Postęp Robót dla zadania ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie

 

Postęp Robót dla zadania ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie

26.10.2020-01.11.2021

 

Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. o.o. w Oleśnie jako Beneficjent dofinansowania z Unii Europejskiej dla Projektu ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno’’  z dniem 26.10.2020 roku podpisało kontrakt z Generalnym Wykonawcą - HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. k., ul. Wojska Polskiego  139, 63-200 Jarocin   dot.  zadania ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie”

Przedmiotowa zadanie o wartości 20 663 084,00zł netto z czego dofinansowanie bezzwrotne UE stanowi  14 413 987,23 zł, jest jednym z największych inwestycji  z zakresu gospodarki wodo-ściekowej realizowanych na przestrzeni ostatnich 20 lat. Pozostałe źródła finansowania stanową: pożyczka inwestycyjna z NFOŚIGW, wkład własny spółki oraz środki finansowe Gminy Olesno przekazane dla OPWiK Sp. z o.o. w Oleśnie

 Zadanie obejmuje roboty budowlane związane z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków m.in. w zakresie budowy i przebudowy istniejącego ciągu mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków wraz z niezbędnymi wyburzeniami  a także  doposażeniu w niezbędne urządzenia i systemy oraz wymianę zużytych elementów:

  •  krat, pompowni, sitopiaskownika, pompowni II-0  ścieków przy ul. Mostowej;
  • dwóch równoległych ciągów technologicznych oczyszczalni ścieków przy ul. Stobrówki składających się z biologicznego reaktora  przepływowego,  komór zagęszczania i stabilizacji tlenowej osadów, osadników wtórnych oraz obiektów: stacji dmuchaw, pompowni recyrkulacyjnej ścieków; przepompowni odcieku, stacji dawkowania koagulantu, hydroforni,  stacji odwadniania i higienizacji osadu, wiaty wraz z placem składowania osadu
    i poletkami osadu, dróg dojazdowych, budynku laboratorium, rurociągu tłocznego ścieków z pompowni centralnej na ul. Mostowej do oczyszczalni wraz z instalacja sterującą, likwidacji istniejącej stacji zlewczej ścieków dowożonych przy ul. Mostowej  i wykonanie nowej stacji zlewczej na oczyszczalni ścieków wraz z wyposażeniem oraz budowę instalacji fotowoltaicznej   i  solarnej.

Oczyszczalnia jest zaprojektowana dla przepływu średniodobowego 2500 m3 /d, przy przepływach dobowych max 5 500 m3/d i liczbie RLM ( Równoważna Liczba Mieszkańców ) wynoszącej 17 917 Mk.

Ścieki oczyszczone w nowym obiekcie według określonej technologii, będą zupełnie innej jakości. Zasilanie rzeki Stobrawy zmieni się, w porównaniu do tego, co jest dzisiaj. Odpowiednia technologia da wodę o bardzo dobrych parametrach, co będzie miało ogromne znaczenie dla naszego środowiska, natomiast Rozbudowa oczyszczalni pozwoli na dalszy rozwój gminy Olesno w zakresie nowych, potencjalnych odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych. 

Zakończenie budowy oczyszczalni ścieków, jej rozruch i początek eksploatacji planowany jest do
30 czerwca 2022 r.

 

Postęp robót październik-listopad 2020r.

Pierwszy miesiąc od daty podpisania umowy upłynął na finalizowaniu spraw formalnych w tym, wniesieniu wymaganych zabezpieczeń oraz ubezpieczeń kontraktu. W dniu 16.11.2020r. nastąpiło przekazanie placu budowy oczyszczalni ścieków. Wykonawca urządził zaplecze budowy wraz z wymaganymi podłączeniami elektrycznymi oraz sanitarnymi. oraz oznakował teren budowy zgodnie z wytycznymi Prawa Budowlanego

                                                                                                                                                  

 

 

Postęp robót grudzień 2020- roboty w zakresie budowy zbiornika retencyjnego ścieków

W pierwszym tygodniu grudnia Wykonawca przystąpił do pierwszych robót budowlano montażowych w zakresie robót ziemnych i przygotowawczych budowy zbiornika retencyjny ścieków ogólnych spełniającego funkcję zbiornika buforowego w okresie napływu zwiększonej ilości ścieków. W drugiej połowie miesiąca nastąpiło wylanie mieszanką betonową pierwszej warstwy płyty dennej zbiornika tzw. chudziaka oraz przystąpiono do wykonania zbrojenia pod kolejną warstwę płyty fundamentowej. W okresie świątecznym Wykonano właściwą płytę denną wraz z zabezpieczeniem przed zimowymi warunkami atmosferycznymi.

 

 

 

Postęp robót styczeń-luty 2021- roboty w zakresie zbiornika retencyjnego

Wraz z nowym rokiem Wykonawca rozbudowy oczyszczalni ścieków w Oleśnie, przystąpił do wykonania zbrojenia oraz szalunków  ścian bocznych dla zbiornika retencyjnego.  Międzyczasie do Zamawiającego- OPWiK Sp. z o.o. oraz Inżyniera Kontraktu firmy ENVI KOSULTING S.C skierowano pierwsze wnioski materiałowe w zakresie planowanych do montażu urządzeń kluczowych dla prawidłowej pracy przyszłej oczyszczalni w tym. m.in. krat wstępnych oraz prasy do odwadniania osadu.  W drugiej połowie miesiąca kontynuowano budowę zbiornika retencyjnego – wylewając ściany boczne zbiornika oraz przystąpiono  do wykonywania robót ziemnych  pod zblokowany z budynkiem technicznym reaktor biologiczny 

 

 

 

Roboty budowlano-montażowe obejmujące przebudowę osadnika wtórnego

W trakcie robót ziemnych przebudowano system odprowadzania ścieków oraz osadu do i z osadników wtórych oraz wykonano tymczasową przepompownię osadu  umożlwiającą kontynuowanie dalszych prac ziemnych.  W drugim tygodniu miesiąca z uwagi na panujące niekorzystne warunki atmosferyczne oraz temperatury sięgające - 20℃ wstrzymano część robót żelbetowych. W  czwartym tygodniu rozpoczęto roboty dot. przebudowy  Budynku socjalnego i laboratorium.  Przystąpiono do czyszczenia (piaskownia) oraz koniecznych rozbiórek elementów jednego z osadników wtórnych, dla których planowana jest adaptacja  poprzez  wydzielenie zblokowanej komory denitryfikacji ścieków. 

 

 

Wykopy pod budowę nowych bioreaktorów i budynku technicznego

 


Postęp prac marzec 2021r.

W okresie sprawozdawczym zakończono etap robót ziemnych przeznaczonych pod fundament bloku biologicznego, wykonano pierwszą warstwę betonu tzw. chudziak oraz przystąpiono do wykonania zbrojenia celem dalszych prac betonowych. Dwie komory bioreaktorów które stanowią serce oczyszczalni , i w których zachodzić będą procesy technologiczne naprzemiennego napowietrzania i oczyszczania ścieków. W ramach jednej z komór denitryfikacji zblokowanej z osadnikiem wtórnym wykonano zbrojenie oraz wybetonowano wewnętrzny pierścień obiektu. Dla obiektu zgodnie z dokumentacją techniczną. W okresie sprawozdawczym wykonano również posadowienia  zbiorników betonowych pod wewnętrzną przepompownię, zbiornik osadów dowożonych oraz dokonano próby szczelności zbiornika retencyjnego ścieków ogólnych. 

Roboty pod budowę nowych bioreaktorów i budynku technicznego

 

 

Roboty budowlano-montażowe obejmujące przebudowę osadnika wtórnego

 

 

Zbiornik retencyjny ścieków ogólnych- próba szczelności

 

Posadowienie zbiornika przepompowni wewnętrznej oraz zbiornika osadów dowożonych

 

Przygotowanie terenu pod budowę budynku gospodarki osadowej

 


Postęp prac kwiecień 2021r.

Trwają prace zgodnie z Harmonogramem realizacji Wykonawcy . W okresie sprawozdawczym zakończono roboty budowlane dla zbiornika retencyjnego ścieków ogólnych, wykonano kompletną płytę fundamentową pod zblokowany blok biologiczny oraz budynek techniczny oraz przystąpiono do zbrojenia ścian bocznych przedmiotowych obiektów. W ramach budynku gospodarki osadowej, wykonano fundament wraz z robotami izolacyjnymi wraz z ścianami obiektu. Posadowiono komorę wodomierzową wraz z studnią odwadniającą, montażem włazu oraz stopni zwłazowych.  Posadowiono oraz wykonano roboty konstrukcyjne dla komory zrzutu ścieków nadmiarowych. W budynku laboratorium przystąpiono do pierwszych prac w zakresie montażu instalacji elektrycznej oraz oświetleniowej. W ramach obiektów zlokalizowanych na centralnej przepompowni ścieków rozpoczęto prace rozbiórkowe oraz naprawcze konstrukcji betonowej oraz stalowej budynku krat.

Roboty pod budowę nowych bioreaktorów i budynku technicznego oraz komory ścieków nadmiarowych

 

Roboty budowlane pod zblokowany blok biologiczny oraz budynek techniczny,

 

Roboty budowlane w zakresie budynku gospodarki osadowej:

 


Postęp prac maj -sierpień  2021r.

Trwają prace w sercu oczyszczalni. W okresie sprawozdawczym wykonano kompletne ściany boczne wraz powłokami izolacyjnymi pod zblokowany reaktor biologiczny oraz budynek techniczny, obecnie trwają próby szczelności obiektu. Wykonawca przystąpił do wykonywania zbrojenia oraz prac przygotowawczych do wybetonowania stropu między kondygnacyjnego budynku technicznego. W ramach budynku gospodarki osadowej wykonano ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne wraz ze stropem wraz z ociepleniem zewnętrznym ścian budynku. Trwają roboty budowlane nad adaptacją jednego z istniejących osadników wtórych, wykonano powłoki izolacyjne oraz  wydzielano 2-ie odrębne strefy obiektu: strefę biologicznego oczyszczania ścieków- komorę denitryfikacji ( pierścień zewnętrzny) oraz strefę odpowiadającą za ostatni etap oczyszczania ścieków- osadnik wtórny (pierścień wewnętrzny),  obecnie trwa posadowienie w obiekcie koryt przelewowych , zgarniacza osadu oraz pomostów obsługowych ze stali kwasoodpornej. W ramach obiektu socjalnego z laboratorium wykonano  elewację zewnętrzną oraz   przystąpiono do wykonywania adaptacji dla części socjalnej i sanitarnej budynku oraz wykonywania instalacji wewnętrznych. W ramach obiektów zlokalizowanych na centralnej przepompowni ścieków w ul. Mostowej, wykonano prace naprawcze oraz zabezpieczające  elementów betonowych i stalowej konstrukcji budynku krat oraz wciągarki pod przepompownię ścieków. Wykonano ściany boczne oraz dachu z płyt z rdzeniem izolacyjnym z pianki poliizocyjanurowej E-PIR. W okresie nastąpiła dostawa i uruchomienie dwóch krat wstępnych wraz z prasopłuczką. Trwają obecnie prace w zakresie sieci zewnętrznych.   W okresie sprawozdawczym nastąpiła dostawa pomp i mieszadeł do najważniejszych obiektów oczyszczalni ścieków oraz instalacji do odwadnia osadu

Postęp prac pod zblokowany reaktor biologiczny z budynkiem technicznym

 

 

Roboty adaptacyjne obiektu  komory denitryfikacji oraz osadnika wtórnego     

 

Postęp prac Budynek gospodarki osadowej.

 

Postęp prac Budynek socjalny- laboratorium

 

 

Dostawa pomp i mieszadeł do najważniejszych obiektów oczyszczalni ścieków

 

 

Postęp prac centralna przepompownia ścieków w ul. Mostowej

 


Postęp prac Wrzesień- Październik  2021r.

Trwają prace nad możliwością uruchomienia jednego z ciągów technologicznych oczyszczalni  W okresie sprawozdawczym wykonano większość rurociągów technologicznych z rur ze stali nierdzewnej wraz  z konieczną armaturą dla bloku  biologicznego stanowiącego serce oczyszczalni ścieków. W ramach komory nitryfikacji bloku, wykonano kompletną instalację napowietrzającą wraz z dyfuzorami membranowymi oraz pomostem obsługowym. W ramach budynku technicznego zakończono roboty konstrukcyjno-budowlane, w części podziemnej obiektu przystąpiono do wykonania elementowych pompowni recyrkulacji wewnętrznej  osadów pomiędzy blokiem biologicznym a osadnikami wtórnymi oraz recyrkulacji osadu nadmiernego do komór tlenowej stabilizacji osadu w których osad jest częściowo zagęszczany oraz w którym następują procesy likwidujące zdolności do zagniwania osadu poprzez zmniejszanie substancji organicznych oraz ilości organizmów chorobotwórczych. W okresie sprawozdawczym nastąpiła dostawa sitopiaskownika oraz dmuchaw do napowietrzania bloku biologicznego. Trwają ostateczne prace  kończące jeden z dwóch osadników wtórnych zblokowanych z komorą denitryfikacji, zamontowano  . W ramach obiektu socjalnego z laboratorium  przystąpiono do wykonania adaptacji części socjalnej oraz instalacji wewnętrznych obiektu. Wykonano tynki cementowo-wapienne, gruntowanie ścian oraz przystąpiono do malowania ścian. Pozostało jeszcze położenie płytek na ścianach oraz posadzkach. W ramach obiektów zlokalizowanych na centralnej przepompowni ścieków w ul. Mostowej wykonano sieci zewnętrzne, Wykonawca przystąpił do prac adaptacyjnych oraz naprawczych dla jednej z komór mokrej i suchej wraz z wymiana armatury oraz pomp. W trzecim tygodniu listopada planowane jest uruchomienie zmodernizowanej komory oraz przystąpienie do prac w ramach drugiej komory.  W ramach Budynku Krat trwa montaż barierek ochronnych w   wnętrzu obiektu. W okresie sprawozdawczym wykonano płytę fundamentową pod pierwszą z kwater dla wiaty technologicznej oraz pod silos wapna dla higienizacji odwodnionego. Wykonawca w okresie sprawozdawczym przystąpił do prac w zakresie sieci między obiektowych oraz  zewnętrznych t.j. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz elektrycznych oraz oświetleniowych.

Blok biologiczny  -wykonanie kompletnego pomostu obsługowego  z balustradą oraz rusztów napowietrzających

 

Budynek techniczny - roboty budowlane wraz z dostawami urządzeń

 

Budynek techniczny część podziemna – montaż urządzeń i armaturą

 

Osadnik wtórny zblokowany z komorą denitryfikacji- zakończenie prac montażowych, wykonanie balustrad obwodowych

 

 
Budynek socjalny i laboratorium- Roboty wykończeniowe

 

 
Budynek gospodarki osadowej- Roboty budowalno-montażowe wraz z wykończeniem

 

 
Wiata technologiczna – częściowe wykonanie płyty fundamentowej

 

 
OŚ w ul. Stobrówki Wykonanie sieci zewnętrznych i międzyobiektowych

 

 
Centralna przepompownia ścieków ul.  Mostowej w Oleśnie budowa sieci zewnętrznych

 

 
Obiekt przepompowni ścieków -montaż urządzeń technologicznych wraz z armaturą i orurowaniem dla jednej z komór mokrej i suchej

 

 
 
 

logotyp NFOŚiGW.jpeg

Logo
Polityka prywatności Deklaracja dostępności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe