Budowa sieci wodociągowej przy ul. Częstochowskiej w Oleśnie i Świerczu

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Nazwa zamówienia

Budowa sieci wodociągowej przy ul. Częstochowskiej w Oleśnie i Świerczu

 

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

 

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: oleski Miejscowość: Olesno

 

Nazwa zamawiającego

Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie

 

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach opisanych: „Budowa sieci wodociągowej przy ul. Częstochowskiej w Oleśnie i Świerczu”, w terminie do 30.11.2017 r. , do godziny 11.30 w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) pok. Nr 1.

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kamil Brzęczek

 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

34 358 7841-44

 

Opis przedmiotu zamówienia

1.    Zakres robót obejmuje m.in. wykonanie następujących robót:

- Sieć wodociągowa z rur PE 100 SDR 17 Dz 225 x 13,4 mm                                441,5 mb;

- Sieć wodociągowa z rur PE 100 SDR 17 Dz 160 mm                                           0,5 mb;

- Sieć wodociągowa z rur PE 100 SDR 17 Dz 110 mm                                           24,5 mb;

- Sieć wodociągowa – rury żeliwne kielichowe Dz 80 mm                                     3,0 mb;

- Przyłącza wodociągowe z PEHD Dz 63 mm 50,55 mb                                         2 kpl.;

- Przepięcie istniejących przyłączy Dz 32 mm                                                          2 kpl.;

- Przepięcie istniejącego wodociągu Dz 110 mm do projektowanego Dz 225 mm 3 kpl.;

- Przepięcie istniejącego wodociągu Dz 150 mm do projektowanego Dz 225 mm 1 kpl.;

- Włączenie projektowanego wodociągu Dz 225 mm do istniejącego Dz 225 mm 1 kpl.;

- Hydranty podziemne DN 80 mm                                                                          3 szt.

2.    Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie  z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.),  ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  (Dz. U. z 2016r., poz. 380 ze zm.). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.

3.    Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji projektowej, projekcie umowy, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót, stanowiących integralną część siwz

 

Kod CPV

45231300-8

45330000-9

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

 

Termin realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia nastąpi maksymalnie w terminie 90 dni liczonych od dnia zawarcia umowy.

 

Załączniki

 

DOC1.5 projekt umowy.doc (159,00KB)

DOCX1.6 przekazane materiały.docx (19,13KB)

2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA1.2 dokumentacja projektowa (215,59KB)

DOC1.3 wykaz robót.doc (37,50KB)

DOC1.4 wykaz osób.doc (37,50KB)

DOC1.5 projekt umowy - karta.doc (53,00KB)

PDF1.0 zapytanie ofertowe.pdf (663,25KB)

DOC1.1 formularz ofertowy.doc (44,00KB)


 


Zarząd Spółki

Gerard Ligus

Olesno, dn. 15.11.2017 r.

 

K.ZP.271.16.2017

 

Modyfikacja treści zapytania ofertowego

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa sieci wodociągowej przy ul. Częstochowskiej w Oleśnie i Świerczu”, upublicznionego na stronie Zamawiającego w dniu 14.11.2017 r.

 

Zamawiający informuje, że na stronie internetowej został załączony plik pn. „dokumentacja projektowa cz.2”.

 

ZIP1.2 dokumentacja projektowa cz.2.zip (9,17MB)
 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający informuje, że modyfikacji ulega termin składania i otwarcia ofert:

 

Jest:

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1.      Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach opisanych: „Budowa sieci wodociągowej przy ul. Częstochowskiej w Oleśnie i Świerczu”, w terminie do 29.11.2017 r. , do godziny 11.30 w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) pok. Nr 1.

2.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2017.r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego – pokój 2.

 

Ma być:

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

  1. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach opisanych: „Budowa sieci wodociągowej przy ul. Częstochowskiej w Oleśnie i Świerczu”, w terminie do 30.11.2017 r. , do godziny 11.30 w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) pok. Nr 1.

2.      Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2017 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego – pokój 2.

 

Pozostałe zapisy treści zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

 

Zarząd Spółki

Gerard Ligus

 

Olesno, dnia 08.12.2017 r.

 

K.ZP.271.16.2017

 

Protokół z zapytania ofertowego

 

1.    Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie ogłosił zapytanie ofertowe pn.: Budowa sieci wodociągowej przy ul. Częstochowskiej w Oleśnie i Świerczu.

 

2.    Warunki zapytania umieszczono na stronie internetowej:

https://wikolesno.skycms.com.pl/7/strona-glowna-bip.html

 

3.    Wartość szacunkowa zamówienia: 164.433,21 złotych

 

4.    Słownik CPV:       45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

                                   90470000-2 Usługi czyszczenia kanałów ściekowych

 

5.    Termin składania ofert w zamówieniu upłynął dnia 30.11.2017 r. o godz. 11.30, do tego czasu wpłynęła 1 oferta (w załączeniu):

 

Lp.

Wykonawca

Cena (netto/brutto)

 

1

Firma Instalacji Sanitarnej POLAN Krzysztof Polak

46-320 Praszka, ul. Mickiewicza 89 

142.951,33/175.830,14

 

6.    Tryb zapytania ofertowego nie było prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r.  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości określonych w ustawie.

 

7.    Zamówienie jest prowadzone wg zapisów Regulaminu udzielania zamówień Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie  z uwzględnieniem zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności.

 

8.    Na podstawie jedynego kryteriów - cena (80 %) oraz okres gwarancji (20%), zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w warunkach zapytania ofertowego K.ZP.271.16.2017, do wykonania zadania został wybrany wykonawca:

Firma Instalacji Sanitarnej POLAN Krzysztof Polak, 46-320 Praszka, ul. Mickiewicza 89 

 

9.    Uzasadnienie wyboru: największa ilość punktów – 95.

Zarząd Spółki

Gerard Ligus

Logo
Polityka prywatności Deklaracja dostępności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe