Ogłoszenie na głównego księgowego

Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Oleśnie poszukuje pracownika na stanowisko Głównego Księgowego Spółki.

 

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • Prowadzenie księgowości Spółki zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz innymi przepisami spółek prawa handlowego,
 • Sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych,
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych i statystycznych,
 • Sporządzanie wewnętrznej sprawozdawczości na potrzeby Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • Bieżące monitorowanie i kontrola rozliczeń z ZUS, US, pracownikami oraz podmiotami zewnętrznymi,
 • Monitorowanie i kontrola operacji księgowych,
 • Monitorowanie, kontrola oraz wprowadzanie zmian w zakresie obiegu dokumentów,
 • Nadzór nad przestrzeganiem zasad określonych w polityce rachunkowości Spółki, opracowanie i wprowadzanie zmian w polityce  rachunkowości Spółki,
 • Współpraca z biegłym rewidentem, bankami i instytucjami finansowymi,
 • Organizacja pracy Działu Księgowości i współpraca z przełożonymi z innymi działami Spółki.
 • Uczestnictwo w przygotowaniu danych księgowych i sporządzeniu wniosku taryfowego zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Wymagania konieczne wobec kandydatów:

 • Wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii, finansów lub rachunkowości,
 • Co najmniej 3 letnie doświadczenie w księgowości w spółkach prowadzących pełną księgowość,
 • Biegła znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości, podatków, rozliczeń z ZUS,
 • Doświadczenie w rozliczaniu projektów i funduszy unijnych,
 • Umiejętności organizacji pracy zespołu i delegowania zadań,
 • Rzetelność, dokładność, punktualność w zakresie realizacji zadań,
 • Wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne,
 • Odporność na stres,
 • Bardzo dobra znajomość Microsoft Office (Word, Excel),
 • Elastyczność oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

Dodatkowym atutem będzie posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego  do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

 

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w nowoutworzonej spółce realizującej zadania Gminy Olesno w obszarze usług publicznych, dającej szansę rozwoju, podnoszenia kwalifikacji oraz realizacji własnych pomysłów dla rozwoju spółki.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego z ofertą pracy na adres spółki: Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o 46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a, w terminie do dnia 23.11.2017 r.

Aplikacja powinna zawierać klauzulę o poufności danych oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na etapie rekrutacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

 

Zakres obowiązków:

 1. Organizuje i kieruje działem księgowości w Oleskim Przedsiebiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie
 2. Prowadzi całość spraw związanych z rachunkowością, podatkami, rachubą płac, ubezpieczeniami społecznymi.
 3. W porozumieniu z dyrektorem finansowym opracowuje i przedkłada do zatwierdzenia zakładowy plan kont wraz z zasadami rachunkowości oraz wyceny aktywów i pasywów.
 4. Opracowuje i przedkłada do zatwierdzenia, a potem nadzoruje przestrzeganie:
  1. instrukcji obiegu dokumentów,
  2. instrukcji kasowej,
  3. instrukcji inwentaryzacji.
 5. Opracowuje i przedkłada do zatwierdzenia:
  1. roczny plan amortyzacji składników majątku trwałego,
  2. roczny plan inwentaryzacji majątku.
 6. Sporządza i przedkłada przełożonym następujące raporty:
  1. stan środków pieniężnych raz w tygodniu,
  2. stan należności i zobowiązań raz w miesiącu.
 7. Nadzoruje sprawowanie kontroli formalnoprawnej, merytorycznej rachunkowej wszystkich dowodów księgowych oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe (system kontroli wewnętrznej), archiwizuje dokumentację kontrolną.
 8. Organizuje i nadzoruje przebieg inwentaryzacji składników majątkowych.
 9. Sprawdza rozliczenia poinwentaryzacyjne.
 10. Osobiście dopilnowuje terminowego regulowania wszystkich zobowiązań podatkowych, celnych, ubezpieczeniowych i innych publicznoprawnych.
 11. Organizuje i nadzoruje prowadzenie ewidencji techniką komputerową.
 12. Opracowuje i nadzoruje prowadzenie ewidencji podatkowej i całej dokumentacji rozliczeniowej z tym związanej.
 13. Organizuje i nadzoruje rachubę płac z pełną dokumentacją i ewidencją do celów kosztowych, podatkowych i ubezpieczeń społecznych.
 14. Zapewnia terminową wypłatę wynagrodzeń.
 15. Sporządza bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową.
 16. Prowadzi działalność edukacyjną i prewencyjną w zakresie podatków, ubezpieczeń społecznych, fakturowania, dokumentacji i ewidencji, rozliczeń pieniężnych, ochrony majątku i gospodarności.

Logo
Polityka prywatności Deklaracja dostępności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe