Koszenie traw oraz przycinanie żywopłotu na terenie hydroforni i ujęć eksploatowanych przez OPWiK Sp. z o.o. w Oleśnie

 

Olesno, dnia 22.04.2021 r.

TWK.224.1.2021.KZ

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Koszenie traw oraz przycinanie żywopłotu na terenie hydroforni i ujęć eksploatowanych przez OPWiK Sp. z o.o. w Oleśnie”

 

Zamawiający

Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie,

46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a

tel. (34) 358 24 21, fax (34) 358 24 21

REGON: 366188365, NIP: 5761580396

Email: biuro@oleskiewodociagi.pl

 

§1. Tryb udzielenia zamówienia

 

 1. Zamówienie jest prowadzone wg zapisów Regulaminu udzielania zamówień Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie.

 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 3. Realizacja zamówienia odbywa się w oparciu o ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1740) oraz ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219) wraz z przepisami wykonawczymi.

§ 2. Opis przedmiotu zamówienia

 

 1.  Zakres zadania obejmuje usługę koszenie trawy oraz przycinanie żywopłotu przy obiektach OPWiK Sp. z o.o. w Oleśnie.

 

 • Teren wyznaczony do koszenia trawy oraz obcinania żywopłotu obejmować będzie gminę Olesno.

 • Wykaz obiektów OPWiK Sp. z o.o. stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu.

 • Łączna wielkość terenu do koszenia wynosi ok. 0,4 ha.

 • Przewidywana krotność usługi: 5 razy koszenie trawy 2 razy obcinanie żywopłotu.

 • Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z terenem, na którym wykonywany będzie przedmiot zamówienia.

 • Koszt dojazdu do obiektów OPWiK Sp. z o.o. i wywiezienia skoszonej trawy i gałęzi ponosi Wykonawca.

 • Wykonawca uporządkuje teren po wykonanych pracach.

 • Sprzęt oraz materiał (paliwo) zapewnia Wykonawca.

 • Kolejność wykaszania obiektów Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym.

 • Wysokość trawy po wykoszeniu powinna być nie większa niż 5 cm.

 • Wysokość żywopłotu po obcięciu wynosić będzie 0,95m.

 • Powstałe odpady należy poddać zagospodarowaniu, a wykonawca może żądać dostarczenia OPWiK dokumentu przekazania odpadu z miejsca jego zagospodarowania.

 • Operator kosiarki musi posiadać uprawnienia do wykonywania prac (przeszkolenie w zakresie obsługi kosiarek).

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia mniejszej lub większej powierzchni koszenia trawy po cenach jednostkowych.

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 2. Wykonawca nie może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.

 

Kod CPV:

77300000-4 – Usługi ogrodnicze

77310000-6 – Utrzymanie terenów zielonych

 

§ 3. Termin wykonania zamówienia

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 7 dniu od dnia telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego. Termin obowiązywania Umowy 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

  

§ 4. Warunki udziału w postępowaniu

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,

 2. posiadają wiedzę i doświadczenie,

 3. posiadają potencjał techniczny,

 4. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - warunek zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował operatorem kosiarki (wraz z aktualnym przeszkoleniem),

 5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

 6.  posiadają ubezpieczenie OC o wartości min 10.000 zł

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego złożą wypełniony formularz ofertowy (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)

 

§ 5. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 

 1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem wymogów dotyczących form określonych poniżej.

 2. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Katarzyna Zielińska-Zawadzka – kierownik ds. techniczno-eksploatacyjnych OPWiK Sp. z o.o. w Oleśnie tel. 34/382476 w godz. 07:30-15:00.

 

§ 6. Opis sposobu przygotowywania ofert

 

 1. Oferta winna być sporządzona w 1 egzemplarzu, w formie pisemnej, w języku polskim oraz zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.       

 3. Każdy z Wykonawców może złożyć wyłącznie jedną ofertę.

 4. Formularz ofertowy oraz inne oświadczenia winne być ostemplowane pieczątką firmową oraz podpisane i opieczętowane pieczątką imienną przez osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym w takim przypadku stosowne pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty. Oferty niepodpisane lub podpisane przez osoby nieuprawnione będą podlegały odrzuceniu.

 5. Oferty składane po terminie nie będą rozpatrywane.

 6. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

§ 7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach opisanych: „Koszenie traw oraz przycinanie żywopłotu na terenie hydroforni i ujęć eksploatowanych przez OPWiK Sp. z o.o. w Oleśnie” w terminie do 4.05.2021 r., do godziny 11:30 w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) pok. Nr 1.

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 4.05.2021.r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego – pokój 2.

§ 8. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 1.  Kryteriami oceny ofert jest cena – 100% (maks. 100 pkt.)

 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najwyższą liczbą punktów.

 3. Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczona wg następującego wzoru:

Cena najniższej oferty/ cena badanej oferty x 100 punktów x 100%.

 1. Po wyborze oferty Zamawiający przekaże projekt umowy do akceptacji Wykonawcy.

§ 9. Obligatoryjne klauzule

 

 1. Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Oleskie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie

 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu:  

 3. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.

 4. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

 5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.

 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty

 

§ 10. Dodatkowe informacje.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

 2. Zamawiający odrzuci ofertę która:

  1. niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa;

  2. złożone przez wykonawców niespełniających warunków udziału w procedurze udzielenia zamówienia;

  3. niezgodne z treścią niniejszego zapytania ofertowego;

  4. zawierające błędy w obliczeniu ceny

  5. zawierające rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 3. Wykonawca przejmuje od Zamawiającego odpowiedzialność za ewentualne szkody lub zdarzenia wynikające z zakresu realizowanej umowy na terenach objętych obsługą eksploatacyjną. W przypadku uszkodzeń ciała ludzkiego lub mienia (np. samochodów, okien itp.) na terenach, na których wykonywane jest koszenie oraz na które koszenie oddziałuje, Wykonawca ponosi za to odpowiedzialność.

 

§ 11. Załączniki

 

DOCX1.1 formularz.docx (22,50KB)

DOCXWykaz terenu do koszenia trawników i obcinania żywopłotu.docx (14,02KB)
 

 

Zarząd Spółki

Gerard Ligus

 

Logo
Polityka prywatności Deklaracja dostępności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe