Umowa na dofinansowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków i sieci wod-kan w Oleśnie-Podpisana

 

 

 

UMOWA NA DOFINANSOWANIE ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

I SIECI WOD-KAN W OLEŚNIE - PODPISANA

 

 

W dniu 29 stycznia br. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie inwestycji komunalnych z Funduszu Spójności Unii Europejskiej Programu POIiŚ 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach na realizację Projektu pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno”.

 

            Beneficjentem Projektu odpowiedzialnym za jego realizację  jest  Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie. Gmina Olesno która jest jedynym właścicielem OPWiK Sp. z o.o. w Oleśnie i inicjatorem złożenia wniosku o dofinansowanie przy zaangażowaniu  Pana Sylwestra Lewickiego Burmistrza Gminy, już w 2016 roku wybudowała sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Gorzowskiej rozpoczynając proces dużych inwestycji w aglomeracji Olesno.  

 

            Całkowity koszt Projektu, który winien zakończyć się w 2020 roku planowany jest na ok. 20 mln zł brutto i jak dotąd to największa w historii realizowana w tak krótkim czasie inwestycja w rozwój infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Olesno. Dofinansowanie bezzwrotne do kosztów Projektu wyliczone wg. wytycznych Programu POIiŚ wyniesie około 63,5%

 

            Największym zadaniem w  ramach Projektu jest rozbudowa i modernizacja  istniejącej oczyszczalni ścieków w Oleśnie przy ul. Stobrówki  z dwustopniowym oczyszczaniem mechaniczno- biologicznym i przeróbką osadu.

 

            W ramach zakresu rzeczowego planowana jest także budowa około 7,1 km sanitarnej sieci kanalizacyjnej w ulicach: Targowa, Chopina, Sądowa, Kolejowa, Murka, Sienkiewicza, Kluczborska, Stobrówki, Klonowa, Lipowa, Rolnicza, Opolskiej, Wesoła.

Przy zaangażowaniu finansowym Gminy Olesno został już zrealizowany zakres budowy sieci kanalizacyjnej w ul. Gorzowskiej  oraz ul. Budowlanych.Długość wybudowanej sieci wodociągowej w ramach Projektu wyniesie około 3,43 km .

Także przy finansowaniu  Gminy Olesno wybudowano już sieć wodociągową łączącej ul. Lompy z ul. Krasickiego, a także sieć w ul. Minkusa i  Wachowskiej. Pozostaje do wybudowania sieć wodociągowa łącząca ul. Klonową- Lipową   z ul. Kluczborską oraz sieć w ul.  C. Skłodowskiej . Trawa budowa sieci w ul. Częstochowskiej.

 

Projekt wpisuje się w cele ogólne wynikające z zasad Funduszu Spójności polegają na wyrównywaniu szans i poziomu życia mieszkańców przy spełnieniu zasad ochrony środowiska i dotyczą:

  • poprawy warunków bytowych mieszkańców objętych Projektem oraz wzrost atrakcyjności gospodarczej, w tym poprawy jakości usług w obszarze higienicznym w zakresie powszechności korzystania z tych usług przez mieszkańców,
  • poprawy jakości wody do spożycia dla mieszkańców,
  • zapobiegania stratom wody poprzez wdrożenie efektywnych systemów zarządzania i kontroli zasobami wodnymi oraz urządzeń,
  • poprawy infrastruktury technicznej oraz wzrost stopnia skanalizowania poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej,
  • zapewnienia zgodności w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych z Dyrektywą Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełniać przy wprowadzeniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

 

Logo
Polityka prywatności Deklaracja dostępności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe