Zakup i dostawa materiałów biurowych na rok 2018 dla biura Jednostki Realizującej Projekt pn.. ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno”

 Olesno, dnia, 16.04.2018r.

 

 

 

Protokół  z postępowania

 

 1. Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oleśnie ogłosiło zapytanie ofertowe  pn.: Zakup i dostawa materiałów biurowych na rok 2018 dla biura Jednostki Realizującej Projekt pn. ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno”
 2. Warunki zapytania umieszczono na stronie internetowej OPWiK Sp. z o.o. w Oleśnie http://bip.oleskiewodociagi.pl/91/77/zamowienia-publiczne-projekt-unijny.html
 3. Słownik CPV:

30100000-0 Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów,
drukarek i mebli

30192000-1 Wyroby biurowe

30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe

 1. Górną granicą kwoty jaką zamawiający zamierzał wydać: 4000zł netto\
 2. Termin składania ofert upłynął dnia 13.04.2018r o godz.  2359, do tego dnia wpłynęło 1 oferta (w załączeniu):

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa brutto

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

1

ARTIM Sp. z o.o., ul. Oleska 121, 45-231 Opole

 2 134,15 zł

1

 

 1. Streszczenie i porównanie ofert

Lp.

Nazwa wykonawcy

Ilość punktów za kryterium
,, Cena Brutto”

Suma

1

ARTIM Sp. z o.o., ul. Oleska 121, 45-231 Opole

100

100

 

 1. Postępowanie było prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z ,,Zasadami udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura
  i Środowisko (POliŚ) będącego załącznikiem nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień przez Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka. z ograniczoną odpowiedzialnością w Oleśnie
 2. Na podstawie jednego kryterium – cena brutto (100 %) oraz  zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w warunkach zapytania ofertowego, do wykonania zadania została wybrana oferta
  nr 1- ARTIM Sp. z o.o., ul. Oleska 121, 45-231 Opole z najwyższą liczbą punktów, zgodnie z w/w zestawieniem

Sporządził: Bartłomiej Tokarski                                                                                                             Zaakceptował: Piotr Kętrzyński- MAO Projektu

                                                                                                                                                                Zatwierdził: Zarząd spółki

                                                                                                                                                                   Gerard Ligus

 

Załącznik:PDFProtokół z postępowania 16.04.2018r..pdf (764,12KB)
 


Ogłoszenie o zamówieniu

 

Nazwa zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów biurowych na rok 2018 dla biura Jednostki Realizującej Projekt pn.. ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno” nr POIS.02.03.00-00-0305/17 współfinansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 ,, Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II, „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

 

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: oleski Miejscowość: Olesno

 

Nazwa zamawiającego

Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością  w Oleśnie

 

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub osobiście w terminie do 13.04.2018 r., w siedzibie Zamawiającego

 

Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego

Bartłomiej Tokarski

 

Dane kontaktowe osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego

 

Tel. 726261472 e-mail. b.tokarski@oleskiewodociagi.pl

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów biurowych na rok 2018 dla biura Jednostki Realizującej Projekt pn.. ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno” nr POIS.02.03.00-00-0305/17 współfinansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 ,, Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II, „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Kod CPV:

30100000-0 Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli

30192000-1 Wyroby biurowe

30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe

 

Termin realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia nastąpi w terminie do dnia 30.04.2018r.

 

Załączniki

DOCXZałącznik nr 2 Formularz ofertowy.docx (67,68KB)
PDFZapytanie ofertowe-Materiały biurowe.pdf (3,57MB)
DOCXZałącznik nr 1-Oświadczenie mb.docx (19,97KB)
 

Logo
Polityka prywatności Deklaracja dostępności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe