinie.

·         Uzyskanie od właścicieli nieruchomości oświadczenia o zgodzie na zaprojektowanie i wykonanie rurociągów przez ich posesje. Obowiązują również uzgodnienia negatywne (Oświadczenia o braku zgody - podpisane przez zainteresowanego).

·        Operat wodno-prawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego (jeżeli wystąpi taka potrzeba).

·       Badania geologiczno - inżynierskie oraz ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia ewentualnych obiektów.

·       Wykonanie zestawień wszystkich przyłączy z podaniem numeru działki, adresu, właściciela działki i długości, rodzaju materiału i średnicy przyłącza.

·        Projektów tymczasowej organizacji ruchu - wytyczne dla wykonawcy robót, jeśli będzie wymagany - 5 egz.

·        Projekt przebudowy lub zabezpieczenia kolidującej infrastruktury technicznej (w miarę wystąpienia takiej potrzeby) - 3 egz.

·         Projekt odtworzenia nawierzchni dróg - 3 egz.- o ile tak wynika z uzgodnień z właścicielem drogi

·         Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - 3 egz.

·         Przedmiary robót - 3 egz.

·         Kosztorysy inwestorskie - 3 egz. wraz z tabelami elementów scalonych.

·        Wersje elektroniczne Projektów budowlanych, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich na płycie DVD lub CD (format PDF).

·        Uzyskanie w imieniu zamawiającego ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę (Starostwo Powiatowe w Oleśnie i Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu).

4. Dokumentacja stanowiąca przedmiot odbioru powinna być zaopatrzona w następujące załączniki:

·       Wykaz opracowań.

·       Pisemne oświadczenie Wykonawcy i sprawdzającego, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego).

·       Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacja zostaje wydana w stanie zupełnym/kompletnym dla celu, któremu ma służyć.

Projekt budowlano – wykonawczy musi być zgodny z obowiązującymi przepisami oraz umożliwić wykonanie przedmiotowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami.

W/w Załączniki stanowią integralną część dokumentacji projektowej.

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia – 31 marzec 2021 rok

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach opisanych: „Wykonanie projektu budowlanego dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Olesno, ul. Młyńska i Budowlanych” w dniu 21.07.2020 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – do godziny 10.30.

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.07.2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego – pokój 4

 

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

  • Wypełniony formularz ofertowy.
  • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia odpis z właściwej izby w oraz kopia uprawnień dotyczących projektowania sieci sanitarnych i wodociągowych (zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania).
  • Wykaz (zgodnie z załącznikiem nr 3) co najmniej 2 usług projektowania sieci wodociągowych, wykonanych lub wykonywanych w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień tych Wykonawców, których oferty nie będą kompletne, lub tych, których oferty zawierają błędy.

Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

 

VI. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty.

Ilości materiałów i robót oblicza Oferent. Oferent jest odpowiedzialny za prawidłowe obliczenie wszystkich pozycji i ilości, tak aby obejmowały pełen zakres prac, aby oferta tworzyła całość gotową do wykonania. Żadne późniejsze zmiany nie są możliwe. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za podane przez siebie ilości. 

 

VII. Dodatkowe informacje.

Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia: Katarzyna Zielińska-Zawadzka – Kierownik ds. techniczno – eksploatacyjnych tel. 34/358 24 76 w godz. 800- 1400

b) w sprawie procedury: Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1500.

Po wyborze oferty najkorzystniejszej strony przystąpią do negocjacji warunków umowy.

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

VIII. Klauzula RODO

  1. Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie.
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu:
  3. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
  4. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
  5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
  6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

 

IX. Załączniki:

DOC1.3 wykaz uslug.doc (34,50KB)

DOC1.1 formularz ofertowy.doc (37,00KB)

DOC1.2 wykaz osób.doc (33,50KB)
 


Zarząd Spółki

Gerard Ligus

 

K.ZP.271.13.2020                                                                                                                                              Olesno, 21.07.2020r.

 

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający informuje, że w dniu 21.07.2020 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu nr K.ZP.271.13.2020  pn: Wykonanie projektu budowlanego dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Olesno, ul. Młyńska i  ul. Budowlanych

 

Na otwarciu Zamawiający podał kwoty jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania: 20 000,00 zł netto/ 24 600,00 zł brutto

 

 Złożono 2 oferty (nazwa wykonawcy,  cena ofertowa netto/brutto)

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa netto/ brutto (zł)

1

,,AKWA-SERWIS” Romuald Maciantowicz,      

ul. Ks. Gajdy 54,  47-113 Staniszcze Małe

22 000,00zł /

27 060,00zł

2

,,Projektowanie Sieci i Urządzeń Sanitarnych Joanna Krzystek”, ul.  Ozimska 8, 45-057 Opole

37 000,00zł/

45 510,00zł

 

 

 

                 Zarząd Spółki

                  Gerard Ligus

Logo
Polityka prywatności Deklaracja dostępności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe