Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kluczborskiej, Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Grunwaldzkiej, Reymonta, Jaronia i Labora w Oleśnie oraz ul. Studnitza w Świerczu za pomocą pakerów oraz kapeluszy

Olesno, dnia 27.09.2017 r.

 

K.ZP.271.15.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kluczborskiej, Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Grunwaldzkiej, Reymonta, Jaronia i Labora w Oleśnie oraz ul. Studnitza w Świerczu za pomocą pakerów oraz kapeluszy.

 

I. Zamawiający.

Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie,

46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a

tel. ( 34) 358 24 84, fax ( 34) 358 24 21

REGON: 366188365, NIP: 5761580396

II. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest bezwykopowa renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kluczborskiej, Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Grunwaldzkiej, Reymonta, Jaronia i Labora w Oleśnie oraz ul. Studnitza w Świerczu za pomocą pakerów oraz kapeluszy.

Do naprawy za pomocą pakerów  szt. 35 Ø 200 (szt. 9, L = 0,5 m; szt. 13, L = 1 m; szt. 13, L = 1,5 m) oraz 11 kapeluszy; przewidziane są następujące odcinki:

 

odcinek

Kapelusze

0,5m

1m

1,5m

Ul. Kluczborska

S2-S3

1

 

1

 

S3-S4

1

1

2

5

Ul. Armii Krajowej

S11-S12

1

3

 

 

Ul. Wojska Polskiego-Grunwaldzka

S17-S18

1

1

1

6

S18-S19

4

 

3

1

Ul. Reymonta

S23-S24

 

2

5

 

Jaronia/Labora

S29-S30

2

 

1

 

S31-S32

1

1

 

1

Świercze ul. Studnitza

S35-S36

 

1

 

 

2. Parametry techniczne pakerów.

2.1. Materiałem wyjściowym do montażu pakerów jest mata szklana ECR o granulacie szkła 1500 g/m2.

2.2. Pakery powinny być pokryte żywicą poliuretanową 2 składniko0wą lub silikatowo – krzemianową 3 składnikową.

2.3. Długość pakerów: 0,5 m, 1,0 m oraz 1,5 m.

2.4. Grubość pakerów od 4 – 8 mm w zależności od średnicy rury.

2.5. Sztywność obwodowa Sn = 5 kN/m2.

2.6. Moduł sprężystości E = 4000 MPa.

2.7. Pakery muszą posiadać wkład fizelinowy zawierający materiał zatrzymujący wody gruntowe bezpośrednio po zakończeniu utwardzania pakera – po 90 minutach.

3.Parametry techniczne kapeluszy.

3.1. Materiałem wyjściowym do montażu kapelusza jest mata szklana ECR o granulacie szkła 1500 g/m2 połączona szczelnie z kapeluszem filcowym VFG wykonanym z filcu poliestrowego o grubości ścianki 5 mm i granulacie szkła 600 g/m2. Szerokość ronda kapelusza od 10 – 12 cm, długość wsadu do wnętrza przyłącza do 30 cm.

3.2. Kapelusze powinny być nasączone  żywicą silikatowo – krzemianową 3 składnikową.

3.3. Wymiary kapelusza: grubość 5 mm, długość wkładu kapelusza 0,3 m – całość połączona w jeden zespolony układ naprawczy. Nie dopuszcza się doklejania kapeluszy do wcześniej zainstalowanych pakerów.

3.4. Sztywność obwodowa kapeluszy Sn = 3 – 4 kN/m2.

3.5. Moduł E = 2500 do 4000 MPa.

4. Szczegółowy zakres robót obciążających wykonawcę:

4.1. Jakość rękawa przeznaczonego do renowacji musi być udokumentowana poprzez dokument identyfikujący dostawcę, zawierający:

-          nazwę i znak producenta,

-          nazwę materiału,

-          średnicę rękawa,

-          długość rękawa,

-          grubość rękawa,

-          datę produkcji i miejsce przeznaczenia.

4.2 Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania równoważnego.

4.3. W przypadku uszkodzenia kanału przy wykonaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykopowej ich przebudowy.

4.4. Niezbędne roboty towarzyszące w tym odwodnieniowe i czyszczenie kanału.

4.5. Czynności związane z zajęciem pasa drogowego i opracowaniem projektu tymczasowej organizacji ruchu.

4.6. Wykonanie udokumentowanej na płycie CD, DVD- inspekcji telewizyjnej kanałów przed i po renowacji.

4.7. Dostarczenie Polskich Norm, deklaracji zgodności, Aprobat Technicznych, certyfikatów dotyczących zastosowanych materiałów i technologii do renowacji kanałów.

4.8. Ponoszenie odpowiedzialności za prowadzenie robót na sieci kanalizacyjnej oraz obiektach kanalizacyjnych, w szczególności dotyczy to prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż.

4.9. Wykonanie wszystkich innych czynności niewymienionych powyżej, a niezbędnych do zakończenia całości robót;.

5. Zamawiający zaleca dokonania wizji w terenie przed przystąpieniem do przygotowania oferty.

6. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie  z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.),  ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  (t. jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 380 ze zm.). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.

7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.

 

Kod CPV:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin zakończenia realizacji zamówienia:  termin zakończenia nie później niż 15.11.2017 r.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach opisanych: „Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kluczborskiej, Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Grunwaldzkiej, Reymonta, Jaronia i Labora w Oleśnie oraz ul. Studnitza w Świerczu za pomocą pakerów oraz kapeluszy”, w terminie do 12.10.2017 r. , do godziny 11.30 w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) pok. Nr 1.
 2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2017.r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego – pokój 2.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

 

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy terminie określonym w pkt. IV złożą następujące dokumenty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania oferty
 3. Opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - warunek spełnią Wykonawcy, którzy do oferty dołączą opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł.
 4. Wykaz robót  (zgodnie z załącznikiem nr 2)- warunek spełnią Wykonawcy, którzy wykażą następujące doświadczenie: w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, wykonali co najmniej 2 zadania odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia wraz z potwierdzeniem, iż roboty te zostały wykonane należycie.
 5. Kosztorys ofertowy.

 

VI. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

1. Kryteria oceny ofert:            cena (80 %)

gwarancja (20 %)

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki przetargu z najwyższą liczbą punktów. Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczony wg. następującego wzoru.

 

Cena = Cena minimalna/Cena badana x 80% ,

gdzie:

Cena – liczba punktów za cenę

 

GWARANCJA:         cztery lata                   -           0 punktów

                                     pięć lat                        -           10 punktów

                                     sześć lat                      -           15 punktów

                                     siedem lat i więcej      -           20 punktów

 

Uwaga!!!

Termin gwarancji nie może być krótszy niż 4 lata.

 

Suma punktów = Cena + Gwarancja

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do jednego miejsca po przecinku.

 

VII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.
 2. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia oraz terminu wykonania.

 

VIII. Dodatkowe informacje.

 1. Wnioski, zawiadomienia, informacje dotyczące procedury przetargowej zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem, drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków zawiadomień lub informacji przekazywanych faksem, czy drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Dowodem wysłania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną jest potwierdzenie transmisji danych.   Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji, zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

2.      Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3.      Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych.

4.      Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.
 2. Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień tych Wykonawców, których oferty nie będą kompletne, lub tych, których oferty zawierają błędy.
 3. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.
 4. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia:

Jacek Widera – Starszy Mistrz - Dyspozytor Oczyszczalni Ścieków w Oleśnie, ul. Stobrówki tel. 34 / 358-38-25 w godz. 7.30-15.00;

b) w sprawie procedury:

Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208, tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730– 1500.

 

Zamówienie  jest prowadzone wg zapisów Regulaminu udzielania zamówień Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie.

PDF1.5 specyfikacja techniczna.pdf (399,90KB)
DOC1.1 formularz ofertowy.doc (39,50KB)
DOC1.2 wykaz robót.doc (34,00KB)
DOC1.3 wykaz osób.doc (33,50KB)
PDF1.4 przedmiar.pdf (545,55KB)
 

 

Zarząd Spółki

Gerard Ligus

Logo
Polityka prywatności Deklaracja dostępności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe