Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w Oleśnie – ul. Paulinki

Olesno, dnia 29.08.2017 r.

K.ZP.271.12.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w Oleśnie – ul. Paulinki

 

I Zamawiający.

Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie,

46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a

tel. (34) 358 24 84, fax.  (34) 358 24 21

REGON: 366188365, NIP: 5761580396

 

II Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w Oleśnie – ul. Paulinki.

Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej i obejmuje w szczególności;

·        Rozbiórkę nawierzchni,

·        Roboty ziemne,

·        Roboty montażowe,

·        Odbudowę nawierzchni,

Wykonawca udzieli na wykonane roboty 6 letniej gwarancji.

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie  z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.),  ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  (t. jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 380 ze zm.) oraz Regulaminowi udzielania zamówień Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę.

W trakcie realizacji zamówienia w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudniana na podstawie umowy o pracę. na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu następujące dowody :

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

 

Kod CPV

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

 

III Terminy wykonywania zamówienia.

Pożądany termin realizacji zamówienia: 21 dni od daty zawarcia umowy.

 

IV Miejsce, termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z opisem „Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w Oleśnie – ul. Paulinki” w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 2) –  w terminie do dnia 13.09.2017 roku, do godz. 11.30.

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.09.2017 roku o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 3).

 

V Warunki udziału w postępowaniu oraz zawartość ofert.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a)posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,

b)      posiadają wiedzę i doświadczenie,

c)posiadają potencjał techniczny,

d)     dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

e)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego złożą wypełniony formularz ofertowy (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr  1 do zapytania ofertowego) oraz następujące dokumenty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,

- dokumenty potwierdzające, że w okresie ostatnich 5 lat zrealizowali przynajmniej 2 zadania odpowiadające swoim rodzajem (roboty w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków) i wartością (minimum 50 tysięcy złotych każda) przedmiotowi zamówienia wraz z potwierdzeniem, iż roboty te zostały wykonane należycie,

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

- kosztorys ofertowy.

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a.       uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b.      posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c.       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d.      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

VI Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 

Jedynym kryterium oceny ofert (100 %) jest cena realizacji zamówienia.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty. Ilości materiałów i robót oblicza Oferent. Oferent jest odpowiedzialny za prawidłowe obliczenie wszystkich pozycji i ilości, tak aby obejmowały pełen zakres prac, aby oferta tworzyła całość gotową do wykonania. Żadne późniejsze zmiany nie są możliwe. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za podane przez siebie ilości.

 

VII Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający zamieści informacje na swojej stronie internetowej.

Protokół z rozstrzygnięcia zapytania zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

VIII Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.

Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia oraz terminu wykonania.

 

IX Dodatkowe informacje.

 

Pytania dotyczące niniejszego postępowania Oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są:

a)  w sprawie przedmiotu zamówienia: Gerard Ligus –  Zarząd Spółki  tel. 34 /  358 24 84 w godz. 800 - 1400

b) w sprawie procedury: Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1400.

 

X Załączniki.

PDFSTWiOR.pdf (10,44MB)
PDFPB -Olesno ul. Paulinki - rozbudowa wodociagu.pdf (17,13MB)
PDFOlesno- Paulinki - przedmiar robót.pdf (110,25KB)
DOC1.1 formularz ofertowy.doc (35,50KB)
DOC1.2 wykaz robót.doc (33,50KB)

 

Zarząd Spółki

Gerard Ligus

Olesno, dn. 06.09.2017 r.

 

K.ZP.271.12.2017

 

Modyfikacja treści zapytania ofertowego

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w Oleśnie – ul. Paulinki

 

Zamawiający informuje, że w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego w pozycji 36 (Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm,  JS -1,6) do wyceny należy przyjąć jedną sztukę (a nie trzy).

 

Pozostałe zapisy zawarte w treści zapytania ofertowego oraz jego załącznikach pozostają bez zmian.

 

Zarząd Spółki

Gerard Ligus

 

Olesno, dnia 25.09.2017 r.

 

K.ZP.271.12.2017

 

Protokół z zapytania ofertowego

 

1.    Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie ogłosił zapytanie ofertowe pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w Oleśnie – ul. Paulinki

 

2.    Warunki zapytania umieszczono na stronie internetowej:

https://wikolesno.skycms.com.pl/7/strona-glowna-bip.html

 

3.    Wartość szacunkowa zamówienia: 50.652,78 złotych.

 

4.    Słownik CPV:

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

 

5.    Termin składania ofert w zamówieniu upłynął dnia 13.09.2017 r. o godz. 11.30, do tego dnia wpłynęła 1 oferta (w załączeniu):

 

Lp.

Wykonawca

Cena

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe

KURPET, 46-200 Kluczbork, Ligota Dolna, ul. Wołczyńska 34d

44.187,71

 

6.    Tryb zapytania ofertowego nie było prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

7.    Na podstawie jedynego kryterium - cena (100 %) zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w warunkach zapytania ofertowego K.ZP.271.12.2017, do wykonania zadania został wybrany wykonawca:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe

KURPET, 46-200 Kluczbork, Ligota Dolna, ul. Wołczyńska 34d

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena

 

Zarząd Spółki

Gerard Ligus

 

Logo
Polityka prywatności Deklaracja dostępności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe