Roboty remontowe wewnętrzne budynku hali pomp przy ul. Lublinieckiej 3a, Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie

Olesno, dnia 19.10.2021r.

Nr TWK.222.5(1).2021.KZ

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Roboty remontowe wewnętrzne budynku hali pomp przy ul. Lublinieckiej 3a, Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie

 

Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Sp. z o.o. w Oleśnie

46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a

tel. (34) 358 24 84, fax.  (34) 358 24 21

REGON: 366188365, NIP: 5761580396

Poczta elektroniczna: biuro@oleskiewodociagi.pl

 

 1. Przedmiot zamówienia.
 1. Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe - roboty malarskie budynku hali pomp Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie mieszczącego się przy ul. Lublinieckiej 3A.
 2. Zakres robót obejmuje:
  • Malowanie sufitu farbami emulsyjnym zmywalnymi w kolorze białym
  • Malowanie posadzki betonowej
  • Malowanie ścian farbami emulsyjnymi zmywalnymi w kolorze białym
  • Malowanie ścian (lamperii- płytki ceramiczne) farbami olejnymi w kolorze piaskowym
  • Malowanie kratownic stalowych w kolorze szarym
  • Malowanie farbami ogólnego stosowania suwnicy i toru jezdnego z zachowaniem istniejących kolorów
  • Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej na aluminiową z zwiększonymi właściwościami akustycznymi, częściowo przeszklone
 3. Szczegółowy zakres prac zawarty jest w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
 4. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej celem zapoznania się z zakresem robót przed złożeniem oferty.

 

 1. Termin wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin zakończenia realizacji zamówienia: do 15.12.2021 r.

 

 1. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 

 1. Ofertę należy sporządzić w formie elektronicznej - w języku polskim. Ofertę można złożyć jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej. Ofertę należy złożyć na adres Zamawiającego:
 2. Termin składania ofert upływa w dniu 28.10.2021 r. o godzinie 11:55.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.10.2021 r. o godzinie 12:00.

 

 1. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.
 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zaproszenia do składania ofert z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 3. Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty.

 

 1. Wykaz dokumentów; warunki udziału w postępowaniu.

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy terminie określonym w pkt. III złożą następujące dokumenty:

 • Wypełniony formularz ofertowy.
 • Kosztorys ofertowy

Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień tych Wykonawców, których oferty nie będą kompletne, lub tych, których oferty zawierają błędy.

Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

 

 1. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty.

Ilości materiałów i robót oblicza Oferent. Oferent jest odpowiedzialny za prawidłowe obliczenie wszystkich pozycji i ilości, tak aby obejmowały pełen zakres prac, aby oferta tworzyła całość gotową do wykonania. Żadne późniejsze zmiany nie są możliwe. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za podane przez siebie ilości. 

 

 1. Dodatkowe informacje.

Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać na adres:

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia: Katarzyna Zielińska-Zawadzka – Kierownik ds. techniczno – eksploatacyjnych tel. 34/358 24 76 w godz. 800- 1400

b) w sprawie procedury: Kamil Brzęczek – tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 334 w godz. 730 – 1500.

Po wyborze oferty najkorzystniejszej strony przystąpią do negocjacji warunków umowy.

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 19.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 130 000 złotych.

 

 1. Klauzula RODO
 1. Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: 
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
 4. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

 

Załączniki;

DOCX1.1 formularz.docx (18,39KB)
PDFPrzedmiar robót.pdf (33,93KB)
 

Zarząd Spółki

Gerard Ligus

 

Logo
Polityka prywatności Deklaracja dostępności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe