Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i pomocy technicznej projektu pn. „ Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno”.

 

                                                                                                                                                                                                                                                 ZP.JRP/1/1093096/03/2018                                                                                                                                                                                                      Olesno, 27.03.2018

 

                                                                                     Informacja o wyniku postępowania

( wybór oferty najkorzystniejszej )

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i pomocy technicznej projektu pn. „Rozbudowa
i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa  i modernizacja sieci kanalizacyjnej
i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno”.

                Zamawiający  Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oleśnie działając zgodnie z przepisami dla postępowania sektorowego poniżej progu o którym mowa w art. 11 ust 8 ustawy Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2014 r. przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień wg. wewnętrznych procedur przetargowych JRP Zamawiającego, realizowanego w ramach projektów współfinansowanych z Programu POIiŚ informuje o wyniku postępowania:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

 

Firmę ENVI KONSULTING Marek Gazda

ul. Jana Brzechwy 3, 49-305 Brzeg

która została uznana za ważną i uzyskała największą łączną ilość punktów- 84

Zaoferowała wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 460 000,00zł netto/565 800,00zł brutto

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z pkt. 27 IDW Zamawiający zamierza udzielić niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów w kryteriach określonych w IDW.

Wykonawca otrzymał największą ilość punktów zatem jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza,

 

 1. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

 

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena Oferty [zł]

Ilość punktów za kryterium ,,Cena netto”

Ilość punktów za kryterium
,,Doświadczenie kluczowych ekspertów”

Ilość punktów za kryterium
,,
Metodyka zarządzania Projektem

Łączna punktacja

1

ENVI KONSULTING Marek Gazda, ul. Jana Brzechwy 3, 49- 305 Brzeg

460 000,00/ 565 800,00 netto/brutto

70

10

4

84

 

Zatwierdził

Zarząd spółki

Gerard Ligus

Załałącznik:PDFSkan informacji o wybraniu najkorzystniejszej oferty.pdf

 

 

Olesno, dn. 12.03.2018 r.

Protokół z otwarcia ofert

 

Zamawiający informuje, że w dniu 12.03.2018 r. o godz. 13:30 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu pn.: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i pomocy technicznej projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa  i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno”.

Na otwarciu Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 590.400,00 zł (brutto)

Złożono 1 ofertę:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto)

1.

ENVI KONSULTING Marek Gazda

49-305 Brzeg, ul. Jana Brzechwy 3

565.800,00

 
Zarząd Spółki 
 
Gerard Ligus

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

02-03-2018

Termin składania ofert

12-03-2018

Numer ogłoszenia

1093096

Status ogłoszenia

Aktualne

 

Treść ogłoszenia została zmieniona

1. W punkcie osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia dodany zostaje zapis adres email:biuro.jrp@oleskiewodociagi.pl
2. W punkcie dodatkowe przedmioty zamówienia zostają dodane dodatkowe kody CPV określone w IDW:
71248000 - 8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją,71520000 - 9 – Usługi nadzoru budowlanego,71631300 - 3 - Usługi technicznego nadzoru budowlanego,71540000 -5 - Usługi zarządzania budową,71541000 – 2 - Usługi zarządzania projektem budowlanym,71310000 - 4 – Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane,79140000 -7 - Doradztwo prawne i usługi informatyczne.
3. W punkcie kryteria oceny ofert poprawiony zostaje wzór na wyliczenie ceny (wynikający z oczywistej omyłki pisarskiej):
Jest:
W kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Pi (C) = x Max(C)
Ma być:
W kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Pi (C) = Cmin/ Ci x Max(C)

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a lub przesłać przesyłką kurierską pod ww. adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.03.2018 do godziny 13:00
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Ofertę oraz oświadczenia lub dokumenty należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu.
3) Oferta oraz oświadczenia lub dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
4) Upoważnienie osób do podpisania oferty oraz oświadczeń lub dokumentów musi bezpośrednio wynikać z odpowiednich dokumentów. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. odpisu z właściwego rejestru) to należy przygotować stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo może być następnie przedstawione w formie oryginału albo w uwierzytelnionej notarialnie kopii.
5) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.
6) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8) Zamawiający informuje, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) art. 297 §1: ten kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Kętrzyński. Porozumiewanie się z Zamawiającym odbywa się na piśmie lub drogą elektroniczną.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

343582421

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i pomocy technicznej projektu pn. „ Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno”.
Inżynier będzie nadzorował Zadania na Roboty realizowane według Warunków Kontraktowych FIDIC – Żółta książka dla urządzeń oraz projektowania i budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę - Czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą- SIDIR (Tłumaczenie pierwszego wydania z 1999r) oraz Zadania na Roboty dla Kontraktów realizowanych wg. Dokumentacji Projektowej Zamawiającego.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ, tj. Opis przedmiotu zamówienia

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: oleski Miejscowość: Olesno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem głównym umowy jest Nadzór Inżyniera w realizacji Projektu Funduszu Spójności pn. „ Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno” nr POIiŚ .02.03.00-00-0305/17 oraz Pomoc Techniczna Jednostce Realizującej Projekt w realizacji w/w Projektu zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w zakresie wdrażania projektów Funduszu Spójności oraz umową o dofinansowanie Projektu z Funduszu Spójności.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są Usługi gwarantujące realizację celów określonych według poniższego zestawienia:
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Gorzowskiej w Oleśnie Zadanie zakończone
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem przy ul. Budowlanych w Oleśnie Zadanie zakończone
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Opolskiej i Stobrówki w Oleśnie Kontrakt na roboty budowlane wg dokumentacji Zamawiającego
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kluczborskiej w Oleśnie Kontrakt na roboty budowlane wg dokumentacji Zamawiającego
5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rolniczej w Oleśnie Kontrakt na roboty budowlane wg dokumentacji Zamawiającego
6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wesołej w Oleśnie Kontrakt na roboty budowlane wg dokumentacji Zamawiającego
7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej w Oleśnie Kontrakt na roboty budowlane wg dokumentacji Zamawiającego
8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chopina w Oleśnie Kontrakt na roboty budowlane wg dokumentacji Zamawiającego
9. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Oleśnie Roboty budowlane , wg FIDIC
żółta książka
10. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sądowej, Murka i Sienkiewicza w Oleśnie Kontrakt na roboty budowlane wg dokumentacji Zamawiającego
11. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej i Lipowej oraz budowa sieci wodociągowej łączącej ul. Klonową - Lipową z ul. Kluczborską w Oleśnie
Kontrakt na roboty budowlane wg dokumentacji Zamawiającego
12. Budowa sieci wodociągowej w Oleśnie przy ul. Lompy, ul. Mostowej, ul. Małe Przedmieście, ul. Słowackiego i ul. Krasickiego. Zadanie zakończone
13. Budowa sieci wodociągowej w Oleśnie przy w ul. Minkusa i ul. Wachowskiej Zadanie zakończone
14. Budowa wodociągu w ul. M.C. Skłodowskiej w Oleśnie Kontrakt na roboty budowlane wg dokumentacji Zamawiającego
15. Budowa wodociągu w ul. Częstochowskiej w Oleśnie Zadanie w trakcie realizacji
16. Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w ul. Małe Przedmieście, Pieloka i Mostowa w aglomeracji Olesno Roboty budowlane , wg FIDIC żółta książka
17. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie Roboty budowlane , wg FIDIC żółta książka
W szczególności Wykonawca będzie odpowiedzialny za:
- świadczenie Usług zgodnie z postanowieniami Umowy, terminowo, z należytą troską, skutecznością i starannością, kierując się interesem Zamawiającego, obowiązującymi przepisami i Wytycznymi, oraz zgodnie z przyjętymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz wiedzy technicznej, ekonomicznej, prawniczej i innej, które dotyczą przedmiotu Umowy;
- wykonywanie Usług przez należycie wykwalifikowanych Ekspertów, posiadających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje;
- zapewnienie na czas wykonywania Umowy odpowiedniego wsparcia dla Kluczowych Ekspertów, pozwalającego na osiągnięcie celów określonych w Umowie;
- zatrudnienie wystarczającej liczby tłumaczy w przypadku braku znajomości języka polskiego przez Kluczowych Ekspertów, w stopniu umożliwiającym komunikowanie się z personelem Zamawiającego;
- wyposażenie Personelu Wykonawcy w narzędzia niezbędne dla wykonania Usług objętych niniejszą Umową;
- świadczenie profesjonalnego doradztwa Zamawiającemu;
- zachowanie poufności informacji wynikających z wykonywania Umowy, objętych tajemnicą handlową lub zawodową.
W ramach umowy Wykonawca będzie pełnił rolę Pomocy Technicznej Jednostce Realizującej Projekt u Zamawiającego niezbędnej do prawidłowego, skutecznego i zgodnego z obowiązującym prawem i Wytycznymi POIiŚ zarządzania, koordynowania i monitorowania zadań w ramach realizowanego Projektu.

Kod CPV

71247000-1

Nazwa kodu CPV

Nadzór nad robotami budowlanymi

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Dalsza część przedmiotu zamówienia:
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wsparcie prawidłowego funkcjonowania JRP w zakresie efektywnego koordynowania i monitorowania umów / kontraktów zawartych w ramach Projektu oraz właściwego zarządzania finansowego Projektem, zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi POIiŚ i przepisami prawa oraz przygotowanie personelu JRP u Zamawiającego do sprawnego wykonywania wszystkich zadań i obowiązków związanych z realizacją i wdrożeniem Projektu.
W ramach zadań wykonywanych z tytułu pomocy technicznej Wykonawca przygotuje kompletne procedury JRP uwzględniające wszystkie procesy niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu. W szczególności procedury będą obejmowały zlecanie robót i usług, obieg dokumentów i przepływ informacji wewnątrz JRP oraz w relacjach z podmiotami zewnętrznymi.
W ramach nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie świadczył usługi związane z nadzorem inwestorskim nad Robotami i zarządzaniem Kontraktami na Roboty wymienione powyżej . Usługi będą obejmowały wykonywanie obowiązków Inżyniera zgodnie z warunkami Kontraktów na Roboty, wykonywanie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118, z 2006 roku, ze zmianami), oraz warunkami kontraktowymi FIDIC w tym sporządzanie raportów, rozliczenie rzeczowe i finansowe Kontraktów na Roboty i całego Projektu.

Harmonogram realizacji zamówienia

Harmonogram realizacji zamówienia musi być zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz harmonogramem realizacji Projektu.

Załączniki

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że posiada minimalne warunki umożliwiające realizacje zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, dotyczące:
1. doświadczenia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców
o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie), jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:
a) co najmniej 2 usługi inżyniera kontraktu lub pomocy technicznej lub łącznie inżyniera kontraktu i pomocy technicznej dla projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, o wartości usługi minimum 300 tys. zł netto, każda dla projektu dotyczącego budowy/przebudowy co najmniej 5 km kanalizacji sanitarnej. Każda z ww. usług musiała być wykonywana nieprzerwanie przez cały okres inwestycji, tj. od rozpoczęcia robót do zakończenia okresu zgłaszania wad lub gwarancji jakości lub rękojmi za wady).
b) co najmniej 1 usługę inżyniera kontaktu dla projektu obejmującego renowację kanalizacji sanitarnej metodą rękawa o długości łącznej co najmniej 0,4 km. Usługa musiała obejmować udział w postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawcy oraz cały okres realizacji i odbioru.
c) co najmniej 1 usługę inżyniera kontaktu dla projektu obejmującego budowę/modernizację oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznej o wielkości co najmniej 10 tys RLM. Usługa musiała obejmować udział w postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawcy oraz cały okres realizacji i odbioru.
d) co najmniej 1 usługę obejmujące pomoc w przeprowadzeniu postępowania przetargowego (udział w komisji przetargowej i przygotowanie protokołu z postępowania) oraz opracowanie lub aktualizacji opisu przedmiotu zamówienia wraz z SIWZ i warunkami kontraktowymi FIDIC lub równoważnymi na budowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków o przepustowości RLM co najmniej 10 tys. RLM.
e) co najmniej 2 usługi obejmujące pomoc w przygotowaniu wniosku lub aktualizacji wniosku o pożyczkę z NFOŚIGW dla inwestycji infrastrukturalnej w branży wod.-kan.
f) co najmniej po 1 usłudze obejmującej organizację, przygotowanie i przeprowadzenia następujących szkoleń:
• zarządzania liniowym projektem infrastrukturalnym w branży wod-kan.
• zasad realizacji kontraktów FIDIC,
• zamykania i rozliczania projektów infrastrukturalnych,
W celu spełnienia warunku należy przedstawić trzy odrębne usługi.
g) co najmniej 1 usługę opracowania raportu końcowego z wnioskiem o płatność końcową inwestycji związanej z budową/przebudową co najmniej 5 km sieci wodociągowo-kanalizacyjnej zawierającego:
• wyliczenie efektu ekologicznego wraz z obliczeniami RLM,
• opisu zrealizowanego zakresu rzeczowego.
• analizę finansową z prognozą taryf za wodę i ścieki
Przez warunki kontraktowe równoważne do FIDIC rozumie się wszelkie tożsame ogólne warunki i zasady dotyczące prowadzenia procesów inwestycyjnych mające odzwierciedlenie w prawie międzynarodowym na podstawie których sporządzona została umowa na roboty budowlane .
W celu wykazania spełniania w/w warunku Wykonawca, zobowiązany jest do przedłożenia wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 z załączeniem dowodów, określających, czy te usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty wzbudzą wątpliwości, Zamawiający zwróci się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

Potencjał techniczny

Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy), jeżeli wykaże, że dysponuje tymi osobami
1) Ekspert 1 – Kierownik zespołu, posiadający:
• wykształcenie wyższe techniczne lub posiadający co najmniej jeden z certyfikatów zarządzania projektami, np. IPMA, PMP, Prince 2 lub równoważny w stosunku do wymienionych;
• co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (licząc do dnia składania ofert) w kierowaniu zespołem Inżyniera lub Pomocy Technicznej nad realizacją inwestycji infrastrukturalnych; w tym pełniąc co najmniej 1 raz funkcję Inżyniera Rezydenta/Menadżera Projektu /Kierownika Projektu/Kierownika Zespołu nadzoru inwestorskiego, Pełnomocnika lub zastępcy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO), Kierownika Jednostki Realizującej Projekt (JRP) przy realizacji zakończonej inwestycji budowlanej, dla której wydano Świadectwo Przejęcia / Protokół przekazania do eksploatacji, dotyczącej gospodarki wodno-ściekowej, o wartości robót budowlanych co najmniej 15 mln PLN brutto dotyczącego budowy sieci wodno-kanalizacyjnej i/lub oczyszczalni ścieków, realizowanego w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC lub równoważnych.
2) Ekspert 2 – Inspektor Nadzoru w specjalności sanitarnej, posiadający:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014, poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz.290) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65) oraz spełniający warunki do wykonywania tych funkcji określone w tychże ustawach – tzn. będący członkiem właściwej izby samorządu zawodowego;
• co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (licząc do dnia składania ofert) na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót sanitarnych/inspektora nadzoru robót sanitarnych, w tym co najmniej przy realizacji jednego projektu obejmującego budowę lub przebudowę sieci wod.-kan. o długości min 5 km .
3) Ekspert 3 – Inspektor Nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadający:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65) oraz spełniający warunki do wykonywania tych funkcji określone w tychże ustawach – tzn. będący członkiem właściwej izby samorządu zawodowego;
• co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru bądź kierownika budowy/kierownika robót (licząc do dnia składania ofert) w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych, w tym doświadczenie przy realizacji co najmniej 1 kontraktu/zadania dotyczących gospodarki wodno-ściekowej.
4) Ekspert 4 – Inspektor Nadzoru w specjalności elektrycznej i AKPiA posiadający:
• uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65) oraz spełniający warunki do wykonywania tych funkcji określone w tychże ustawach – tzn. będący członkiem właściwej izby samorządu zawodowego;
• co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru bądź kierownika budowy bądź kierownika robót w zakresie robót elektrycznych i AKPiA, przy realizacji budowy, rozbudowy lub modernizacji co najmniej 1 kontraktu/zadania dotyczącego oczyszczalni ścieków o wielkości większej niż 10 tyś RLM

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dalsza część osób zdolnych do wykonania zamówienia
5) Ekspert 5 Inspektor nadzoru Robót Drogowych – posiadający:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65)
• co najmniej 3 letnie doświadczenie w nadzorowaniu robót drogowych dotyczących rozbiórki i odtworzenia nawierzchni,
6) Ekspert 6 – Projektant branży sanitarnej, posiadający:
• Uprawnienia do projektowania budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014, poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz.290) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65) oraz spełniający warunki do wykonywania tych funkcji określone w tychże ustawach – tzn. będący członkiem właściwej izby samorządu zawodowego;
• co najmniej 7 letnie doświadczenie zawodowe potwierdzone opracowaniem co najmniej 2 projektów funkcjonalno –użytkowych lub dokumentacji projektowych dotyczących budowy rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków o wielkości większej niż 10 tyś RLM lub doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika robót dla zrealizowanych i zakończonych protokołem odbioru końcowego co najmniej 2 inwestycji obejmujących budowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków o wielkości większej niż 10 tyś RLM . Warunek doświadczenia zawodowego będzie spełniony także w przypadku łącznego spełnienia dla dwóch z w/w rodzajów wg dowolnej konfiguracji.
7) Ekspert 7 – Specjalista ds. rozliczenia projektu – posiadający:
• wykształcenie wyższe ekonomiczne,
• co najmniej 3 letnie doświadczenie w sporządzaniu wniosków o płatność transzy dotacji UE dla projektów z POIiŚ dla co najmniej 1 projektu dot. gospodarki wodno-ściekowej o wartości równej bądź wyższej, niż 10 mln zł brutto.
• co najmniej 3 letnie doświadczenie w rozliczaniu pożyczki z NFOŚIGW dla co najmniej 1 inwestycji dot. gospodarki wodno-ściekowej .

8) Ekspert 8 – Specjalista ds. zamówień publicznych – posiadający:
• wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne lub ukończone studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych,
• co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego, przy obsłudze po stronie zamawiającego postępowań przetargowych dla co najmniej 2-ch Projektów infrastrukturalnych liniowych oraz związanych z obiektami technologicznymi realizowanych przy bezzwrotnym współfinansowaniu ze środków zewnętrznych przy bezzwrotnym współfinansowaniu ze środków zewnętrznych o wartości robót co najmniej 10 mln zł,
9) Ekspert 9 – Specjalista ds. prawnych – posiadający:
• wykształcenie wyższe prawnicze – radca prawny, adwokat,
• co najmniej 4 lata doświadczenia przy obsłudze prawnej dla co najmniej dla dwóch Projektów infrastrukturalnych liniowych oraz związanych z obiektami technologicznymi realizowanych przy bezzwrotnym współfinansowaniu ze środków zewnętrznych o wartości robót co najmniej 10 mln zł,
10) Ekspert 10 – Szkoleniowiec:
• wykształcenie wyższe związane z zarządzaniem,
• doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 2 szkoleń dotyczących zarządzania projektami z dotacją UE dla projektów z POIiŚ
• doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 2 szkoleń z zakresu zarządzania projektem infrastrukturalnym,
• co najmniej 2 letnie doświadczenie praktyczne w zarządzaniu projektami po stronie Zamawiającego lub Pomocy Technicznej,
• znajomość metodyk zarządzania projektami w szczególności potwierdzonymi np. certyfikatem IPMA, PRINCE2 lub PMP .
UWAGA: Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że posiada minimalny poziom zdolności umożliwiający ich ocenę do należytego wykonania niniejszego zamówienia przez Wykonawcę, tj. że:(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie tego warunku):
a) posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 100 tyś PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 tyś PLN.
W celu wykazania spełniania niniejszego warunku Wykonawca, zobowiązany jest do przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej posiadanie przez Wykonawcę środków finansowych lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej w wysokości określonej powyżej, wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w kwocie co najmniej 1 mln PLN.
W celu wykazania spełniania niniejszego warunku Wykonawca, zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną powyżej.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane ekonomiczne lub finansowe w innych walutach niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia tych danych według średniego kursu NBP z dnia ukazania się niniejszego zapytania na stronie internetowej Zamawiającego. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu i nie podlegać wykluczeniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków i brak podstaw do wykluczenia zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 zapytania ofertowego. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Wszelka korespondencja, oświadczenia, wnioski adresowane są do Pełnomocnika ze skutkiem wobec wszystkich mocodawców.
3. Pełnomocnik dokonuje wszystkich czynności w imieniu mocodawców i na ich rzecz.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia Umowy regulującej swoją współpracę. Niezwłocznie, po zawiadomieniu o wyborze oferty, ale przed podpisaniem Umowy, Wykonawcy muszą przedłożyć Zamawiającemu kopię Umowy, opisującej przyjętą formę prawną oraz określającą szczegółowo sposób współdziałania przy wykonywaniu zamówienia.
5. Wypełniając formularz oferty należy wpisać dane (nazwa, adres itd.) Pełnomocnika oraz wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W innych dokumentach (załączniki) powołujących się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa, adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Pełnomocnika i Wykonawcy którego dany dokument (załącznik) dotyczy.
6. Pełnomocnictwo może być udzielone przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w jednym dokumencie, w którym Wykonawcy właściwie reprezentowani wskażą Pełnomocnika, określą zakres pełnomocnictwa i złożą podpisy. Pełnomocnictwo może być udzielone przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w odrębnym dokumencie, w którym Wykonawca właściwie reprezentowany, wskaże Pełnomocnika, określi zakres pełnomocnictwa z wyraźnym oznaczeniem iż jest ono udzielone w związku ze wspólnym ubieganiem się o udzielenie zamówienia i wskazuje pozostałych Wykonawców. W przypadku tych pełnomocnictw, zakres udzielanych pełnomocnictw musi być identyczny.
7. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie i winno zawierać: oznaczenie Mocodawcy, oznaczenie Pełnomocnika, zakres pełnomocnictwa. Wskazane jest by określało czas na jaki zostało udzielone (wymagana forma dokumentu: oryginał lub poświadczona notarialnie „za zgodność z oryginałem” kopia stosownego pełnomocnictwa).

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany:
1) zmiany zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;
2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
c. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 20% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie .
3) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b. wartość zmiany nie przekracza 20% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
4) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
a. na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 28.1) IDW,
b. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
c. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców;
5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu pkt 28.5 IDW;
6) łączna wartość zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
7) Jeżeli umowa zawiera postanowienia przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia Wykonawcy, dopuszczalną wartość zmiany umowy, o której mowa w pkt 28.2.2).c, pkt 28.2.3).b i pkt 28.2.6 IDW, ustala się w oparciu o wartość zamówienia określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających z tych postanowień.
28.4 Zamawiający przewiduje zmiany umowy w sytuacji gdy nastąpi:
I. zmiana terminu zakończenia, która będzie wynikała:
1. ze zmian Czasu na Ukończenie Robót lub Dostaw objętych Projektem:
1) siłą wyższą, o której mowa w Warunków Kontraktowych na roboty budowlane lub dostawy,
a) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w okresie dłuższym niż 14 dni co zostanie odnotowane w dziennikach budowy Wykonawców robót.
2) warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności:
a) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych i nadziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów;
b) niewypały i niewybuchy, zagrożenie tąpnięciami, wybuchem;
c) wykopaliska archeologiczne, szkody górnicze, nie przewidywane w SIWZ.
3) przedłużeniem procedury zawarcia Umowy na roboty budowlane lub dostawy a także przedłużeniem czasu realizacji robót budowlanych lub dostaw.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w punkcie I. termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej niż o okres trwania tych okoliczności i nie dłużej niż o 6 miesięcy.
Powyższe zmiany nie mogą pociągać za sobą zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
II. zmiana sposobu spełnienia świadczenia
1) zmiana związana z koniecznością zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określania w chwili zawierania umowy
Zmiana, o której mowa w pkt. II.1) nie może stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia.
2) Zmiany organizacji spełniania świadczenia:
Zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy.
Zmiana, o której mowa w pkt II.2) nie może pociągać za sobą zmiany wynagrodzenia oraz czasu realizacji.
III. zmiana płatności:
Zmiany terminów płatności wynikające z wszystkich zmian wprowadzanych do Umowy, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie dla Wykonawcy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

dalsza część warunków zmiany umowy
IV pozostałe zmiany:
1) zmiana stawki podatku od towarów i usług: jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę , każda ze stron Umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;
2) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
3) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. Zamawiający zapłaci wyłącznie za dotychczas wykonane świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;
V. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
VI. Nie stanowi zmiany umowy w:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami;
3) zmiany osobowe:
a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ,
b) zmiana o, której mowa w pkt VI) 3) a) będzie niemożliwa, w przypadku gdy dotyczy osoby ocenianej na podstawie podmiotowych kryteriów oceny ofert, chyba że w zamian za taką osobę zostanie zaproponowana osoba o doświadczeniu i/lub wykształceniu co najmniej takim samym jakie posiada osoba zastępowana.
Zmiana, o której mowa w pkt. 3) nie wymaga formy aneksu, natomiast wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zmiana taka nie może pociągać za sobą zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
b) Dowód wniesienia wadium,
c) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy/Wykonawców, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania,
d) wykaz wykonanych przez Wykonawcę usług, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania,
e) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania,
f) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy),
g) dokument Metodyka pracy Pomocy technicznej,
h) stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty oraz oświadczeń lub dokumentów nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji albo gdy oferty oraz oświadczeń lub dokumentów nie podpisuje Wykonawca,
a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
b) pozostałe dokumenty lub oświadczenia wymienione w pkt 9 niniejszego zapytania potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Cena netto - 70 %
Doświadczenie kluczowych ekspertów - 20 %
Metodyka zarządzania Projektem - 10 %

22.1 Zasady oceny kryterium „cena”:
W kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Pi (C) = x Max(C)
gdzie:
Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci cena oferty "i";
Max (C) maksymalna ilośc punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena”
22.2 Doświadczenie ekspertów kluczowych do realizacji zamówienia
W kryterium Zamawiający będzie oceniał indywidualne doświadczenia kadry wskazanej na stanowiska ekspertów . Za to kryterium Zamawiający może przyznać maksymalnie 20 pkt na które składają się :
a) doświadczenie Eksperta nr 1 -Kierownik zespołu - 4 pkt
b) doświadczenie Eksperta nr 4 - Insp. Nadzoru w specj. elektr. i AKPiA - 4 pkt
c) doświadczenie Eksperta nr 6 -Projektant branży sanitarnej - 4 pkt
d) doświadczenie Eksperta nr 7 - Spec. ds. rozliczenia projektu - 4 pkt
e) doświadczenie Eksperta nr 8 - Spec. ds. zamówień publicznych - 4 pkt
Ad. Pkt 22.2 a – (Dd1) doświadczenie Eksperta nr 1 -Kierownik zespołu
Zamawiający będzie oceniał doświadczenie osoby wskazanej przez Wykonawcę do realizacji zadania – usługi polegającej na kierowaniu zespołem Inżyniera lub Pomocy Technicznej nad realizacją inwestycji infrastrukturalnych; pełniąc co najmniej raz funkcję Inżyniera Rezydenta/Menadżera Projektu /Kierownika Projektu/Kierownika Zespołu nadzoru inwestorskiego, Pełnomocnika lub zastępcy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO), Kierownika Jednostki Realizującej Projekt (JRP) przy realizacji zakończonej inwestycji budowlanej, dla której wydano Świadectwo Przejęcia / Protokół przekazania do eksploatacji, dotyczącej gospodarki wodno-ściekowej, o wartości robót budowlanych co najmniej 15 mln PLN brutto dotyczącego budowy sieci wodno-kanalizacyjnej i/lub oczyszczalni ścieków, realizowanego w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC lub równoważnych.
Ekspert 1 który wykaże jedną usługę o charakterze j/w otrzyma – 0 pkt
Ekspert 1 który wykaże dwie usługi o charakterze j/w otrzyma – 2 pkt
Ekspert 1 który wykaże więcej niż dwie usługi o charakterze j/w otrzyma – 4 pkt
Ad. Pkt 22.2 b - (Dd2) doświadczenie Eksperta nr 4 - Insp. Nadzoru w specj. elektr. i AKPiA
Zamawiający będzie oceniał doświadczenie zawodowe osoby na stanowisku inspektora nadzoru bądź kierownika budowy bądź kierownika robót w zakresie robót elektrycznych i AKPiA, przy realizacji budowy, rozbudowy lub modernizacji co najmniej jednego kontraktu/zadania dotyczącego oczyszczalni ścieków o wielkości większej niż 10 tyś RLM .
Ekspert 4 który wykaże jedną usługę o charakterze j/w otrzyma - 0 pkt
Ekspert 4 który wykaże dwie usługi o charakterze j/w otrzyma - 2 pkt
Ekspert 4 który wykaże więcej niż dwie usługi o charakterze j/w otrzyma - 4 pkt
Ad. Pkt 22.2 c -(Dd3) doświadczenie Eksperta nr 6 -Projektant branży sanitarnej
Zamawiający będzie oceniał doświadczenie zawodowe osoby na stanowisku projektanta potwierdzone opracowaniem co najmniej 2 projektów funkcjonalno –użytkowych lub dokumentacji projektowych dotyczących budowy rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków o wielkości większej niż 10 tyś RLM lub doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika robót dla zrealizowanych i zakończonych protokołem odbioru końcowego co najmniej 2 inwestycji obejmujących budowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków o wielkości większej niż 10 tyś RLM . Warunek doświadczenia zawodowego będzie spełniony także w przypadku łącznego spełnienia dla dwóch z w/w rodzajów wg dowolnej konfiguracji.
Ekspert 6 który wykaże dwie usługi o charakterze j/w otrzyma - 0 pkt
Ekspert 6 który wykaże trzy usługi o charakterze j/w otrzyma - 2 pkt
Ekspert 6 który wykaże więcej niż trzy usługi o charakterze j/w otrzyma - 4 pkt
Ad. Pkt 22.2 e - (Dd4) doświadczenie Ekspert nr 7 – Specjalista ds. rozliczenia projektu
Zamawiający będzie oceniał doświadczenia zawodowe osoby w sporządzaniu wniosków o płatność transzy dotacji UE dla projektów z POIiŚ dla co najmniej 1 projektu dot. gospodarki wodno-ściekowej o wartości równej bądź wyższej niż 10 mln zł brutto oraz w rozliczaniu pożyczki z NFOŚIGW dla co najmniej 1 inwestycji dot. gospodarki wodno-ściekowej .
Ekspert 7 który wykaże jedną usługę o charakterze j/w otrzyma - 0 pkt
Ekspert 7 który wykaże dwie usługi o charakterze j/w otrzyma - 2 pkt
Ekspert 7 który wykaże więcej niż dwie usługi o charakterze j/w otrzyma - 4 pkt

Wykluczenia

Ad. Pkt 22.2 d – (Dd5) doświadczenie Eksperta nr 8- Specjalista ds. zamówień publicznych
Zamawiający będzie oceniał doświadczenia zawodowe osoby, przy obsłudze po stronie zamawiającego postępowań przetargowych dla co najmniej dla dwóch Projektów infrastrukturalnych liniowych oraz związanych z obiektami technologicznymi realizowanych przy bezzwrotnym współfinansowaniu ze środków zewnętrznych przy bezzwrotnym współfinansowaniu ze środków zewnętrznych o wartości robót co najmniej 10 mln zł,
Ekspert 8 który wykaże dwie usługi o charakterze j/w otrzyma - 0 pkt
Ekspert 8 który wykaże trzy usługi o charakterze j/w otrzyma - 2 pkt
Ekspert 8 który wykaże więcej niż trzy usługi o charakterze j/w otrzyma - 4 pkt
Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium „ Doświadczenie ekspertów kluczowych ”wynosi 20 pkt.
W kryterium „ Doświadczenie ekspertów kluczowych ” doświadczenia ekspertów ilość uzyskanych punktów jest określona wzorem:
PD = Pd1+ Pd2 + Pd3+ Pd4 + Pd5
Gdzie:
PD – łączna liczba punktów ocenianej oferty w kryterium doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia
22.3 Zasady oceny kryterium „Wdrożenie uznanej metodyki zarządzania projektem”
1. Wdrożenie uznanej metodyki zarządzania projektem . Za to kryterium Zamawiający może przyznać maksymalnie 10 pkt .
Jeżeli Wykonawca zadeklaruje w ofercie oraz opisze w Metodyce zarządzania projektem wdrożenie jednej z powszechnie uznanych metodyk zarządzania projektem w tym w szczególności metodyki np. (PMI, PRINCE2, IPMA, SCRUM) jego oferta zostanie oceniana wg poniższych kryteriów :
W przeciwnym wypadku oferta otrzyma 0 punktów w ramach tego kryterium.
2. Zasady oceny kryterium „Metodyka pracy” (M).
W ramach tego kryterium oceniana będzie proponowana metodyka pracy na podstawie jednolitych kryteriów:
PM1 - Zgodność poszczególnych elementów z OPZ - działanie wycenione w wartości - 2 pkt
PM2 - Możliwość adaptacji Metodyki do zmian – jednoznaczna i spójna procedura adaptacji Metodyki –
działanie wycenione w wartości - 2 pkt
PM3 - Przedstawienie wzorów najważniejszych dokumentów - opisanie które z dokumentów
są generowane w systemie informatycznym – działanie wycenione w wartości- 2 pkt
PM4 - Określenie struktury zespołu i jednoznacznych zasad współpracy z Zamawiającym i Wykonawcami
- działanie wycenione w wartości - 2 pkt
PM5 - Opisanie procedur przystąpienia do realizacji projektu, monitorowania, rozliczania, projektu,
wprowadzania zmian i robót dodatkowych, rozstrzygania sporów.
Procedury należy opisać jednoznacznie ze wskazaniem formy i reguł przepływu procesów
– działanie wycenione w wartości 2pkt
Każdy z członków komisji przetargowej dokona indywidulanej oceny dokumentu pn. Metodyka pracy Inżyniera przygotowanego przez Wykonawcę na podstawie listy sprawdzającej odpowiadającej w/w. Kryteriom .
Pi = PM1 + PM2 + PM3 + PM4 + PM5
Jeśli Wykonawca w tym kryterium nie przedstawi metodyki Zarzadzania Projektem i otrzyma w tym kryterium zero pkt to i tak w przypadku jeśli jego oferta otrzyma ogółem największą liczbę pkt i zostanie wybrana nie zwalnia to wykonawcy do opracowania w terminie 30 dni metodyki Zarzadzania projektem
którą należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji.
Zamawiający oceni ważne oferty zgodnie z kryteriami przedstawionymi w punkcie 25. Zamawiający uzna za ofertę najkorzystniejszą, ofertę, która uzyska największą ilość punktów.

Podstawy wykluczenia:
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, wobec którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, w szczególności:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OLESKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W OLEŚNIE

Adres

36-300 Olesno

opolskie , oleski

Numer telefonu

343582484

Fax

343582421

NIP

5761580396

Tytuł projektu

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0305/17-00
 
 
 

 

Metryczka
 • opublikowano:
  02-03-2018 16:48
  przez: Kamil Brzęczek
 • zmodyfikowano:
  27-03-2018 15:22
  przez: Bartłomiej Tokarski
 • podmiot udostępniający:
  Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Oleśnie
  odwiedzin: 641
Dane adresowe:

Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Lubliniecka 3a
NIP: 5761580396 REGON: 366188365

Dane kontaktowe:

tel.: 34 358 24 84
fax: 34 358 24 21
e-mail: biuro@oleskiewodociagi.pl
strona www: oleskiewodociagi.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×