Wykonanie projektu budowlanego dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wojciechów, ul. Lipowa

Olesno, dn. 31.08.2017 r.

 

K.ZP.271.13.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wykonanie projektu budowlanego dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wojciechów, ul. Lipowa

 

I. Zamawiający.

Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Sp. z o.o. w Oleśnie

46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a

tel. (34) 358 24 84, fax.  (34) 358 24 21

REGON: 366188365, NIP: 5761580396

 

II. Przedmiot zamówienia.

1.      Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wojciechów ul. Lipowa ( szacunkowa długość sieci wodociągowej ok. 520 m, ilość przyłączy wodociągowych szt. 16)

2.      Projekty budowlane winny zawierać:

·         Mapę do celów projektowych dla terenu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia oraz dla innych terenów, o ile prace projektowe i uzgodnienia wykażą taką potrzebę.

·         Mapę zasadniczą oraz pozostałe dokumenty geodezyjne zabezpiecza we własnym zakresie Wykonawca

·         Plan orientacyjny w skali 1:10000,

·         Mapę ewidencji gruntów, wykaz właścicieli i władających,

·         Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia publicznego (ew. sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko) – jeśli będzie wymagana.

3.      Zakres planowanej usługi obejmuje w szczególności:

·         Uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy.

·         Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych sieci wodociągowych – w 5 egz.

·         Wszelkie wymagane uzgodnienia projektowe i inne niezbędne opinie.

·         Uzyskanie od właścicieli nieruchomości oświadczenia o zgodzie na zaprojektowanie i wykonanie rurociągów przez ich posesje. Obowiązują również uzgodnienia negatywne (Oświadczenia o braku zgody - podpisane przez zainteresowanego).

·         Operat wodno-prawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego (jeżeli wystąpi taka potrzeba).

·         Badania geologiczno - inżynierskie oraz ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia ewentualnych obiektów.

·         Wykonanie zestawień wszystkich przyłączy z podaniem numeru działki, adresu, właściciela działki i długości, rodzaju materiału i średnicy przyłącza.

·         Projektów tymczasowej organizacji ruchu - wytyczne dla wykonawcy robót, jeśli będzie wymagany - 5 egz.

·         Projekt przebudowy lub zabezpieczenia kolidującej infrastruktury technicznej (w miarę wystąpienia takiej potrzeby) - 3 egz.

·         Projekt odtworzenia nawierzchni dróg - 3 egz.

·         Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - 3 egz.

·         Przedmiary robót - 3 egz.

·         Kosztorysy inwestorskie - 3 egz. wraz z tabelami elementów scalonych.

·         Wersje elektroniczne Projektów budowlanych, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich  na płycie DVD lub CD ( format PDF).

·         Uzyskanie w imieniu zamawiającego ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę (Starostwo Powiatowe w Oleśnie ).

4.                  Dokumentacja stanowiąca przedmiot odbioru powinna być zaopatrzona w następujące załączniki:

·         Wykaz opracowań.

·         Pisemne oświadczenie Wykonawcy i sprawdzającego, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego).

·         Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacja zostaje wydana w stanie zupełnym/kompletnym dla celu, któremu ma służyć.

W/w Załączniki  stanowią integralną część dokumentacji projektowej.

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Termin na złożenie map do Starostwa Powiatowego w Oleśnie o wydanie map do celów projektowych: 10 dni od dnia zawarcia umowy.

Termin przekazania kompletnej dokumentacji projektowej do Zamawiającego wraz z pozwoleniem na budowę: 4 miesiące od dnia uzyskania map do celów projektowych.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach opisanych: Wykonanie projektu budowlanego dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wojciechów, ul. Lipowa w dniu 18.09.2017 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – do godziny 11.30

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.09.2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego – pokój 4

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wypełniony formularz ofertowy.

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia odpis z właściwej izby w oraz kopia uprawnień dotyczących projektowania sieci sanitarnych i wodociągowych (zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania).

Wykaz (zgodnie z załącznikiem nr 3) co najmniej 2 usług projektowania sieci wodociągowych, wykonanych lub wykonywanych w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień tych Wykonawców, których oferty nie będą kompletne, lub tych, których oferty zawierają błędy.

Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny. 

VI. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty.

Ilości materiałów i robót oblicza Oferent. Oferent jest odpowiedzialny za prawidłowe obliczenie wszystkich pozycji i ilości, tak aby obejmowały pełen zakres prac, aby oferta tworzyła całość gotową do wykonania. Żadne późniejsze zmiany nie są możliwe. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za podane przez siebie ilości. 

VII. Dodatkowe informacje.

Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia:

Katarzyna Zielińska-Zawadzka – Starszy Mistrz-Dyspozytor tel. 34/358 24 76 w godz. 800- 1400

b) w sprawie procedury: Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1500.

Po wyborze oferty najkorzystniejszej strony przystąpią do negocjacji warunków umowy.

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

VIII. Załączniki:

 

DOC1.3 wykaz usług.doc (34,00KB)
DOC1.1 formularz ofertowy.doc (38,00KB)
DOC1.2 wykaz osób.doc (34,50KB)
 

 

Zarząd Spółki 

Gerard Ligus

Logo
Polityka prywatności Deklaracja dostępności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe