Usunięcie osadu z osadników popłuczyn na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Lublinieckiej 3a w Oleśnie

Olesno, dn. 09.09.2021

 

TWK.235.1.2021.KZ

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Usunięcie osadu z osadników popłuczyn na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Lublinieckiej 3a w Oleśnie

 

I. Zamawiający.

 

Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Oleśnie

46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a

tel. (034) 358-24-76, fax. (034) 358-24-76

REGON: 366188365, NIP: 576-158-03-96

Poczta elektroniczna: biuro@oleskiewodociagi.pl

 

II. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest usunięcie osadu z 3 szt. osadników popłuczyn na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Lublinieckiej 3a w Oleśnie, powstającego z płukania filtrów służących do odżelaziania i odmanganiania wody.
 2. Szacunkowa ilość osadu w 3 szt. osadników popłuczyn wynosi 146 t.
 3. Po usunięciu osadu z osadników popłuczyn należy go poddać procesowi odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
 4. Usunięcie osadu z osadników popłuczyn nie może spowodować przerwy w pracy Stacji Uzdatniania Wody w Oleśnie, a szczególnie zakłóceń przy płukaniu filtrów. W ciągu 1 dnia może odbywać się tylko czyszczenie 1 osadnika popłuczyn, a pozostałe 2 muszą być czynne. Do czyszczenia następnego osadnika popłuczyn można przystąpić po odbiorze przez Zamawiającego i włączeniu do ruchu poprzedniego osadnika popłuczyn.
 5. Wszelkie badania osadu z osadników popłuczyn niezbędne do odpowiedniego sposobu odzysku lub unieszkodliwiania obciążają Wykonawcę.
 6. Przed przystąpieniem do przetargu zalecana jest wizja lokalna.

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin zakończenia realizacji zamówienia: 1 miesiąc od daty podpisania umowy.

 

IV. Sposób przygotowania oferty. Termin złożenia oferty.

 1. Ofertę należy sporządzić w formie elektronicznej - w języku polskim. Ofertę można złożyć jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej. Ofertę należy złożyć na adres Zamawiającego :
 2. Termin składania ofert upływa w dniu 17.09.2021 r. o godzinie 11:55.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.09.2021 r. o godzinie 12:00.

 

V. Wykaz dokumentów; warunki udziału w postępowaniu.

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy terminie określonym w pkt. IV złożą następujące dokumenty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia.
 3. Aktualny wpis do BDO.
 4. Wykaz usług.

 

Warunki udziału w postępowaniu.

- Doświadczenie. Warunek spełnią wykonawcy, którzy wykażą następujące doświadczenie: w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, wykonali co najmniej 2 zadania odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia wraz z potwierdzeniem, iż usługi te zostały wykonane należycie.

- Zgodnie z definicją sformułowaną w art. 3 ust. 1 pkt 32 u.o. wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot świadczący usług. W związku z powyższym podmiot świadczący powyższą usługę powinien mieć stosowny wpis do rejestru BDO.

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.

 

VI. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zaproszenia do składania ofert z najniższą ceną za całość zadania.
 3. Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty w tym wywóz oraz odzysk lub unieszkodliwianie odpadów powstałych podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
 4. Ilości materiałów i robót oblicza Oferent. Oferent jest odpowiedzialny za prawidłowe obliczenie wszystkich pozycji i ilości tak, aby obejmowały pełen zakres prac, aby oferta tworzyła całość gotową do wykonania. Żadne późniejsze zmiany nie są możliwe. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za podane przez siebie ilości.

 

VII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.
 2. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia oraz terminu wykonania.

 

VIII. Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać na adres:
 2. Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień tych Wykonawców, których oferty nie będą kompletne, lub tych, których oferty zawierają błędy.
 3. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.
 4. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia:

Katarzyna Zielińska-Zawadzka – kierownik ds. techniczno-Eksploatacyjnych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Oleśnie ul. Lubliniecka 3a tel. 34/358-24-21 w godz. 730-1500;

b) w sprawie procedury: Kamil Brzęczek – tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 334 w godz. 730– 1500.

 

IX. Klauzula RODO

 1. Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: 
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
 4. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

 

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 19.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 130 000 złotych.

 

Zarząd Spółki

Gerard Ligus

 

IX. Załączniki:

DOCX1.1 formularz.docx (18,43KB)

DOC1.2 wykaz usług.doc (33,50KB)
 

Olesno, dn. 16.09.2021

 

TWK.235.1.2021.KZ

 W związku z licznymi pytaniami związanymi z przedmiotowym postępowaniem Zamawiający informuje, że przesunięty zostaje termin składania i otwarcia ofert.

Jest:

IV. Sposób przygotowania oferty. Termin złożenia oferty.

 1. Ofertę należy sporządzić w formie elektronicznej - w języku polskim. Ofertę można złożyć jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej. Ofertę należy złożyć na adres Zamawiającego :
 2. Termin składania ofert upływa w dniu 17.09.2021 r. o godzinie 11:55.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.09.2021 r. o godzinie 12:00.

 

Ma być:

IV. Sposób przygotowania oferty. Termin złożenia oferty.

 1. Ofertę należy sporządzić w formie elektronicznej - w języku polskim. Ofertę można złożyć jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej. Ofertę należy złożyć na adres Zamawiającego :
 2. Termin składania ofert upływa w dniu 24.09.2021 r. o godzinie 11:55.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.09.2021 r. o godzinie 12:00.

 

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Zarząd Spółki

Gerard Ligus

Olesno, dn. 07.10.2021

 

TWK.235.1.2021.KZ

Unieważnienie postępowania

 

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego zostało unieważnione.

Uzasadnienie.

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena ofert przewyższa wartość jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

 

Zarząd Spółki

Gerard Ligus

Logo
Polityka prywatności Deklaracja dostępności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe