Wykonanie projektu budowlanego dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Olesno, ul. Prusa

Olesno, dn. 10.09.2021 r.

 

TWK.21.5.2021.KZ

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie projektu budowlanego dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Olesno, ul. Prusa

 

I. Zamawiający.

Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Sp. z o.o. w Oleśnie

46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a

tel. (34) 358 24 84, fax.  (34) 358 24 21

REGON: 366188365, NIP: 5761580396

 

II. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Olesno ul. Prusa (szacunkowa długość sieci wodociągowej ok. 150m +30m, ilość przyłączy wodociągowych ok. 15 szt. + 2 przepięcia)
 2. Projekty budowlane winny zawierać:
 • Mapę do celów projektowych dla terenu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia oraz dla innych terenów, o ile prace projektowe i uzgodnienia wykażą taką potrzebę.
 • Mapę zasadniczą oraz pozostałe dokumenty geodezyjne zabezpiecza we własnym zakresie Wykonawca
 • Plan orientacyjny w skali 1:10000,
 • Mapę ewidencji gruntów, wykaz właścicieli i władających,
 • Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia publicznego (ew.
 1. Zakres planowanej usługi obejmuje w szczególności:
 • Wykonanie pełnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – w 5 egz.
 • Wszelkie wymagane uzgodnienia projektowe i inne niezbędne opinie.
 • Uzyskanie od właścicieli nieruchomości oświadczenia o zgodzie na zaprojektowanie i wykonanie rurociągów przez ich posesje. Obowiązują również uzgodnienia negatywne (Oświadczenia o braku zgody - podpisane przez zainteresowanego).
 • Operat wodno-prawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego (jeżeli wystąpi taka potrzeba).
 • Badania geologiczno - inżynierskie oraz ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia ewentualnych obiektów.
 • Wykonanie zestawień wszystkich przyłączy z podaniem numeru działki, adresu, właściciela działki i długości, rodzaju materiału i średnicy przyłącza.
 • Projektów tymczasowej organizacji ruchu - wytyczne dla wykonawcy robót, jeśli będzie wymagany - 5 egz.
 • Projekt przebudowy lub zabezpieczenia kolidującej infrastruktury technicznej (w miarę wystąpienia takiej potrzeby) - 3 egz.
 • Projekt odtworzenia nawierzchni dróg - 3 egz.- o ile tak wynika z uzgodnień z właścicielem drogi
 • Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - 3 egz.
 • Przedmiary robót - 3 egz.
 • Kosztorysy inwestorskie - 3 egz. wraz z tabelami elementów scalonych.
 • Wersje elektroniczne Projektów budowlanych, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich na płycie DVD lub CD (format PDF).
 • Uzyskanie w imieniu zamawiającego ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę (Starostwo Powiatowe w Oleśnie).
 1. Dokumentacja stanowiąca przedmiot odbioru powinna być zaopatrzona w następujące załączniki:
 • Wykaz opracowań.
 • Pisemne oświadczenie Wykonawcy i sprawdzającego, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego).
 • Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacja zostaje wydana w stanie zupełnym/kompletnym dla celu, któremu ma służyć.
 • Projekt budowlano – wykonawczy musi być zgodny z obowiązującymi przepisami oraz umożliwić wykonanie przedmiotowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami.
 • W/w Załączniki stanowią integralną część dokumentacji projektowej.

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia – 28 luty 2022 rok.

 

IV. Sposób przygotowania oferty. Termin złożenia oferty.

 1. Ofertę należy sporządzić w formie elektronicznej - w języku polskim. Ofertę można złożyć jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej. Ofertę należy złożyć na adres Zamawiającego :
 2. Termin składania ofert upływa w dniu 27.09.2021 r. o godzinie 11:55.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2021 r. o godzinie 12:00.

 

V. Wykaz dokumentów; warunki udziału w postępowaniu.

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy terminie określonym w pkt. IV złożą następujące dokumenty:

 • Wypełniony formularz ofertowy.
 • Wykaz usług.
 • Wykaz osób.

Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień tych Wykonawców, których oferty nie będą kompletne, lub tych, których oferty zawierają błędy.

Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

 

Warunki udziału w postępowaniu.

Warunek spełnią wykonawcy, którzy wykażą następujące doświadczenie: co najmniej 2 usługi projektowania sieci wodociągowych, wykonanych lub wykonywanych w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Warunek spełnią wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobą pełniącą funkcję projektanta z uprawnieniami w specjalności dotyczącej projektowania sieci sanitarnych i wodociągowych.

 

VI. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty.

Ilości materiałów i robót oblicza Oferent. Oferent jest odpowiedzialny za prawidłowe obliczenie wszystkich pozycji i ilości, tak aby obejmowały pełen zakres prac, aby oferta tworzyła całość gotową do wykonania. Żadne późniejsze zmiany nie są możliwe. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za podane przez siebie ilości. 

 

VII. Dodatkowe informacje.

Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać na adres:

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia: Katarzyna Zielińska-Zawadzka – Kierownik ds. techniczno – eksploatacyjnych tel. 34/358 24 76 w godz. 800- 1400

b) w sprawie procedury: Kamil Brzęczek – tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 334 w godz. 730 – 1500.

Po wyborze oferty najkorzystniejszej strony przystąpią do negocjacji warunków umowy.

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 19.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 130 000 złotych.

 

VIII. Klauzula RODO

 1. Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: 
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
 4. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

 

IX. Załączniki:

DOCX1.1 formularz.docx (18,35KB)
DOC1.2 wykaz usług.doc (33,50KB)
DOC1.3 wykaz osób.doc (32,00KB)
 


Zarząd Spółki

Gerard Ligus

 

Logo
Polityka prywatności Deklaracja dostępności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe