Zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie urządzenia wielofunkcyjnego dla biura JRP pn. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno”

 

Olesno, dnia, 29.03.2018

 

 

 

Protokół  z postępowania

 

  1. Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oleśnie ogłosiło zapytanie ofertowe  pn.: zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie urządzenia wielofunkcyjnego dla biura Jednostki Realizującej Projekt pn.. ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno”
  2. Warunki zapytania umieszczono na stronie internetowej OPWiK Sp. z o.o. w Oleśnie http://bip.oleskiewodociagi.pl/91/77/zamowienia-publiczne-projekt-unijny.html
  3. Słownik CPV:

                    30.12.14.30-6 (cyfrowe urządzenia powielające),

                   30.12.12.00-5 (urządzenia fotokopiujące),

                    38.52.00.00-6 (skanery)

  1. Wartość szacunkowa zamówienia: 5 528,46zł netto/ 6800zł brutto
  2. Termin składania ofert upłynął dnia 23.03.2018r o godz.  2359, do tego dnia wpłynęło  5 ofert (w załączeniu):

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa brutto

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

1

ELTROPOL Zakład Elektroniki,  pl. Piłsudskiego 15-17,46-706 Opole

6 396,00 zł

1

2

KSEROKOP, Marcin Chowis ul. Oleska 70 lok. 11, 45-222 Opole

5 535,00 zł

1

3

DKS Sp. z o.o. o/Katowice-Szopienice, ul. Energetyczna 15, 80-180 Kowale

4 920,00 zł

1

4

PROF-SERWIS, Mark Karcz ul. Krawiecka 11,
45-024 Opole,

6 113,10 zł

1

5

OpolDruk Damian i Grzegorz Grzeszek, ul. Oleska 115, 45-231 Opole

5 990,00 zł

1

 

  1. Streszczenie i porównanie ofert

Lp.

Nazwa wykonawcy

Ilość punktów za kryterium
,, Cena Brutto”

Ilość     kryterium
,,Rodzaj urządzenia”

Suma

1

ELTROPOL Zakład Elektroniki,  pl. Piłsudskiego 15-17,46-706 Opole

 57,69

0

57,69

2

KSEROKOP, Marcin Chowis ul. Oleska 70 lok. 11, 45-222 Opole

66,67

0

66,67

3

DKS Sp. z o.o. o/Katowice-Szopienice, ul. Energetyczna 15, 80-180 Kowale

75

0

75

4

PROF-SERWIS, Mark Karcz ul. Krawiecka 11,
45-024 Opole,

60,36

0

60,36

5

OpolDruk Damian i Grzegorz Grzeszek, ul. Oleska 115, 45-231 Opole

61,60

0

61,60

 

  1. Postępowanie było prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z ,,Zasadami udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POliŚ) będącego załącznikiem nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień przez Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka. z ograniczoną odpowiedzialnością w Oleśnie
  2. Na podstawie dwóch kryteriów – cena brutto (75 %) oraz Rodzaj urządzenia (25%)  zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w warunkach zapytania ofertowego, do wykonania zadania została wybrana oferta nr 3- DKS Sp. z o.o. o/Katowice-Szopienice, ul. Energetyczna 15, 80-180 Kowale z najwyższą liczbą punktów, zgodnie z n/w zestawieniem.

 

Olesno, dn. 29.03.2018r.

Zatwierdził

Zarząd Spółki

Gerard Ligus

Załącznik.PDFProtokoł z postępowania.pdf (1,59MB)
 


 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Nazwa zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie urządzenia wielofunkcyjnego dla biura Jednostki Realizującej Projekt pn.. ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno” nr. POIS.02.03.00-00-0305/17 współfinansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 ,, Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II, „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: oleski Miejscowość: Olesno

Nazwa zamawiającego

Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością  w Oleśnie

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub osobiście w terminie do 23.03.2018 r., w siedzibie Zamawiającego

Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego

Bartłomiej Tokarski

Dane kontaktowe osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego

Tel. 726261472 e-mail. b.tokarski@oleskiewodociagi.pl

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego poleasingowego (wyprodukowanego w latach 2016-2018) lub równoważnie fabrycznie nowego gotowego do pracy z roku 2017 lub 2018 (o parametrach nie gorszych niż wskazanych w specyfikacji zamówienia) dla biura Jednostki Realizującej Projekt pn.. ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno” nr. POIS.02.03.00-00-0305/17 współfinansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 ,, Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II, „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Kod CPV:

30.12.14.30-6 (cyfrowe urządzenia powielające),

30.12.12.00-5 (urządzenia fotokopiujące),

   38.52.00.00-6 (skanery)

Termin realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia nastąpi w terminie do dnia 06.04.2018r.

Załączniki:

PDFOPWiK-Zapytanie ofertowe.pdf (5,54MB)
DOCXZałącznik nr 1-Oświadczenie.docx (20,17KB)
DOCXZałącznik nr 2-Formularz ofertowy.docx (58,03KB)
 

 

Zarząd spółki 

Gerard Ligus

Logo
Polityka prywatności Deklaracja dostępności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe