Wykonanie czyszczenia i inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Olesna oraz wsi Świercze

Olesno, dn. 27.06.2017

 

K.ZP.271.10.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wykonanie czyszczenia i inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Olesna oraz wsi Świercze.

 

II. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie czyszczenia i inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacji sanitarnej wykonanie czyszczenia i inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Olesna oraz wsi Świercze” (drogi krajowe, wojewódzkie, gminne) obejmujące ok. 948 m kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø 200mm w niżej wymienionych ulicach.

Zakres i średnice prac w wymienionych ulicach stanowią załącznik do niniejszego zamówienia.

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  (t. jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 380 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t. jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.).

 

1.      Na złączach kanalizacyjnych mogą występować nieszczelności. Nie można wykluczyć również pęknięć rur kanalizacyjnych, które w trakcie czyszczenia mogą spowodować powstanie poważnego zatoru na sieci i konieczność natychmiastowego przystąpienia do prac naprawczych.

2.      Koszt czyszczenia powinien obejmować ewentualną konieczność usunięcia korzeni, tłuszczy raz innych zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych zalegających w kanale.

3.      W przypadku zaistnienia konieczności zajęcia pasa ruchu oraz projektu organizacji ruchu koszt taki należy uwzględnić w ofercie.

4.      Nie wyklucza się korzeni i tłuszczy na pozostałych odcinkach wymienionych w powyższej tabeli.

5.      Zakres robót wykonywanej inspekcji powinien zawierać zapis na płytce DVD, raport pisemno – graficzny wraz z mapą na której zostaną opisane czyszczone odcinki oraz opinie stanu technicznego kanalizacji.

6.      Raport pisemno – graficzny powinien zawierać: zleceniodawcę, nazwę obiektu, opis kanału (materiał, przekrój, długość odcinka poddanego inspekcji, kierunek jazdy kamery, spadek kanału, grafikę spadku), grafikę odcinka z lokalizacja ewentualnych uszkodzeń i przykanalików.

 

II. Termin wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin zakończenia realizacji zamówienia: 1 miesiąc od daty podpisania umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

 

III. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach opisanych jest „Wykonanie czyszczenia i inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacji sanitarnej wykonanie czyszczenia i inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Olesna oraz wsi Świercze” w terminie do dnia 12.07.2017 r. do godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) pokój nr 1.

2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego  - pokój nr 2.

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu.

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy w terminie określonym w pkt. IV złożą następujące dokumenty:

1. Wypełniony formularz ofertowy.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia.

3. Wykaz usług (zgodnie z załącznikiem nr 2) – warunek spełnią wykonawcy, którzy wykażą następujące doświadczenie: w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania wykonali co najmniej 7 zadań w zakresie wykonania czyszczenia i inspekcji telewizyjnej kanału o długości co najmniej 500 m każde. Dopuszcza się mniejszą niż 7 liczbę zadań, ale łączna długość wykonanego czyszczenia i inspekcji nie może być krótsza niż 3.500,00 metrów.

4. Wykaz pracowników odpowiedzialnych za realizację robót (zgodnie z załącznikiem nr 3) – warunek spełnią wykonawcy, którzy wykażą zespół pracowników odpowiedzialnych za realizację zamówienia wraz z podaniem ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz zakresu czynności.

5. Wykaz sprzętu (zgodnie z załącznikiem nr 4) – warunek spełnią wykonawcy, którzy przedstawią wykaz następujących urządzeń specjalistycznych:

- kamera na wózku samojezdnym o średnicy inspekcji od Ø 150 do Ø 250 o zasięgu do 100 m z jednego stanowiska, posiadająca funkcję pomiaru spadku i rejestracji danych na płycie DVD,

- samochód do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji z odzyskiem odpadów,

- robot frezowy do wycinania korzeni i usuwania tłuszczy,

- środki i doświadczenie niezbędne do podjęcia natychmiastowych działań interwencyjnych za pomocą pakerów naprawczych.

 

V. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zaproszenia do składania ofert z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

3. Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty.

4. Oferent powinien w ofercie uwzględnić:

- koszty zajęcia terenu,

- koszty przygotowanie terenu robót

- ewentualny plan organizacji ruchu,

- wywóz i zagospodarowanie nieczystości powstałych podczas czyszczenia kanałów,

- zakorkowanie czyszczonego kanału oraz przepompowywanie napływających ścieków.

5. Ilość materiałów i robót oblicza Oferent. Oferent jest odpowiedzialny za prawidłowe obliczenie wszystkich pozycji i ilości tak, aby obejmowały pełen zakres prac, aby oferta tworzyła całość gotową do wykonania. Żadne późniejsze zmiany nie są możliwe. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za podane przez siebie ilości.

 

VI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.

2. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia lub terminu wykonania

 

VII. Dodatkowe informacje.

1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.

2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła: spełnia – nie spełnia.

3. Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień tych Wykonawców, których oferty nie będą kompletne, lub tych, których oferty zawierają błędy.

4. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia:

Gerard Ligus – Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie ul. Lubliniecka 3a pok. 2 tel. 34/ 358 24 21 w godz. 7.30 – 15.00.

b) w sprawie procedury:

Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208, tel. 34/359 78 41 – 44 wew. 204 w godz. 7.30 – 15.00.

6. Zamawiający zaleca dokonanie wizji w terenie przed przystąpieniem do przygotowania oferty.

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro.

 

Załączniki;

PDFWolności.pdf (3,05MB)
PDFWlk. Przedmieście.pdf (2,66MB)
PDFŚwiercze ul Studnitza.pdf (2,83MB)
PDFReymonta 81,5.pdf (5,27MB)
PDFSwiercze ul.Częstochwoska.pdf (2,86MB)
PDFM. Przedmieście.pdf (3,10MB)
PDFMłyńska.pdf (2,48MB)
PDFKluczborska.pdf (1,88MB)
PDFJaronia, Labora.pdf (2,94MB)
PDFGrunwaldzka-Wojska Polskiego.pdf (2,29MB)
PDFArmii Krajowej.pdf (2,78MB)
DOC1.2 wykaz usług.doc (36,50KB)
DOC1.3 wykaz osób.doc (34,00KB)
DOC1.4 wykaz sprzętu.doc (33,00KB)
DOCX1.5 zakres i średnice prac.docx (14,47KB)
DOC1.0 zapytanie ofertowe.doc (73,50KB)
DOC1.1 formularz ofertowy.doc (36,00KB)
 

 

Zarząd Spółki 

Gerard Ligus

 

Logo
Polityka prywatności Deklaracja dostępności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe