ODBIÓR I UNIESZKODLIWIANIE LUB ODZYSK ODPADÓW O KODZIE 19 08 02 Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W OLEŚNIE

                                                                     Olesno, dnia  10.03.2021r.

 

P.450.4.2021. GL                              

 

 

 

 

Zawiadomienie

 

o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia  przeprowadzonego bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z Regulamin udzielania zamówień przez Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie.   

 

Zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie:

 

 1. ,, ODBIÓR I UNIESZKODLIWIANIE LUB ODZYSK ODPADÓW O KODZIE 19 08 02 Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W OLEŚNIE”, wybrano następującą ofertę:

 

Oferta nr. 3

Technika Sp. z o.o. ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań

Cena ofertowa brutto:   36 180,00 zł

 

Uzasadnienie wyboru:

Najkorzystniejsza złożona oferta. Oferta jest kompletna pod względem  formalnym oraz spełnia warunki określone  w SIWZ

 

 1. Zbiorcze zestawienie i streszczenie oceny ofert

 

W postępowaniu złożono 4 oferty.

 

Lp

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

brutto [zł]

Liczba punktów

1

ENVIRO TECH S.C Marcin Kieda, Marcin Pater  ul. Róździeńskiego 11F, 41-308 Dąbrowa Górnicza

64 800,00

55,83

2

SYNERGIA POŁUDNIE Sp. z o.o Sp. K. ul. Kolejowa 57, 40-602 Katowice

55 080,00

65,69

3

Technika Sp. z o.o. ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań

36 180,00

100,00

4

EKO-SAM BIS Sp .z o.o. ul. Dobra 12, 05-306 Jakubów

63 720,00

56,78

Zarząd Spółki 

Gerard Ligus 


                                                          Olesno, dn, 05.03.2021r.

P.450.4.2021.GL

 

Protokół z otwarcia ofert

 

 

Zamawiający informuje, że w dniu 05.03.2021r. o godz. 12:00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu pn: ,, ODBIÓR I UNIESZKODLIWIANIE LUB ODZYSK ODPADÓW O KODZIE 19 08 02 Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W OLEŚNIE”

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:
55 000,00zł/ 59 400,00 netto/brutto 

 W postepowaniu złożono 4 oferty

Lp

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

Netto/brutto zł

1

ENVIRO TECH S.C Marcin Kieda, Marcin Pater  ul. Róździeńskiego 11F, 41-308 Dąbrowa Górnicza

60 000,00/

648 00,00

2

SYNERGIA POŁUDNIE Sp. z o.o Sp. K.
ul. Kolejowa 57, 40-602 Katowice

51 000,00/

55 080,00

3

Technika Sp. z o.o. ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań

33 500,00/

               36 180,00

4

EKO-SAM BIS Sp .z o.o. ul. Dobra 12, 05-306 Jakubów

59 000,00/

63 720,00

Zarząd Spółki

Gerard Ligus

 


Olesno, dnia 18.02.2021 r.

 

P.450.4.2021.GL

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Odbiór i unieszkodliwianie lub odzysk odpadów o kodzie 19 08 02 z oczyszczalni ścieków w Oleśnie

 

I Zamawiający.

Oleskie Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie,

46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a

tel. (34) 358 24 84, fax.  (34) 358 24 21

REGON: 366188365, NIP: 5761580396

 

II Tryb udzielenia zamówienia

 1. Zamówienie jest prowadzone wg zapisów Regulaminu udzielania zamówień Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
  Sp. z o.o. w Oleśnie.
 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

III Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i unieszkodliwiania lub odzysku  odpadów o kodzie 19 08 02 (zawartość piaskownika) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10) powstałych w procesie oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków przy ul. Stobrówki w Oleśnie.
 2. Zadanie musi być zrealizowane w oparciu o ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach   ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797  z późn. zm.).
 3. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Odbiór i unieszkodliwianie lub odzysk zawartości piaskownika – kod odpadu 19 08 02. Wyżej wymieniony odpad powinien być odbierany dwa razy w roku (I odbiór- pierwsza połowa 2021; II odbiór -druga połowa roku) poprzez załadunek za pomocą ładowarki na środek transportu z poletek na oczyszczalni ścieków. Wywóz do unieszkodliwiania lub odzysku musi odbywać się samochodem przykrytym plandeką. Rozliczenie z ilości zawartości piaskownika nastąpi po zważeniu ilości odpadów dostarczonych do unieszkodliwiania lub odzysku. Ważenie zawartości piaskownika wywożonej z oczyszczalni ścieków będzie odbywać się kosztem i staraniem Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo obecności przy ważeniu zawartości piaskownika.

Szacunkowa łączna ilość zawartość piaskownika – 100 ton.

 1. Załadunek odpadów zamówienia będzie leżeć w gestii Wykonawcy.
 1. Przy wyborze metody odzysku lub unieszkodliwienia należy wziąć pod uwagę ograniczenia wynikające z podstawowej charakterystyki odpadów o kodzie 19 08 02.

CPV

90 00 00 00-7 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

IV Terminy wykonywania zamówienia.

Pożądany termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2021 roku

V Miejsce, termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach opisanych: „Odbiór i unieszkodliwianie lub odzysk odpadów o kodzie 19 08 02 z oczyszczalni ścieków w Oleśnie”, w terminie do 05.03.2021 r., do godziny 11.30 w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) pok. Nr 1.
 2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.03.2021 roku o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 2).

VI Warunki udziału w postępowaniu oraz zawartość ofert.

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy w terminie określonym w punkcie IV wyślą następujące dokumenty:

 1. wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1),
 2. uprawnienia w zakresie transportu odpadów ( wpis do rejestru BDO) z wyszczególnieniem odpadów o kodzie 19 08 02,
 3. aktualną decyzję w zakresie przetwarzania (odzysku lub unieszkodliwiania) odpadów z wyszczególnieniem odpadów o kodzie 19 08 02 oraz wpis do rejestru BDO.

W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada takich uprawnień lub decyzji, powinien dołączyć do oferty uprawnienia lub decyzję firmy (Podwykonawcy) na transport oraz przetwarzanie (odzysk lub unieszkodliwianie) przedmiotowego odpadu oraz umowę z tą firmą (Podwykonawcą).

VII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 1. Jedynym kryterium oceny ofert (100 %) jest cena realizacji zamówienia.
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 3. Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty. Ilości materiałów i robót oblicza Oferent. Oferent jest odpowiedzialny za prawidłowe obliczenie wszystkich pozycji i ilości, tak aby obejmowały pełen zakres prac, aby oferta tworzyła całość gotową do wykonania. Żadne późniejsze zmiany nie są możliwe. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za podane przez siebie ilości.

VIII Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 2. Protokół z rozstrzygnięcia zapytania zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

IX Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia i zawiera istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

X Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania Oferenci mogą składać w formie pisemnej lub elektronicznej u Zamawiającego.
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są:

a)  w sprawie przedmiotu zamówienia: Jacek Widera tel. 34 /  358 38 25 w godz. 800 - 1400

b) w sprawie procedury: Kamil Brzęczek –tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 800 – 1400.

 

 XI  Informacje RODO

1. Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: iod@oleskiewodociagi.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.

4. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 oraz
ust. 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 oraz ust 2 ustawy Pzp.

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty 

XII Załączniki.

 

Zarząd Spółki

Gerard Ligus

Logo
Polityka prywatności Deklaracja dostępności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe