ceny wody od 1.09.2017-28.02.2019

BURMISTRZ OLESNA

zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z dnia 23 lutego 2017 r., poz. 328)

OGŁASZA

uchwalone Uchwałą Nr XXXVIII/288/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 10 sierpnia 2017 roku ceny i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które będą obowiązywały od dnia 1 września 2017 r. do dnia 28 lutego 2019 r. na terenie Gminy
Olesno.

1.  Rodzaje prowadzonej działalności.

Nowoutworzone OPWiK Sp. z o.o. w Oleśnie prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Olesno, w szczególności poprzez:

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,

- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

OPWiK Sp. z o.o. w Oleśnie prowadził będzie działalność wodociągowo-kanalizacyjną na podstawie wydanego przez Burmistrza  Olesna zezwolenia oraz regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

2. Rodzaj i struktura zestawienia cen i stawek.

Uwzględniając przepisy § 14 rozporządzenia taryfowego przygotowano kalkulacje cen i stawek opłat:

- niejednolite wieloczłonowe w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, składające się z jednakowej ceny za m3 dostarczonej wody i zróżnicowanych stawek opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc oraz

- jednolite jednoczłonowe w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków składające się wyłącznie z ceny za m3 odprowadzonych ścieków.

3. Grupy odbiorców usług. 

Ze względu na:

  • wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych grupach odbiorców usług,
  • dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów,
  • strukturę planowanych taryf,
  • spodziewane korzyści ekonomiczne z wprowadzenia nowych metod alokacji, w porównaniu z kosztem ich wdrożenia,
  • stabilność stosowanych metod alokacji kosztów,
  • wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe,

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę alokowano koszty na trzy grupy odbiorców usług:

Grupa 1 - W1: Gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi i pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego,

Grupa 2 – W2: Gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi i pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie wskazań wodomierza w lokalu w budynku wielolokalowym,

Grupa 3 – W3: Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę z Grupy W1 i/lub W2 korzystający z dodatkowego wodomierza zainstalowanego dla pomiaru wody bezpowrotnie zużytej.

w zakresie działalności zbiorowego odprowadzania ścieków alokowano koszty na jedną grupę odbiorców usług:

Grupa 1 - K1 - Gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi i pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków.

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

Tabela 1

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Lp.

 

 

Grupa odbiorców

 

 

Cena zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/miesiąc

netto

brutto1

netto

brutto1

0

1

2

3

4

5

1

 

W1

Gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi i pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani według wodomierza głównego

2,90

3,13

3,30

3,56

2

W2

Gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi i pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie wskazań wodomierza w lokalu w budynku wielolokalowym

2,90

3,13

3,05

3,29

3

W3

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę z Grupy W1 i/lub W2 korzystający z dodatkowego wodomierza zainstalowanego dla pomiaru wody bezpowrotnie zużytej

 

 

1,75

1,89

Tabela 2

Wysokość cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Lp.

Grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena

Jednostka miary

netto

brutto1

0

1

2

3

4

5

1

OŚ1

Gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi i pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków

1) cena 1m3

odprowadzanych

ścieków

 

4,97

 

5,37

zł/m3

1 Do cen i stawek opłat netto, określonych w kolumnach 2, 4 w tabeli 1 i w kolumnie 3 w tabeli 2 doliczono obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z § 2 pkt 9-11 rozporządzenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawka podatku VAT wynosi 8%.

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę obowiązują:

- ceny wyrażonej w zł/m3,

- stawki opłaty abonamentowej, płaconej za każdy miesiąc bez względu na faktyczny pobór wody. Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w zł/odbiorcę/miesiąc. Stawka opłaty abonamentowej dotyczy każdej nieruchomości wyposażonej w wodomierz, bez względu na to, że kilka nieruchomości jest w posiadaniu jednego odbiorcy usług.

W przypadku poboru wody na cele określone w art. 22 ustawy, tj. za:

  1. wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
  2. wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe,
  3. wodę zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych,

obowiązuje ceny i stawki opłat skalkulowane dla grupy W1.

W rozliczeniach za odebrane ścieki obowiązuje:

  1. cena wyrażona w zł/m3.

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych

Tabela 3

Wysokość stawki opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych

Lp.

Wyszczególnienie

Stawka opłaty

Jednostka miary

netto

brutto

0

1

2

3

1

stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych

57,45

zł/przyłączenie

2

stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych

57,45

zł/przyłączenie

Do stawek opłat netto, określonych w kolumnie 2 w tabeli 3 dolicza się podatek od towarów i usług VAT stosownie do obowiązujących przepisów prawnych.

Powyższe stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług, zgodnie z § 5 pkt 7 rozporządzenia. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Spółki, wyrażona jest w złotych za przyłączenie. Opłata ta pobierana jest jednorazowo za przyłączenie i wynika ona z bezpośrednich kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego wybudowanego przez odbiorcę usług. Wyżej wymieniona stawka nie obejmuje robót przyłączeniowych i materiałów obliczanych na podstawie cennika Spółki.

5. Warunki rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia, zgodnie z zawartymi umowami na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, a także zgodnie z regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Należności wynikające ze stawek opłat abonamentowych regulowane są niezależnie od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę  w okresie rozliczeniowym. 

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie, a w szczególności zgodnie z wystawioną fakturą.

Ilość dostarczonej do nieruchomości wody ustalana jest na podstawie wskazań wodomierza głównego. Także na podstawie wskazań wodomierza głównego ustala się, jako równą ilości dostarczonej wody, ilość odprowadzanych ścieków.

Ilość odprowadzonych ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie wskazań tych urządzeń.

W rozliczeniach ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadku, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na warunkach określonych przez Spółkę na koszt odbiorcy usług. Ilość odprowadzonych ścieków ustalana jest w tym przypadku w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego.

W przypadku braku wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się na podstawie norm zużycia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70), a ilość ścieków w takim przypadku jako równą ilości wody wynikającej z norm.

W przypadku świadczenia usług odprowadzania ścieków, gdy brak jest urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach jako równa ilości ścieków określonych w umowie.

W przypadku nieprawidłowego działania wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem jego niesprawności, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.

6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych grup odbiorców

Utworzona przez Gminę Olesno Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Olesno. W związku z tym zobowiązana jest do zapewnienia niezawodnego dostarczania wody i odbierania i odprowadzania ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań z zakresu ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów.

Biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania świadczenia usług wyodrębniono trzy grupy odbiorców usług w przypadku zbiorowego zaopatrzenia w wodę i jedną grupę odbiorców usług w przypadku zbiorowego odprowadzania ścieków.

W zakresie dostawy wody ponoszone są koszty stałe obsługi klientów, co uzasadnia wprowadzenie stawki opłaty abonamentowej. Stawki opłat abonamentowych zostały zróżnicowane zgodnie z § 13 rozporządzenia taryfowego, co uzasadnia wyodrębnienie trzech grup odbiorców usług w przypadku usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Wyodrębniono jedną grupę odbiorców usług w przypadku zbiorowego odprowadzania ścieków. Jakość odprowadzanych ścieków nie jest zróżnicowana, nie powodując przez to zróżnicowania kosztów ich odbioru i oczyszczania, w związku z tym ceny za ścieki nie zostały zróżnicowane.

6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Określone ceny i stawki opłat stosowane będą przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych, tj.:

- regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jego działania,

- umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo - kanalizacyjnych,

- przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w rozporządzeniach w sprawie sposobu realizowania obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, a także w rozporządzeniu dotyczącym wymagań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.

Ustalone ceny i stawki opłat zapewniają całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, zgodnie z postanowieniami regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Równocześnie informujemy, iż pozostaje obowiązująca Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII/278/13 z dnia 28.05.2013 r. o dopłacie w wysokości 0,28 zł/m³ netto do odprowadzanych ścieków.

Logo
Polityka prywatności Deklaracja dostępności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe