Informacja o budowie sieci wodociągowej w pasie drogowym wzdłuż ul. Częstochowskiej

Olesno 18.12.2017

Informacja o budowie sieci wodociągowej w ul. Częstochowskiej

Budowana sieć wodociągowa jest jednym z kilku zadań zgłoszonych do dofinasowania w ramach Projektu pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno” realizowanego z Programu POIiŚ 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Spółka oczekuje na podpisanie umowy o dofinasowanie z NFOŚIGW . Beneficjentem środków wsparcia z Unii Europejskiej i inwestorem budowanej sieci jest Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Oleśnie. Budowana sieć o średnicy DN 200 będzie wykonana z przewodów PE 100 SDR 17 i PE 100 RC SDR 17 wzdłuż ul. Częstochowskiej na odcinku około 440 mb. Sieć na znacznym odcinku przebiegać będzie pod planowaną do budowy przez Gminę Olesno ścieżką rowerową. W II-gim kwartale 2018 roku Wojewódzki Zarząd Dróg planuje przebudowę drogi wojewódzkiej na tym samym odcinku stąd potrzeba wyprzedzająco realizacji budowy sieci wodociągowej która winna zakończyć się najpóźniej do końca marca 2018 r. Budowana nowa sieć poprawi jakość dostarczanej wody oraz parametry przepływu i ciśnienia dla obszaru miejscowości Świercze, Borki Małe, Borki Wielkie, Sowczyce, Kucoby, Bodzanowice.  Budowa sieci pozwoli na wyłączenie z eksploatacji starej sieci z rur azbestowo-cementowych na długości ca 200 mb.  Spięcie nową siecią istniejących przewodów DN 200 biegnących od strony Miasta Olesno z siecią od strony Świercza przy budynku wielorodzinnym wybudowanym przez developera De Silva Haus znacząco poprawi ciągłość zasilania w wodę i niezawodności dostawy wody dla mieszkańców.

Logo
Polityka prywatności Deklaracja dostępności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe