Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.oleskiewodociagi.pl

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 22.09.2020r.

Metoda przygotowania oświadczenia: deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres mailowy: lub dzwoniąc na numer telefonu 34/3582421. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę
w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 1.03.2017r.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Koordynator do spraw dostępności:

Agata Głowik, tel. 34/3582421

Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o o. w Oleśnie ul. Lubliniecka 3a, 46-300 Olesno, tel. +48 34/3582421 fax. 34 3582421 E-mail: Strona internetowa: www.oleskiewodociagi.pl

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://slabowidzacy.oleskiewodociagi.pl/33/strona-glowna.html, spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostępność architektoniczna

Budynek Biura Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie jest obiektem jednokondygnacyjnym. Obiekt zaliczany jest do budynków niskich. W części biurowej znajduje się okienko kasowe oraz biura obsługi klienta, do których prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku od strony wejścia głównego dla petentów znajdują się miejsca parkingowe. Dostęp do pomieszczeń odbywa się przez podjazd i schody prowadzące do drzwi wejściowych. Pomieszczenia obsługi znajdują się na parterze.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

W Oleskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Oleśnie petenci niesłyszący, mający problemy z komunikowaniem się mogą skorzystać z pomocy osoby znającej język migowy w sytuacjach, w których załatwiane są sprawy indywidualne związane z dostawą wody i odbiorem ścieków z terenu gminy Olesno.

ZASADY ORGANIZACYJNE:

Tryb planowy

 1. Zgłoszenie chęci skorzystania z pomocy osoby pełniącej funkcję tłumacza języka migowego można wnieść do OPWiK Sp. z o.o. w Oleśnie pisemnie lub mailowo z wykorzystaniem n/w druku:

 1. Wypełniony formularz zgłoszenia można przekazać:
  a) pocztą elektroniczną:

b) osobiście w sekretariacie zarządu 

c) faksem na numer: 34/3582421

 1. Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona, będąca osobą niepełnosprawną lub osoba działająca na podstawie jej upoważnienia, co najmniej na 3 dni robocze przed datą realizacji świadczenia.
 2. Po przyjęciu zgłoszenia Szpital zapewnia obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.
 3. Pracownik OPWiK Sp. z o.o w Oleśnie kontaktuje się bezpośrednio z osobą zgłaszającą, w sposób przez nią wskazany, potwierdzając możliwość realizacji zgłoszenia i jednocześnie ustalając sposób jego realizacji lub informuje o braku możliwości realizacji świadczenia.

Tryb nagły

 1. W przypadkach nagłych, usługa tłumacza języka migowego realizowana będzie w formie telefonicznego wezwania tłumacza języka migowego z listy Rejestru tłumaczy języka migowego dostępnego na stronie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Logo
Polityka prywatności Deklaracja dostępności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe